rcl.gov.pl/Rynek Zdrowia | 12-07-2019 20:51

MZ: odrębne finansowanie leczenia pęcherzowego oddzielania naskórka

W piątek (12 lipca) opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających odrębnego sposobu finansowania. Projekt adresowany jest do pacjentów dotkniętych pęcherzowym oddzielaniem naskórka (ok. 100 osób).

Proponuje się dodanie w rozporządzeniu ministra zdrowia z 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 1225 oraz z 2018 r. poz. 1558 i 2056) kolejnej pozycji: „świadczenia w ramach leczenia pęcherzowego oddzielania naskórka”.

Ze względu na potrzebę pilnego wprowadzenia ww. rozwiązań planuje się wejście w życie przedmiotowej regulacji z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Ne będzie to sprzeczne z zasadami demokratycznego państwa prawnego, gdyż przemawia za tym ważny interes publiczny, co uzasadnia brak okresu vacatio legis. Jak najszybsze zapewnienie odpowiedniego finansowania świadczeń niezbędnych w leczeniu pacjentów dotkniętych pęcherzowym oddzielaniem naskórka, jest konieczne.

Środki na cel określony w projektowanym rozporządzeniu są ujęte w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czytaj: rcl.gov.pl