NFZ o rekomendacji Zespołu Problemowego ws. kontraktowania leczenia szpitalnego

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 20 marca 2015 22:00

NFZ poinformował, że Rada NFZ przyjęła rekomendacje Zespołu Problemowego Rady Funduszu do spraw świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie szpitalne, udzielanych na podstawie umów zawartych z płatnikiem, przedstawione przez Zespół Problemowy Rady NFZ.

NFZ o rekomendacji Zespołu Problemowego ws. kontraktowania leczenia szpitalnego

Zespół sformułował następujące rekomendacje:

1. Dla sprawności procesu kontraktowania niezbędne jest wydłużenie czasu na przeprowadzenie i ostateczne rozstrzygnięcie konkursów ofert do minimum 6 miesięcy. Obowiązujące terminy dla ogłoszenia odpowiednich aktów prawnych dla Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ oraz dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich powinny zostać zapisane w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. W odniesieniu do pierwszego etapu oceny ofert w konkursach ogłaszanych przez dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich rekomendujemy wprowadzenie dodatkowego kryterium - informacji o okresie oczekiwania pacjenta na dostęp do danego świadczenia w okresie ostatniego roku poprzedzającego złożenie oferty.

Zespół proponuje, aby w systemie komputerowym przyznawać 0 punktów dla podmiotów startujących w konkursie po raz pierwszy (bez historii), dodatnie punkty dla podmiotów oferujących dostęp do lekarza w okresie do 2 tygodni oraz ujemne punkty dla podmiotów, u których okres oczekiwania przekraczał 3 miesiące.

3. Przyjąć jako zasadę (zapisaną w odpowiednim akcie prawnym), że powoływanie się przez oferentów na wpisy/dokumenty/rejestry prowadzone przez instytucje publiczne (sądy, samorządy, urzędy) traktowane jest jako nie wymagające dodatkowej weryfikacji przez OW NFZ.

4. W odniesieniu do etapu negocjacji Zespół rekomenduje:

a. przed rozpoczęciem negocjacji udostępnić publicznie na stronie internetowej OW listy rankingowe (łącznie z liczbą punktów) wygenerowane przez system informatyczny na pierwszym etapie oceny ofert,

b. wprowadzić dla dyrektorów oddziałów wojewódzkich obowiązek pisemnego formułowania zaleceń dla komisji konkursowych prowadzących negocjacje z oferentami, określających m.in. preferowaną docelową strukturę dostępu do świadczeń na danym terenie, sporządzoną na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych.

5. Zespół rekomenduje również:

a. publiczne udostępnienie (na stronie internetowej OW) listy świadczeniodawców ukaranych przez NFZ w wyniku kontroli przeprowadzonych w okresie poprzedzających 3 lat - z podaniem informacji o podstawie nałożenia kary (w tym zerwania lub skrócenia kontraktu), jej formy i wysokości oraz wskaźnika procentowego udziału kary w całości kontraktu,

b. opracowanie oraz publiczne udostępnienie listy nieprawidłowości stwierdzanych najczęściej podczas kontroli w danym oddziale wojewódzkim (w kolejności od najczęstszych), w podziale na rodzaje świadczeń.

Dodatkowo Zespół rekomenduje również wprowadzenie badania satysfakcji pacjentów w formie ankiet jednolitych dla poszczególnych rodzajów świadczeń. Wzory tych ankiet powinny być opracowane przez niezależną instytucję, a ich wyniki docelowo (gdy NFZ będzie stosował je powszechnie jako jeden z elementów oceny ofert) - publicznie dostępne.

Więcej: www.nfz.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum