NFZ/Rynek Zdrowia | 13-10-2015 12:06

NFZ ws. naboru na stanowisko dyrektora finansowego

Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowane zostało ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko zastępcy prezesa NFZ do spraw finansowych.

Kandydat przystępujący do naboru na to stanowisko winien spełniać następujące warunki: posiadać wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne w zakresie prawa, ekonomii, organizacji ochrony zdrowia lub zarządzania;, być obywatelem polskim, korzystać z pełni praw publicznych oraz nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Ponadto kandydat winien posiadać kompetencje kierownicze, co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym (preferowany jest staż w sektorze ochrony zdrowia) oraz posiadać wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Funduszu.

Więcej: www.nfz.gov.pl