LJX/Rynek Zdrowia | 10-07-2013 14:30

Nowi konsultanci na Mazowszu

Akty powołania dla trzech wojewódzkich konsultantów medycznych oraz dla członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wręczył w środę (10 lipca) Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. Konsultanci powołani zostali na 5-letnie kadencje.

Podczas spotkania wojewoda wręczył powołania: prof. Zbigniewowi Fijałkowi, dyrektorowi Narodowego Instytutu Leków (konsultant w dziedzinie analityki farmaceutycznej), prof. Ewie Lech-Marańdzie, zastępcy kierownika Kliniki Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie (w dziedzinie hematologii), a także lek. Bożenie Sobeckiej, kierownikowi Działu Ekspedycji w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie (w dziedzinie transfuzjologii klinicznej).

Członkiem Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych została natomiast Katarzyna Blicharczyk-Ożga.

Konsultanci powoływani są przez wojewodę. Do ich zadań należy m.in. przeprowadzanie kontroli podmiotów leczniczych w zakresie jakości i dostępności świadczeń, doskonalenia zawodowego oraz wyposażenia. Przygotowują również informację na temat zasobów i potrzeb kadrowych w dziedzinie medycyny, farmacji i ochrony zdrowia. Opiniują wnioski o wpisanie na listę jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji.

Na wniosek wojewody wydają opinię o spełnieniu przez podmiot leczniczy warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny. Konsultanci wojewódzcy na Mazowszu działają w osiemdziesięciu dziewięciu dziedzinach medycyny, farmacji i ochrony zdrowia.