NFZ/Rynek Zdrowia | 25-03-2009 15:11

NFZ: zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert

Na stronie Funduszu ukazało się dziś (25 marca) zarządzenie Nr 20/2009/DSOZ prezesa Jacka Paszkiewicza, zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 25 i art. 146 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1.

W załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 86/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2008 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, tabelę Tab. 1.2.1.1. leczenie szpitalne - oddziały szpitalne - hospitalizacja zastępuje się tabelą Tab. 1.2.1.1. leczenie szpitalne - oddziały szpitalne - hospitalizacja w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2009 r.

Plik z treścią zarządzenia do pobrania ze strony: www. nfz.gov.pl