Opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie opłat za krew i jej składniki

Autor: oprac. RR • Źródło: rcl.gov.pl/Rynek Zdrowia14 czerwca 2021 16:50

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który opublikowano w poniedziałek (14 czerwca), określa wysokość opłat za krew i jej składniki w 2022 r.

Nowe stawki opłat za krew i jej składniki. Fot. Archiwum (zdjęcie ilustracyjne)
  • W przyszłym roku dwie pozycje opłat ulegną zmianie, ma to związek z wynikami analizy wysokości kosztów ponoszonych przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi
  • Z przeprowadzonej analizy wynika, że koszty własne sprzedaży niektórych składników krwi oraz koszty wykonywanych na tych składnikach czynności dodatkowych są na poziomie niższym od poziomu opłat z 2021 r.
  • W projekcie zaproponowano obniżenie wysokości opłaty za dawkę terapeutyczną ubolekocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy z kwoty 1111 zł na kwotę 1000 zł oraz obniżenie wysokości opłaty za filtrowanie z 83 zł na 77 zł

Dwie pozycje opłat ulegną zmianie w stosunku do roku poprzedniego w związku z wynikami analizy wysokości kosztów ponoszonych przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi związane z pobieraniem krwi i jej składników oraz preparatyką, przechowywaniem i ich wydawaniem, w odniesieniu do uzyskiwanych przychodów z tego tytułu.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że koszty własne sprzedaży niektórych składników krwi oraz koszty wykonywanych na tych składnikach czynności dodatkowych są na poziomie niższym od poziomu opłat z 2021 r. Z kolei w części regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa koszty własne sprzedaży składników krwi przewyższają wysokość opłat określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 października 2020 r. w sprawie określenia opłat za krew i jej składniki w 2021 r. (Dz. U. poz. 1768).

Obniżenie wysokości opłaty za dawkę terapeutyczną ubolekocytarnego

W związku z powyższym w projekcie zaproponowano zmianę wysokości opłat, tj. obniżenie wysokości opłaty za dawkę terapeutyczną ubolekocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy z kwoty 1111 zł na kwotę 1000 zł oraz obniżenie wysokości opłaty za filtrowanie z 83 zł na 77 zł.

W przypadku pozostałych opłat (stanowiących uśrednione koszty dla wszystkich centrów) zdecydowano o utrzymaniu opłat na dotychczasowym poziomie i nieuwzględnianiu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r., ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Za utrzymaniem wysokości opłat w zakresie pozostałych składników krwi oraz czynności dodatkowych na poziomie z 2021 r. przemawiają:

1) niepewność sytuacji epidemiologicznej związanej z SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem;
2) niepewność związana z finansowaniem wdrożenia przez centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa systemu e-krew;
3) pokrycie kosztów związanych z dostawą i wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego obsługującego tzw. „część szarą” gotową jako moduł do integracji z systemem e-Krew oraz dostosowanie oprogramowania finansowo-księgowego będącego w posiadaniu centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa do integracji z systemem e-Krew;
4) konieczność zwiększenia wynagrodzeń wynikająca m.in. z zapisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 830), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz. U. poz. 1596) oraz z przewidzianej w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022 podwyżki wynagrodzeń pracowników o 2,8% w 2021 r. Wzrost wynagrodzeń zapewnia ponadto utrzymanie wykwalifikowanej kadry pracowniczej, co przekłada się na zdolność jednostki do działania na najwyższym poziomie;
5) przewidywany na rok 2021 i 2022 wzrost cen energii elektrycznej;
6) projekcja inflacji opublikowana przez Narodowy Bank Polski (informacja opublikowana w marcu 2020 r.) na lata 2020-2022, z której wynika, że inflacja cen konsumenta wzrośnie w 2021 r. do 2,7%, a następnie obniży się pod koniec 2022 r. w okolice 2,4%.

Konieczność nakładów inwestycyjnych

Nie bez znaczenia jest również konieczność ciągłego przekazywania na potrzeby lecznictwa bezpiecznych, najwyższej jakości składników krwi, co z kolei wiąże się z koniecznością ponoszenia nakładów inwestycyjnych, m.in. na zakup aparatury. Ponadto w § 8 projektu dodano ust. 2 umożliwiający naliczanie opłaty za podział donacji osocza otrzymanego metodą aferezy. Zmiana ta podyktowana jest koniecznością doprecyzowania i rozwiania wątpliwości interpretacyjnych związanych z podziałem donacji.

Wejście w życie rozporządzenia określono na dzień 1 stycznia 2022 r. ze względu na utratę mocy, wraz z końcem 2021 r., rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2021 r. (Dz. U. poz. 1768).

Czytaj: legislacja.rcl.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum