KR/Rynek Zdrowia | 25-10-2011 17:16

Lubuskie: zarząd województwa odpowiada na zarzuty związkowców z gorzowskiego szpitala

Zarząd województwa lubuskiego odpowiada na zarzuty zawarte w piśmie związków zawodowych z Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Według związkowców zarząd województwa nie podjął żadnych działań mogących poprawić sytuację finansową szpitala, m.in. nie wystąpił do NFZ o zapłacenie nadwykonań,  nie zaplanował w projekcie budżetu na 2012 roku żadnej kwoty przeznaczonej na działalność szpitala, nie wyraził zgody na wniosek o zaciągnięcie pożyczki w wysokości 40 mln zł.

Zarząd informuje, że wystąpił do dyrektora LOW NFZ z pytaniem dotyczącym sfinansowania świadczeń zdrowotnych wykonanych przez szpital ponad kontrakt, a marszałek województwa lubuskiego jest w stałym kontakcie z oddziałem Funduszu i wspomaga renegocjacje kontraktów. Zarząd podkreśla też, że nieprawdą jest, że takie środki zostały zaplanowane. Projekt budżetu na 2012 roku jest w trakcie opracowywania.

Zarząd przyznaje, że  wniosek na zaciągnięcie kredytu i poręczenie pożyczki w wysokości 40 mln zł uzyskał negatywną ocenę, ale decyzję o jego rozpatrzeniu przełożono do czasu złożenia przez dyrektora informacji o stanie wdrażania rekomendacji audytu i propozycji działań naprawczych.

Związkowcy zwrócili też uwagę, że zarząd województwa lubuskiego mimo ustaleń zawartych w porozumieniu nie spotkał się z związkami zawodowymi w celu ustalenia kierunków naprawczych a przedstawił do opinii publicznej swoje wnioski i zarzuty bez możliwości wcześniejszych wyjaśnień dyrektora czy stron objętych kontrolą.

Zarząd wyjaśnia, że ze związkami zawodowymi spotkał się członek zarządu Tomasz Gierczak, odpowiedzialny za ochronę zdrowia w województwie. Natomiast, co do spotkania związków zawodowych z zarządem - takie spotkanie zostanie zaplanowane po przedstawieniu dyrektorowi wystąpienia pokontrolnego, które musi być sporządzone w terminie 14 dni od przekazania protokołu z kontroli, a zgodnie z procedurą dyrektor do 25 października ma prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu.

Związkowcy zwracają też uwagę na to, że zarząd po zdiagnozowaniu przyczyn zaciągnięcia pożyczki przez szpital i stanu zobowiązań nie poinformował ich o wynikach przeprowadzonej kontroli, ale wniósł zawiadomienie do CBA a także udzielił informacji mediom oraz przekazał nieprawdziwe, tendencyjne informacje mające na celu zdyskredytowanie dyrekcji, przedstawicieli związków i pracowników.

Zarząd tłumaczy to wymogami kontroli urzędu marszałkowskieg i potwierdza, że złożył zawiadomienie do CBA w związku z podejrzeniem naruszenia interesów ekonomicznych państwa, wskutek rażącej niegospodarności w zarządzaniu szpitalem.

Więcej o sytuacji w gorzowskim szpitalu: www.rynekzdrowia.pl