NFZ: projekt zarządzenia ws. umów w rodzaju leczenie szpitalne - do konsultacji

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 17 września 2015 21:23

W czwartek (17 września) NFZ opublikował komunikat ws. przekazania do opiniowania projektu zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

NFZ: projekt zarządzenia ws. umów w rodzaju leczenie szpitalne - do konsultacji
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W projekcie przewidziano zmianę definicji świadczeń w szpitalnych oddziałach ratunkowych, co stanowi odpowiedź na apel Naczelnej Rady Lekarskiej. Zmianie uległa również definicja świadczeń w szpitalnej izbie przyjęć.

Zasadniczym elementem zmian zawartych w projekcie jest wprowadzenie nowych, ujednoliconych w całym kraju algorytmów określania ryczałtu dobowego dla szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz izb przyjęć, uwzględniających specyfikę udzielanych tam świadczeń, jak również charakterystykę potencjału wykonawczego tj. personel medyczny, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, a także możliwości diagnostyczno-terapeutyczne.

Proponowany nowy sposób wyceny świadczeń uwzględnia wycenę bazowej wartości funkcjonowania podstawowej struktury SOR/IP określaną przez dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Funduszu, różnorodność wynikającą z posiadanej kadry i infrastruktury; rolę szpitala, w tym strukturę oddziałów szpitalnych, wspierających działania ratownictwa medycznego oraz nową kategoryzację realizowanych świadczeń, opartych na zdefiniowaniu objawów klinicznych wraz z oceną ciężkości poszczególnych przypadków.

Wobec powyższego wprowadzono odrębny sposób wyceny stawki ryczałtu dobowego dla SOR i dla IP.

Finansowanie świadczeń udzielanych w SOR odbywać się będzie w oparciu o stawkę ryczałtu dobowego (R), którego wysokość stanowi suma trzech składowych:

- stawki bazowej określanej przez dyrektora OW NFZ na podstawie kosztów funkcjonowania SOR, określonych na podstawie minimalnych wymagań w zakresie wyposażenia, organizacji oraz minimalnych zasobów kadrowych, zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 178);

- składowej ryczałtu za strukturę - stanowiącej iloczyn dobowej wartości stawki bazowej dla SOR i wskaźnika (%) spełnionych dodatkowych warunków (organizacyjnych i kadrowych), określonych na podstawie ankiety, której wzór stanowi załącznik do zarządzenia;

- składowej ryczałtu za funkcję - uwzględniającej liczbę pacjentów zakwalifikowanych do odpowiedniej kategorii (składowa uwzględnia pacjentów zakwalifikowanych do kategorii V i VI, przyjętych w trybie nagłym w wyniku przekazania przez zespół ratownictwa medycznego oraz pacjentów, dla których świadczenia w SOR zostały zakończone wypisem) oraz wagę poszczególnych kategorii.

Finansowanie świadczeń udzielanych w IP odbywać się będzie w oparciu o stawkę ryczałtu dobowego (R), którego wysokość stanowi również suma trzech składowych:

- stawki bazowej określanej przez dyrektora Oddziału Funduszu;

- wskaźnika dostępu (Wd) stanowiącego iloczyn stawki bazowej i udziału procentowego łącznej liczby pacjentów przyjętych w trybie nagłym w wyniku przekazania przez zespół ratownictwa medycznego i hospitalizowanych na oddziałach pierwszego wyboru wymienionych w wykazie opublikowanym na podstawie obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wskazanych jako jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego w wojewódzkim planie działania systemu, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802), w łącznej liczbie pacjentów hospitalizowanych na tych oddziałach.

- składowej ryczałtu za funkcję - uwzględniającej liczbę pacjentów zakwalifikowanych do odpowiedniej kategorii stanu zdrowia, dla których świadczenia w IP zostały zakończone wypisem, ze wskazaniem, że składowa nie uwzględnia pacjentów planowych oraz przyjętych do dalszej hospitalizacji w danym podmiocie.

Więcej: http://www.nfz.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
    PARTNER SERWISU
    partner serwisu

    Najnowsze