MZ, DMX/Rynek Zdrowia | 29-08-2011 17:41

MZ o spotkaniu z OZZL w sprawie czasu pracy lekarzy

Ustalono, że rozmowy na temat czasu pracy lekarzy będą kontynuowane w oparciu o nieformalny zespół. Ze strony Ministerstwa Zdrowia prace zespołu będzie koordynował wiceminister Andrzej Włodarczyk. Ustalono, iż Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy zaprosi do prac w zespole przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej - informuje nas Piotr Olechno, rzecznik MZ.

Jak już podawaliśmy, w miniony piątek (26 sierpnia) przedstawiciele OZZL rozmawiali w Ministerstwie Zdrowia o postulowanych przez Związek rozwiązaniach dotyczących czasu pracy lekarzy.

Jak przekazał nam w poniedziałek (29 sierpnia) Piotr Olechno, w efekcie spotkania Ewa Kopacz zaproponowała kontynuowanie rozmów w następujących obszarach: wewnętrzne regulacje dotyczące czasu pracy lekarzy w poszczególnych krajach UE; rozważenie możliwości ograniczenia prawa do podejmowania pracy przez lekarza jedynie w ramach jednego sektora, finansowanego ze środków publicznych bądź finansowanego ze środków niepublicznych; kształtowanie się wynagrodzeń lekarzy.

Jak relacjonuje rzecznik MZ, podczas spotkania w resorcie reprezentant OZZL, Czesław Miś przedstawił stanowisko wskazujące na zjawisko omijania przepisów unijnej dyrektywy o czasie pracy poprzez zatrudnianie lekarzy na podstawie umów cywilnoprawnych.

Związek zaapelował do ministra zdrowia o wspólne zajęcie się problemem omijania przepisów dyrektywy skutkującego wzrostem zagrożenia bezpieczeństwa pacjentów np. z powodu pomyłek lekarskich. Czesław Miś przytoczył przypadki lekarzy dyżurujących kilkanaście, a nawet ponad dwadzieścia razy w miesiącu.

Według Olechno podczas spotkania w resorcie przewodniczący OZZL, Krzysztof Bukiel zaapelował o odblokowanie możliwości zwiększenia wynagrodzeń lekarskich poprzez zwiększenie nakładów na sektor ochrony zdrowia oraz wprowadzenie regulacji ograniczającej czas pracy lekarza bez względu na miejsce i formę zatrudnienia (analogicznie do rozwiązań zastosowanych wobec kierowców). Wskazał też, że przyczyną podejmowania przez lekarzy dodatkowych dyżurów w dużym stopniu jest niesatysfakcjonujące wynagrodzenie zasadnicze w tej grupie zawodowej.

Minister Ewa Kopacz przypomniała, że w okresie implementacji unijnej dyrektywy o czasie pracy do polskiego porządku prawnego ze strony środowiska lekarskiego padały liczne zarzuty, że nowe rozwiązania znacząco ograniczają możliwość dorabiania na dyżurach, czym wielu lekarzy było zainteresowanych.

Minister podzieliła tezę stawianą przez przedstawicieli OZZL, iż przepracowany lekarz stanowi zagrożenie dla pacjentów oraz że pełnienie kilkunastu dyżurów w miesiącu przez jednego lekarza jest zjawiskiem patologicznym. Zgodziła się też ze stanowiskiem OZZL, że temat czasu pracy lekarzy powinien być przedmiotem dyskusji na forum europejskim.

Zauważyła jednocześnie, że przy analizowaniu zagadnień związanych z pracą lekarzy należy zwrócić uwagę na zjawisko wzrostu wynagrodzeń w tej grupie w ostatnim czteroleciu oraz zjawisko wzrastającej liczby nowych lekarzy specjalistów.

Jak przekazał nam relacjonujący konferecję Piotr Olechno, Czesław Miś odwołał się do pisma Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego stanowiącego odpowiedź na petycję złożoną przez OZZL w sprawie warunków pracy polskich lekarzy. Przytoczył fragment tego pisma odnoszący się do dyrektywy dotyczącej czasu pracy: "Przedmiotowa dyrektywa nie dotyczy umów cywilnoprawnych, o ile nie stanowią one, że lekarz w rzeczywistości nie pracuje na własny rachunek, lecz <pod kierownictwem pracodawcy>. [...] Należy zauważyć, że na mocy art. 22 polskiego Kodeksu pracy wykorzystywanie w tej sytuacji umowy cywilnoprawnej w miejsce umowy o pracę jest wyraźnie zakazane".

Wiceminister Andrzej Włodarczyk zwrócił uwagę na trudność w ograniczaniu swobody wykonywania zawodu przez lekarzy wynikającą z charakteru wolnego zawodu.

Jak informuje Piotr Olechno ze strony Ministerstwa Zdrowia w spotkaniu z OZZL uczestniczyli: minister Ewa Kopacz, sekretarz stanu Jakub Szulc, podsekretarz stanu Andrzej Włodarczyk oraz podsekretarz stanu Marek Haber.