NFZ uruchamia pieniądze z rezerwy. Do końca roku ponad 1 mld zł na leki, AOS i opiekę koordynowaną

Autor: oprac. JKB • Źródło: NFZ, Rynek Zdrowia30 listopada 2022 07:30

Opublikowano zarządzenie prezesa NFZ w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 rok.

NFZ uruchamia pieniądze z rezerwy. Do końca roku ponad 1 mld zł na leki, AOS i opiekę koordynowaną
NFZ wyda większe pieniądze na AOS i opiekę koordynowaną. Fot. AdobeStock
  • Jak wynika z zapisów zarządzenia, w planie finansowanym NFZ na 2022 rok, kwota określona jako obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną z 1 075 926 tys. zł spada do... 0 zł
  • Pieniądze przeznaczone zostają na koszty finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
  • Fundusz może wnioskować o zwiększenie planowanych na 2022 rok kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich NFZ. Ma to na celu zabezpieczenie środków na finansowanie m.in. kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych OW NFZ

Zarządzenie NFZ w sprawie planu finansowego

29 listopada opublikowano zarządzenie prezesa NFZ w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 rok. Zgodnie z nim zarządza się:

  • w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 rok zmniejsza  się kwotę określoną w pozycji B1 "obowiązkowy odpis na  rezerwę ogólną" z 1 075  926 tys. zł do 0 tys. zł, z przeznaczeniem na koszty finansowania leków, środków spożywczych specjalnego  przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz na planowane koszty świadczeń opieki zdrowotnej w pozycji B2 w planach finansowych oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia;

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia może uruchomić rezerwę ogólną po uzyskaniu pozytywnych opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw zdrowia. Prezes NFZ wystąpił pismami z dnia 18 listopada 2022 roku do Ministra Zdrowia oraz Ministra Finansów, z prośbą o wydanie opinii odnośnie uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 1 075  926 tys. zł w planie finansowym Narodowego  Funduszu  Zdrowia na  2022 roku z przeznaczeniem na koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego oraz na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia – czytamy w uzasadnieniu.

Szczegóły związane z zarządzeniem

Jak wynika z dalszych informacji ujętych w uzasadnieniu, wnioskowane  przez  Fundusz  zwiększenie  planowanych  na  2022 roku kosztów  świadczeń  opieki  zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich NFZ ma na celu zabezpieczenie środków na sfinansowanie:

  • kosztów finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w kwocie 448 546  tys. zł, która odpowiada różnicy prognozowanej przez poszczególne  OW  NFZ  wartości realizacji kosztów ww. zadania w roku 2022 (898  522 tys.zł) oraz wartości środków, jakie na ten cel zostały już  przeznaczone  w zmianie  planu finansowego z dnia 14 lipca 2022 roku (449  976 tys.  zł);
  • kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych OW NFZ   w kwocie 627 380 tys. zł, z przeznaczeniem na:

-   pokrycie skutków finansowych zarządzenia Nr 124/2022/DSOZ  Prezesa  Narodowego  Funduszu  Zdrowia, z dnia 29 września 2022 roku  zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji   umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, wprowadzającego regulacje w zakresie tzw. opieki  koordynowanej - w kwocie 301 303 tys. zł. Zgodnie z OSR do  zarządzenia szacowany roczny skutek finansowy wynosi 1 205 213 tys. zł. Uwzględniając czas obowiązywania w roku 2022 tego zarządzenia  (od  1 października 2022 roku), szacowane na IV kwartał 2022 roku  skutki zarządzenia wynoszą 301 303 tys. zł;

-   zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna - w kwocie 326 077 tys. zł.

Podział środków w kwocie 627 380  tys. zł pomiędzy poszczególne OW  NFZ został dokonany algorytmem podziału na rok 2022. Wskazane działanie zostało podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 – Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum