AK/Rynek Zdrowia | 08-12-2010 10:53

Lubelskie: kto zostanie dyrektorem oddziału NFZ?

Prezes NFZ ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dotychczasowy dyrektor oddziału Tomasz Pękalski, został członkiem Zarządu Województwa Lubelskiego i nie mógł pełnić obydwu funkcji jednocześnie.

Od 2 grudnia obowiązki dyrektora oddziału pełni Andrzej Kowalik.

Kandydaci na nowego dyrektora oddziału  powinni mieć minimum 5-letni staż na stanowisku kierowniczym w instytucjach będących podmiotami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249  poz. 2104  z późn. zm.).

Ponadto kandydaci:

• muszą posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora

• nie mogą być osobami z prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie

• powinni posiadać certyfikat dostępu do danych niejawnych opatrzonych klauzulą „Tajne” (w przypadku braku takiego certyfikatu, po objęciu stanowiska wdrożona zostanie procedura weryfikacyjna)

• powinni dobrze władać jednym z języków obcych Unii Europejskiej.