MZ szykuje nowelizację ustawy: ważne zmiany w zasadach kontraktowania świadczeń

Autor: RR/Rynek Zdrowia • • 10 lipca 2013 12:01

Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić rewolucyjne zmiany w zasadach kontraktowania świadczeń zdrowotnych. We wtorek (9 lipca) resort opublikował w internecie propozycje nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 27 sierpnia 2004 r.

MZ szykuje nowelizację ustawy: ważne zmiany w zasadach kontraktowania świadczeń
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Zapowiedziano m.in., że premiowane będą oferty tych podmiotów, które obecnie realizują umowy o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, gdyż ”każda zmiana świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej zakłóca proces leczenia, a także skutkuje przerwaniem ciągłości kolejki oczekujących na udzielenie świadczenia”.

Premia za ciągłość i kompleksowość

Chodzi o zapewnienie ciągłości świadczeń, przez co należy rozumieć ciągłość procesu diagnostycznego lub terapeutycznego w warunkach ograniczenia ryzyka przerwania procesu leczenia pacjentów w ramach danego zakresu świadczeń.

Zmniejszenie ryzyka przerwania leczenia stało się również motywem wprowadzenia na stałe instrumentu pozwalającego na wydłużenie aktualnie obowiązującej umowy w sytuacji, gdy zachodzi niebezpieczeństwo braku zabezpieczania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (na maksymalny okres 6 miesięcy, za zgodą prezesa NFZ).

Można zapytać, co w tej sytuacji z nowymi podmiotami, które chciałyby wejść na rynek medyczny? Autorzy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej odpowiadają wprost, że ”oferta nowego świadczeniodawcy powinna być lepsza, by uzasadnić związane z jej wyborem zmiany”.

Jednocześnie w omawianym dokumencie podkreśla się, że ”projekt ustawy będzie miał pozytywny wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość poprzez zwiększenie efektywności postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”.

Na marginesie wspomnianej konkurencyjności i wprowadzenia do ustawy kryterium ciągłości świadczeń, warto przypomnieć, że w kwietniu 2011 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że NFZ nadużył pozycji dominującej, zaburzając zasady swobodnej i równej konkurencji. Sąd stwierdził, że kryterium posiadania umowy z NFZ nie jest merytoryczne, a naliczanie z tego powodu dodatkowych punktów jest niezgodne z prawem.

Fundusz został wezwany do zaniechania tej praktyki, została na niego nałożona również kara finansowa w wysokości 1 145 512 zł.

23 maja 2012 r. Sąd Apelacyjny oddalił w całości odwołanie NFZ od tego wyroku. W ustnym uzasadnieniu stwierdzono, że NFZ zgodnie z prawem antymonopolowym jest traktowany jako przedsiębiorca i musi przestrzegać zasad obowiązujących inne podmioty.

Dodajmy również, że wśród 67 instytucji, urzędów i organizacji poproszonych przez MZ o zgłaszanie uwag do projektu nie ma Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Co do kryterium kompleksowości świadczeń Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że oznacza ono możliwość realizacji wszystkich objętych umową z NFZ w danym zakresie świadczeń jednostkowych. ”Możliwość ta oceniana powinna być poprzez posiadanie niezbędnego potencjału (sprzęt, personel, odpowiednie warunki lokalowe itp.)” - czytamy w uzasadnieniu.

Prezes NFZ nie będzie instancją odwoławczą

Kolejna zasadnicza zmiana przewidziana w projekcie polega na tym, że postępowanie odwoławcze od rozstrzygnięć komisji konkursowej w postępowaniach o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej będzie prowadzone na poziomie oddziałów wojewódzkich NFZ.

Obecnie jest tak, że niezadowolony oferent może się odwołać do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ, następnie do prezesa NFZ, w końcu do sądu administracyjnego. ”W projekcie proponuje się wprowadzenie dwuinstancyjnego postępowania administracyjnego na poziomie OW NFZ w taki sposób, że od decyzji dyrektora OW NFZ będzie przysługiwał wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a w dalszej kolejności - skarga do sądu administracyjnego, umożliwiająca kontrolę legalności przeprowadzenie postępowania”.

Zauważmy, że w przeciwieństwie do obecnych rozwiązań znika funkcja prezesa NFZ jako instancji odwoławczej. Autorzy projektu argumentują, że to dyrektor oddziału NFZ zawiera umowę w imieniu Funduszu i w tym zakresie jest on podmiotem samodzielnym. ”Z tego punktu widzenia kontrola przez prezesa NFZ (a więc z poziomu centralnego) decyzji wydawanych w tym zakresie przez dyrektora OW NFZ nie ma merytorycznego uzasadnienia” - można przeczytać w uzasadnieniu.

Wyeliminowanie prezesa NFZ z procesu decydowania o kontraktach w fazie odwoławczej będzie miało również taki skutek, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przestanie rozpatrywać skargi na decyzje prezesa wydane w II instancji. Wprowadzenie proponowanego rozwiązania spowoduje, że właściwe w tym zakresie będą wszystkie wojewódzkie sądy administracyjne (właściwe ze względu na siedzibę organu, który wydał decyzję, czyli dyrektora OW NFZ).

Przedłużenie umów do końca 2015 r.

Projekt nawiązuje również do spraw bieżących i mówi, że w związku z upływającym 31 grudnia 2013 r. okresem obowiązywania dużej liczby umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, NFZ będzie w II połowie 2013 r. przeprowadzał postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014 i lata następne.

Ponieważ istnieje realne zagrożenie, że NFZ nie zdąży ukończyć tych postępowań i procesu zawierania umów przed 1 stycznia 2014 r., (…) ”proponuje się umożliwienie przedłużenia obowiązywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jednakże na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2015 r.”

Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - w ocenie autorów nowelizacji - mają na celu: zwiększenie gwarancji wysokiej jakości i kompleksowości świadczeń opieki zdrowotnej, usprawnienie postępowania odwoławczego od rozstrzygnięć komisji konkursowej w postępowaniach o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wprowadzenie możliwości przedłużenia okresu obowiązywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku ryzyka braku zabezpieczenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Termin zgłaszania uwag upływa w ciągu 14 dni od otrzymania pisma dotyczącego uzgodnień międzyresortowych. Termin zgłaszania uwag dla konsultacji społecznych upływa w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma. Projekt ustawy został przekazany do uzgodnień zewnętrznych 8 lipca.

Więcej: www. mz.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
    PARTNER SERWISU
    partner serwisu

    Najnowsze