Od 2023 świadczenie pielęgnacyjne wyższe o kilkaset złotych

Autor: oprac. KM • Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, TOK FM, DGP27 listopada 2022 17:00

Świadczenie pielęgnacyjne. W 2023 roku kwota świadczenia wzrośnie, bo jest ono powiązane z minimalnym wynagrodzeniem. Jednak mimo że pensja minimalna będzie w przyszłym roku podwyższana dwa razy, świadczenie - tylko raz.

Od 2023 świadczenie pielęgnacyjne wyższe o kilkaset złotych
Świadczenie pielęgnacyjne wypłacają ośrodki pomocy społecznej. Fot. Adobestock
 • Świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku wzrośnie z obecnych 2119 zł do 2458 zł
 • Dziennik Gazeta Prawna dowiedział się od resortu rodziny i polityki społecznej, że będzie tylko ta jedna waloryzacja świadczenia
 • Stanie się tak mimo drugiej zapowiadanej podwyżki wynagrodzenia minimalnego w 2023 roku

Od 2023 wyższe świadczenie pielęgnacyjne 

Jak przypomina w swoim serwisie radio TOK FM, wraz z 1 stycznia najniższe wynagrodzenie wzrośnie z 3010 zł do 3490 zł brutto. W związku z tym wskaźnik waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego wyniesie 15,94 procent.

Tego też dowiadujemy się z serwisów rządowych. Na mocy obwieszczenia ministra rodziny i polityki społecznej z dnia 1 listopada 2022 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2023 i na podstawie art. 17 ust. 3d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140) wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2023 będzie wynosiła 2458 zł.

Na tym nie koniec: jak dowiedział się Dziennik Gazeta Prawna z korespondencji z resortem rodziny, drugiej waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego nie będzie, mimo zapowiadanej drugiej podwyżki pensji minimalnej, która od 1 lipca będzie wynosiła 3600 zł brutto.

Resort przedstawił DGP wyjaśnienie tej zależności: wynika z zapisów w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z przepisami świadczenie podlega corocznej podwyżce o wskaźnik waloryzacji, którym jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia.

Świadczenie pielęgnacyjne: co to jest i komu przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2022 r. wynosi 2119 zł miesięcznie.

Jest wypłacane z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Przysługuje:

 1. matce albo ojcu,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,
 4. innym osobom, które na mocy przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mają obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli:
  - nie podejmują zatrudnienia
  - rezygnują z zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podkreśla, że zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub status bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego.

Osoby opisane w punkcie 4. inne niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki są uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym  stopniu niepełnosprawności;
 • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • nie ma osób, o których mowa w punktach 2. i 3. lub legitymują się one orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
1)   nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
2)   w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne: kiedy nie przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę:

 • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje również, gdy osoba wymagająca opieki:

 • pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
 • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna,
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zbieg uprawnień do świadczeń

Może zdarzyć się sytuacja, gdy występuje zbieg uprawnień do następujących świadczeń:

 • świadczenia rodzicielskiego, lub
 • świadczenia pielęgnacyjnego, lub
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub
 • dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub
 • zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W takim przypadku przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.

Przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Świadczenie pielęgnacyjne: rolnicy

W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenie to przysługuje odpowiednio:

 • rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego,
 • małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie zobowiązuje się do zawarcia w nim klauzuli: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się lub pobierającej świadczenie pielęgnacyjne wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania opieki, organ właściwy wypłacajacy świadczenie pielęgnacyjne może zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, w celu weryfikacji tych wątpliwości.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
  PARTNER SERWISU
  partner serwisu

  Najnowsze