NFZ, MAK/Rynek Zdrowia | 19-06-2019 19:30

NFZ: zarządzenie regulujące stawki ryczałtów w SOR-ach i izbach przyjęć

Na stronie NFZ ukazało się 19 czerwca zarządzenie zmieniające zarządzenie ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć.

FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

"(...) W zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć, zmienionym zarządzeniem Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r., w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Stawka bazowa określana jest w oparciu o minimalne wymagania w zakresie wyposażenia, organizacji oraz minimalnych zasobów kadrowych, wskazane w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia wydanym na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym i przyjmuje wartość 4 521,00 zł" - czytamy w zarządzeniu.

NFZ uzasadnia, że zmiany mają na celu urealnienie wartości stawek ryczałtów dobowych określanych dla SOR-ach i izbach przyjęć (IP). "Zaproponowane rozwiązanie przewiduje zwiększenie, od dnia 1 lipca 2019 r., o 10% stawki bazowej dla SOR i IP w stosunku do jej wartości obowiązującej przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia. Wzrost wysokości stawki bazowej będzie miał przełożenie na zwiększenie wartości stawek ryczałtów dobowych, a co za tym idzie wysokości finansowania danych świadczeń opieki zdrowotnej od drugiej połowy 2019 roku" - podaje Fundusz.

"Zmiana jest odpowiedzią na planowaną przez Ministerstwo Zdrowia, od 1 lipca 2019 r., nowelizację rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego i m.in. planowane zmiany kadrowe w SOR oraz wprowadzenie obowiązkowej segregacji pacjentów zgłaszających się do oddziału, a także realizacją licznych postulatów Świadczeniodawców dotyczących zbyt niskich nakładów finansowych na te zakresy świadczeń" - czytamy w uzasadnieniu zarządzenia.

NFZ wskazuje, że nowe zarządzenie "będzie miało wpływ na zmianę planu finansowego NFZ w zakładce dotyczącej leczenia szpitalnego. Skutek finansowy wynikający z wprowadzenia zmian, w skali sześciu miesięcy, szacuje się na około 38 mln zł dla SOR oraz 14 mln zł dla IP".

Więcej: nfz.gov.pl