NFZ/Rynek Zdrowia | 15-12-2014 17:33

NFZ w sprawie zmiany planu finansowego na 2014 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował na swojej stronie internetowej zarządzenie prezesa NFZ ws. zmiany planu finansowego Funduszu na 2014 r.


Fot. NFZ

Jak podał Fundusz, w planie finansowym NFZ na 2014 r., zatwierdzonym przez ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów w dniu 24 czerwca 2014 r., z późniejszymi zmianami, zmniejsza się kwotę określoną mianem "rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków" o 305.934 tys. zł, zmniejsza się także kwotę określoną "pozostałe koszty" o 381 tys. zł.

Zwiększa się natomiast kwotę określoną jako "rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej" o 305.934 tys zł oraz kwotę określoną w pozycji "Koszty administracyjne" o 381 tys. zł.

Zwiększeniu ulega także kwota dotycząca "ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń" o 60 tys. zł oraz kwota określona w pozycji "składki na Fundusz Pracy" o 8 tys.zł.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Więcej: www.nfz.gov.pl