MZ wydłuża termin rozliczenia zaliczek z NFZ. Jest projekt rozporządzenia

Autor: oprac. KG • Źródło: RCL, Rynek Zdrowia28 września 2021 12:05

Rozliczenie środków wypłaconych świadczeniodawcom w formie tzw. „1/12” będzie mogło nastąpić w kolejnych okresach rozliczeniowych, następujących po 31 grudnia 2021 r. Przy czym maksymalny termin na jaki można przedłużyć rozliczanie pobranych zaliczek to 31 grudnia 2023 r.

MZ wydłuża termin rozliczenia zaliczek z NFZ. Jest projekt rozporządzenia
Maksymalny termin na jaki można przedłużyć rozliczanie pobranych zaliczek to 31 grudnia 2023 r. Fot. PTWP
  • Pandemia przyczyniła się do znacznego pogorszenia sytuacji finansowej świadczeniodawców. Dlatego wprowadzono regulacje polegające na wypłacie tym świadczeniodawcom wynagrodzenia w formie zaliczkowej za miesiąc
  • Pomimo przedłużenia okresu rozliczeniowego do końca 2021 r. nie wszyscy świadczeniodawcy będą w stanie ''odrobić'' pobrane zaliczki do końca tego okresu
  • W związku z tym zaistniała konieczność dodania regulacji, zgodnie z którą rozliczenie środków wypłaconych świadczeniodawcom w formie tzw. ''1/12'' będzie mogło nastąpić w kolejnych okresach rozliczeniowych, następujących po 31 grudnia 2021 r.
  • Maksymalny termin na jaki można przedłużyć rozliczanie pobranych zaliczek to 31 grudnia 2023 r.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji 27 września opublikowano projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Obowiązujące dotąd przepisy umożliwiają wypłacanie zaliczek do końca września 2021 r.

W celu umożliwienia NFZ dokonywania wypłat zaliczek w miesiącach październik-grudzień 2021 r., a świadczeniodawcom realizacji niewykonanych świadczeń opieki zdrowotnej zakontraktowanych na 2020 r., za które pobrali zaliczki, istnieje konieczność nowelizacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Świadczeniodawcy dalej mają problemy z rozliczeniem pobranych zaliczkowo pieniędzy

W Ocenie Skutków Regulacji projektowanej nowelizacji wskazano, że w związku z wprowadzonymi w czasie trwania epidemii ograniczeniami wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej tylko w sytuacjach zagrażających zdrowiu, świadczeniodawcy nie mieli możliwości realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z przyczyn niezależnych od nich.

Spowodowało to znaczne obniżenie liczby wykonywanych świadczeń, a w efekcie obniżenie wysokości otrzymywanych środków finansowych za udzielone świadczenia. Przyczyniło się to do znacznego pogorszenia sytuacji finansowej świadczeniodawców. Dlatego też wprowadzono regulacje polegające na wypłacie tym świadczeniodawcom wynagrodzenia w formie zaliczkowej.

Świadczeniodawcy mogą otrzymać kwoty odpowiadające miesięcznej wartości kwoty zobowiązania określonej w umowie, niezależnie od liczby zrealizowanych świadczeń. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ zostali zobligowani do rozliczenia tych środków, a świadczeniodawcy do wykonania świadczeń opieki zdrowotnej, za które pobrali tzw. ‘’zaliczki’’.

Pomimo przedłużenia okresu rozliczeniowego świadczeniodawcy nadal mają problemy z rozliczeniem  pobranych zaliczkowo środków finansowych - czytamy w OSR.

Co wnosi projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia

Projekt nowelizacji rozporządzenia zakłada:

1. umożliwienie rozliczenia środków wypłaconych świadczeniodawcom w formie tzw. „1/12” w kolejnych okresach rozliczeniowych, następujących po 31 grudnia 2021 r., w tym również w ramach innych umów zawartych przez danego świadczeniodawcę z NFZ, a nie tylko w ramach umowy, z którą wiązało się wypłacanie zaliczek; 

2. przedłużenie możliwości wypłaty świadczeniodawcom zaliczek tzw. 1/12 kwoty zobowiązania określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w IV kwartale 2021 r.

Rozliczenia zaliczek przedłużone do końca 2023

Jeżeli świadczeniodawca będzie chciał rozliczyć środki wypłacone w formie tzw. „1/12” w kolejnym okresie rozliczeniowym, będzie musiał złożyć wniosek w tej sprawie do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu przed upływem okresu rozliczeniowego poprzedzającego okres rozliczeniowy, którego dotyczy wniosek. Przy czym maksymalny termin na jaki można przedłużyć rozliczanie pobranych zaliczek to 31 grudnia 2023 r.

Natomiast zawarta w projekcie zmiana § 2a ust. 1, ust. 2 oraz ust. 2a rozporządzenia przedłuża o 3 miesiące okres, w którym świadczeniodawcy będą mogli ubiegać się o zaliczki (1/12 kwoty zobowiązania określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej) przypadające na okres sprawozdawczy, którego dotyczy wniosek. Przepis ten będzie odnosił się w dalszym ciągu wyłącznie do świadczeniodawców, którzy skorzystali z możliwości wydłużenia okresu rozliczeniowego w oparciu o przepis § 2 rozporządzenia.

Wypłata zaliczek w IV kwartale 2021 r.

Od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. zaliczki będą wypłacane na takich samych zasadach jak w II i III kwartale 2021 r. tj. wszystkim świadczeniodawcom, z wyjątkiem świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w następujących zakresach:
1. domowa antybiotykoterapia dożylna;
2. leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych;
3. leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dzieci;
4. leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej;
5. leki stosowane w chemioterapii określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292 i 1559);
6. leki stosowane w świadczeniach z zakresu ratunkowego dostępu do technologii lekowej, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
7. leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi przysługującymi świadczeniobiorcy na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 
8. neurochirurgia dziecięca - hospitalizacja - A03; 
9. neurochirurgia - hospitalizacja - Q31, Q32, Q33;
10. pozytonowa tomografia emisyjna (PET);
11. świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (pierwotnej lub rewizyjnej);
12. świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w dentobusie uczniom do 18 r. ż.;
13. świadczenia udzielane w dentobusie;
14. świadczenia wysokospecjalistyczne, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
15. świadczenia w zakresie przeszczepów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2134);
16. świadczenia zabiegowe w zakresie usunięcia zaćmy;
17. teleradioterapia protonowa;
18. terapia hiperbaryczna;
19. tlenoterapia domowa;
20. zaopatrzenie protetyczne;
21. żywienie dojelitowe w warunkach domowych;
22. żywienie pozajelitowe w warunkach domowych.

Wysokość zaliczki co do zasady wynosi 70% kwoty zobowiązania określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przypadającej na okres sprawozdawczy, którego dotyczy wniosek, z wyjątkiem świadczeniodawców:
1. posiadających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień realizowane w warunkach stacjonarnych,
2. realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne dedykowane dzieciom (szpitalne oddziały pediatryczne) - którzy w IV kwartale 2021 r. będą mogli ubiegać się o 100% zaliczki (tzw. 1/12 kwoty zobowiązania określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej) przypadającej na okres sprawozdawczy, którego dotyczy wniosek.

 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum