NFZ/Rynek Zdrowia | 23-11-2015 21:02

NFZ: kalkulacja ceny dla SOR i Izby Przyjęć

Opublikowano zarządzenie prezesa NFZ nr 78/2015/DSM z 23 listopada zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Zakłada ono, że kalkulacji ceny jednostki rozliczeniowej w SOR dokonuje się z uwzględnieniem liczby pacjentów i rodzaju zrealizowanych procedur medycznych oraz potencjału wykonawczego, rozumianego jako: personel medyczny, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, a także możliwości diagnostyczno-terapeutyczne.

Stawka bazowa dla SOR określana jest przez dyrektora Oddziału Funduszu w oparciu o minimalne wymagania w zakresie wyposażenia, organizacji oraz minimalnych zasobów kadrowych, wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

Kalkulacji ceny jednostki rozliczeniowej w Izbie Przyjęć dokonuje się z uwzględnieniem liczby pacjentów i rodzaju zrealizowanych procedur medycznych oraz procentowego udziału pacjentów przyjętych w trybie nagłym przewiezionych przez zespół ratownictwa medycznego i hospitalizowanych na oddziałach pierwszego wyboru wykazanych jako jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Dla świadczeniodawców rozpoczynających udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie SOR lub IP składowa ryczałtu za funkcję przyjmuje wartość najniższej obowiązującej w województwie składowej ryczałtu za funkcję. W przypadku świadczeniodawcy, który zakończył udzielanie świadczeń w IP i rozpoczyna udzielanie świadczeń w SOR wyliczenie stawki za funkcję odbywa się w oparciu o sprawozdawczość dotychczas funkcjonującej IP.

Po upływie minimum 3 kolejnych miesięcy, licząc od pierwszego dnia realizacji umowy w zakresie SOR/IP przez świadczeniodawcę dokonuje się weryfikacji stawki ryczałtu dobowego na podstawie danych sprawozdawczych.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania z wyjątkiem § 1 pkt 6, który wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r.

Czytaj: www.nfz.gov.pl