NFZ/Rynek Zdrowia | 04-03-2019 14:30

NFZ: do konsultacji trafił projekt zarządzenia leczenie szpitalne - programy lekowe

Prezes NFZ w poniedziałek (4 marca) przekazał do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Fot. Katarzyna Gubała

Zmiany wprowadzone zarządzeniem wynikają z konieczności dostosowania przepisów do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w programach lekowych, tj. do obwieszczenia ministra zdrowia z 27 lutego 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2019 r., a także z konieczności wprowadzenia innych zmian merytorycznych.

Nowe zapisy dotyczą w szczególności zmiany 13-znakowych kodów EAN na 14-znakowe kody GTIN zgodnie z obwieszczeniem refundacyjnym oraz nadania nowego brzmienia regulacjom w związku z załącznikiem nr 1 stanowiącym opis programu lekowego B.88. Chodzi o leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem do decyzji ministra zdrowia o objęciu refundacją leku Erivedge, Vismodegibum, EAN: 5902768001020.

Zarządzenie zmienia też nazwę świadczenia 5.08.07.0000024 z ''hospitalizacja związana z podaniem nusinersenu w znieczuleniu ogólnym lub w znieczuleniu ogólnym pod kontrolą tomografii komputerowej'' na ''hospitalizacja związana z podaniem nusinersenu w znieczuleniu ogólnym i pod kontrolą tomografii komputerowej''. Następuje też zmiana wyceny świadczenia z 800 zł na 900 zł.

Regulacja ma wejść w życie z dniem następującym po dniu podpisania zarządzenia, z mocą od dnia 1 marca 2019 r.

Uwagi do projektu, na adres sekretariat.dgl@nfz.gov.pl, odziały wojewódzkie NFZ mogą nadsyłać do 7 marca 2019 r., a pozostałe instytucje do 22 marca.

Projekt całego zarządzenia wraz z obszernym uzasadnieniem można pobrać ze strony Centrali NFZ.

Więcej: nfz.gov.pl