Obieg dokumentacji medycznej wciąż jak za króla Ćwieczka. CeZ opublikował raport

Autor: oprac. LJ • Źródło: Rynek Zdrowia, Centrum e-Zdrowia11 sierpnia 2021 05:55

Mimo postępu informatyzacji w medycynie, wiele szpitali i przychodni nadal nie digitalizuje dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej, ani nie ma usług elektronicznych dla innych podmiotów.

Obieg dokumentacji medycznej między placówkami nadal jest głównie w formie papierowej Fot. Shuttertstock
  • Chodź od 1lipca EDM jest obowiązkowa, a wybranymi zasobami elektronicznej dokumentacji medycznej powinny drogą elektroniczną wymieniać się wszystkie placówki medyczne w kraju, to w praktyce wiele z nich nie jest do tej rewolucji przygotowanych
  • Raport na temat obiegu dokumentacji medycznej między placówkami przygotowało Centrum e-Zdrowia. Wnioski? Wciąż dominuje papier
  • Ponad 69 proc. podmiotów nie poddaje digitalizacji dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej
  • 93 proc. placówek wciąż udostępniania innym podmiotom leczniczym dokumenty w postaci wydruku
  • Z kolei zaledwie 37 proc. udostępnia dokumentację medyczną poprzez eksport dokumentacji na nośnik elektroniczny

E-dokumentacja medyczna wciąż tylko w teorii. W praktyce dominuje papier

Centrum e-Zdrowia po raz kolejny przygotowało i przeprowadziło badanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą, którego celem było uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej stopnia przygotowania ww. podmiotów do wypełnienia obowiązków w zakresie prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej określonej w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej.

Dodatkowo w ramach przedmiotowego badania zwrócono się do podmiotów o przekazanie informacji dot. wykorzystywania w ramach prowadzonej działalności rozwiązań z obszaru nowych technologii, w szczególności telemedycyny.

Ankieta, składająca się z 30 pytań, rozesłana została do zakładów i praktyk lekarskich. Łącznie w ramach V edycji Badania wpłynęło 5060 wypełnionych i pozytywnie zweryfikowanych formularzy ankietowych.

Czytaj również: E-dokumentacja medyczna od dziś obowiązkowa. Ta rewolucja miała ruszyć już siedem lat temu

Dostęp do komputera dla pracowników medycznych

W podmiotach wykonujących działalność leczniczą w przeważającej części pomieszczeń (94,19%), w których jest przetwarzana dokumentacja medyczna, zapewniony jest dostęp do sieci komputerowej.

W odniesieniu do kwestii dostępność do pomieszczenia z komputerem w miejscu, gdzie wytwarzana jest dokumentacja medyczna, jedynie szpitale wskazały, że w ich placówkach nie występują ograniczenia w dostępie do takiego pomieszczenia

W przeważającej części ankietowanych podmiotów nie występują problemy z dostępem pracowników medycznych do komputera. Ogółem w 90% ankietowanych podmiotów, wszyscy pracownicy medyczni lub ich zdecydowana większość posiadają dostęp do komputera. Jedynie niecałe 4% świadczeniodawców wskazało, iż żaden z pracowników medycznych ich podmiotu nie posiada takiego dostępu. Największy odsetek takich odpowiedzi udzielony został przez podmioty realizujące działalność z dziedziny ratownictwa medycznego (prawie 11%) oraz psychiatrii ambulatoryjnej (prawie 8%).

81,70% ankietowanych, na pytanie dotyczące posiadania w podmiocie wystarczającej liczby stanowisk komputerowych umożliwiających wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) udzieliło odpowiedzi twierdzącej.

Największy odsetek odpowiedzi twierdzących wskazały pracownie diagnostyczne lub zabiegowe 87% oraz AOS-y 85% i rehabilitacja lecznicza 85%.

Sprawdź: E-dokumentacja medyczna jest obowiązkowa. Co na EDM zyskują pacjenci?

Dokumentacja medyczna nie jest digitalizowana. Zostaje papier

Jedną z najważniejszych kwestii biorąc pod uwagę dostosowanie podmiotów leczniczych do wymogów ustawodawczych w zakresie EDM jest posiadanie przez podmiot leczniczy rozwiązania IT pozwalającego na prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej oraz przetwarzanie jednostkowych danych medycznych (rozumiane jako prowadzenie elektronicznego rekordu pacjenta w systemie szpitalnym/gabinetowym, czyli danych istotnych z punktu widzenia pacjenta oraz podmiotów leczniczych uczestniczących w procesie leczenia, m.in. dane kliniczne pacjenta, przebieg leczenia, wyniki procedur, np. wyniki badań laboratoryjnych, obrazy diagnostyczne).

Obecnie ponad 68% wszystkich ankietowanych podmiotów deklaruje posiadanie takiego narzędzia. W stosunku do wyników IV edycji Badania z 2019 r. nastąpił wzrost o 2,25%. Najlepiej pod tym względem dostosowane są zakłady lecznictwa uzdrowiskowego (prawie 89%) oraz szpitale (ponad 81%) wskazało posiadanie odpowiedniego systemu.

Ponad 69% podmiotów nie poddaje digitalizacji dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej. Odwzorowanie cyfrowe dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej dokonywane jest u ponad 30% ankietowanych podmiotów. W stosunku do poprzedniego badania nastąpił około 4,5% wzrost liczby podmiotów, które dokonują tego procesu.

Zgody pacjenta. Elektroniczny zapis tylko w 12 proc. placówek

89% ogółu badanych świadczeniodawców nie wdrożyło usług elektronicznych przeznaczonych dla innych podmiotów leczniczych, usługi te funkcjonują jedynie w około 11% podmiotów.

Analizując dane według rodzaju działalności podmiotów, można stwierdzić, że odsetek negatywnych odpowiedzi w tym zakresie nie spada poniżej 71%. Oznacza to, że większość podmiotów nie wdrożyło ww. usług. Najwięcej zakładów, które udostępniają taką możliwość występuje wśród pracowni diagnostycznych i obrazowych – prawie 24% oraz szpitali – około 20%, najmniej wśród hospicjów, rehabilitacji leczniczej – niecałe 4% oraz zakładów opieki psychiatrii ambulatoryjnej – 2%.

12% podmiotów prowadzi elektroniczny zapis zgód pacjenta dotyczących np. wykonania zabiegu, wypisu na życzenie, wyboru rodzaju znieczulenia, zgody na pobranie/udostępnienie dokumentacji medycznej z/do innej placówki. W stosunku do IV edycji Badania z 2019 r. nastąpił blisko 2% wzrost.

Placówki najczęściej udostępniają wydruk

Ankietowane podmioty jako najpowszechniejszy sposób udostępniania innemu podmiotowi leczniczemu dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej najczęściej wskazywały wydruk - 93%.

37% podmiotów udostępnia dokumentację medyczną poprzez eksport dokumentacji na nośnik elektroniczny, a nieco ponad 15% poprzez usługi elektroniczne udostępnione z systemu teleinformatycznego.

W przypadku udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi, podmioty jako najpowszechniejszy sposób również wskazały wydruk – blisko 96%. Kolejno uplasowały się: eksport dokumentacji na nośnik elektroniczny - 37% oraz usługi elektroniczne udostępnione z systemu teleinformatycznego - 13%.

Wykorzystanie oprogramowania

Placówki wykorzystują HIS, LIS, PACS, RIS, Apteka, Hurtownia danych medycznych oraz system gabinetowy w podziale na rodzaj prowadzonej działalności.

W stosunku do badania z 2019 roku nastąpił znaczący wzrost wykorzystania przez podmioty rozwiązań z zakresu telemedycyny – w obecnym badaniu ponad 55% ankietowanych placówek wskazało, iż wykorzystuje tego typu rozwiązania w ramach swojej działalności, jest to prawie 44% wzrost biorąc pod uwagę wyniki z poprzedniego badania. Dodatkowo, około 1,05% badanych podmiotów wykorzystuje narzędzia wspierane przez sztuczną inteligencję.

Cały raport w załączeniu

 

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum