Projekt rozporządzenia MZ dot. ograniczenia pracy w wielu miejscach w związku z COVID-19

Autor: MZ, JW/Rynek Zdrowia • • 21 kwietnia 2020 08:43

W poniedziałek (20 kwietnia) resort zdrowia przekazał do konsultacji projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem.

Projekt rozporządzenia MZ dot. ograniczenia pracy w wielu miejscach w związku z COVID-19
Minister zdrowia zobowiąże NFZ do przekazania podmiotom leczniczym środków finansowych na przyznanie osobom uczestniczącym w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, objętym ograniczeniem, dodatkowego świadczenia pieniężnego. Fot. Shutterstock

Uwagi do projektu można zgłaszać do 21 kwietnia br. do godz. 16. na adres rozporzadzenie7d@mz.gov.pl. Pełną treść udostępniamy w załączniku.

Projekt zakłada, że osoby wykonujące pracę na stanowiskach umieszczonych w wykazie stanowisk opracowanym na zasadach określonych w rozporządzeniu, nie będą mogły udzielać świadczeń zdrowotnych pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, chyba, że udzielając tych świadczeń, nie mają bezpośredniego kontaktu z tymi pacjentami.

Ograniczenie dotyczyć będzie osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych umieszczonych w wykazie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (tzw. szpitale jednoimienne) lub w którego wyodrębnionej komórce organizacyjnej udzielane są świadczenia zdrowotne wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Z rozporządzeniem minister zdrowia wyda kierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia polecenie, zobowiązujące NFZ do przekazania podmiotom leczniczym środków finansowych na przyznanie osobom uczestniczącym w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, objętym ograniczeniem, dodatkowego świadczenia pieniężnego.

Dodatkowe świadczenie otrzymają je osoby, które:

• uczestniczą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w danym podmiocie;
• zgodnie z projektowanym rozporządzeniem nie będą mogły udzielać świadczeń zdrowotnych pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (w tym w innych miejscach niż podmiot);
• złożą pisemne oświadczenia obejmujące przede wszystkim informację o wysokości wynagrodzenia z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w innym miejscu niż podmiot, otrzymanego za miesiąc marzec 2020 r. albo miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym nastąpiło objęcie ww. ograniczeniem;
• z wyłączeniem osób, skierowanych do pracy w podmiocie na podstawie art. 47 ust. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
• Ministerstwo Zdrowia przedstawi do 24.04 analogiczne rozwiązanie skierowane do osób, które pracują w podmiotach leczniczych w oparciu o skierowanie do pracy.

MZ informuje też, ile będzie wynosić dodatkowe świadczenie. Kwota ma być uzależniona od wysokości wynagrodzenia pobieranego (na podstawie stosunku pracy bądź umowy cywilnoprawnej) w podmiocie, wynagrodzenia pobieranego poza podmiotem w okresie poprzedzającym objęcie ograniczeniem oraz okresu objęcia ograniczeniem.

Wysokość tego świadczenia będzie równa 80 proc. wartości wynagrodzenia pobieranego poza podmiotem w okresie poprzedzającym objęcie ograniczeniem w przypadku pracownika, który otrzymywał wynagrodzenie w związku z wykonywaniem świadczeń w innym miejscu niż podmiot albo 50 proc. wynagrodzenia danej osoby otrzymywanego w podmiocie. W każdym przypadku nie może niższa niż wartość 50 proc. wynagrodzenia danej osoby otrzymywanego w podmiocie, oraz nie wyższa niż 10 000 zł. Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane miesięcznie, proporcjonalnie do okresu objęcia ograniczeniem, o którym mowa w projektowanym rozporządzeniu.

Resort podaje przykłady obrazujące przykładowe świadczenia:

- osoba, która w podmiocie ma wynagrodzenie (na podstawie stosunku pracy bądź umowy cywilnoprawnej) w wysokości 4000 zł, ale jednocześnie w miesiącu poprzedzającym objęcie ograniczeniem zarobiła w innych miejscach niż podmiot 10 000 zł, powinna otrzymać świadczenie dodatkowe w wysokości 8000 zł;
- osoba, która w podmiocie ma wynagrodzenie w wysokości 4000 zł (na podstawie stosunku pracy bądź umowy cywilnoprawnej) i nie otrzymywała wynagrodzenia w innych podmiotach, może otrzymać dodatek w wysokości 2000 zł;
- osoba, która w podmiocie ma wynagrodzenie w wysokości 4000 zł (na podstawie stosunku pracy bądź umowy cywilnoprawnej), ale jednocześnie w miesiącu poprzedzającym objęcie ograniczeniem zarobiła w innych miejscach niż podmiot 1000 zł powinna otrzymać świadczenie dodatkowe w wysokości 2000 zł;
- osoba, która w podmiocie ma wynagrodzenie w wysokości 4000 zł (na podstawie stosunku pracy bądź umowy cywilnoprawnej), ale jednocześnie w miesiącu poprzedzającym objęcie ograniczeniem zarobiła w innych miejscach niż podmiot 20 000 zł powinna otrzymać świadczenie dodatkowe w wysokości 10 000 zł.

Kierownik podmiotu ma przekazać do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wykaz stanowisk objętych ograniczeniem oraz listę osób wykonujących zawód medyczny na tych stanowiskach, wraz z informacją o kwocie niezbędnej do przyznania dodatkowych świadczeń osobom udzielającym świadczeń w danym podmiocie. "Dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ przekaże niezwłocznie niezbędne środki finansowe kierownikowi podmiotu" - czytamy na stronie resortu zdrowia.

Resort precyzuje też, jakie wynagrodzenia otrzymywane poza podmiotem będą brane pod uwagę przy ustalaniu świadczenia dodatkowego.

"Wynagrodzenie brutto otrzymane za miesiąc marzec 2020 r. albo miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym nastąpiło objęcie ograniczeniem, z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w innym miejscu niż podmiot, których osoba ta udzielałaby również w miesiącu następnym. W kwocie tej nie uwzględnia się wynagrodzenia z tytułu świadczeń zdrowotnych, których udzielanie nie wiąże się z bezpośrednim kontaktem z pacjentem (np. świadczenia udzielane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności). Dotyczy to wynagrodzeń ze wszystkich miejsc udzielania świadczeń innych niż podmiot zarówno na podstawie umowy o pracę jak też umowy cywilnoprawne" - czytamy.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum