Komunikat NFZ dla świadczeniodawców o rozliczaniu środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek

Autor: NFZ, NIPiP/Rynek Zdrowia • • 04 lutego 2020 22:34

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina świadczeniodawcom o zasadach rozliczenia kwot zobowiązań związanych ze świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi przez pielęgniarki i położne. Podaje też, że złożenie rachunków za poszczególne okresy sprawozdawcze (miesiące) 2019 r. dotyczące kosztów świadczeń wynikających ze zmienionego OWU upływa 14 lutego. Komunikat zamieściła na swojej stronie NIPiP.

NFZ informuje w komunikacie, że świadczeniodawcy, którzy trzymali stosowne zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (zakładające wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych za 2019 r. - red.) i którzy dotychczas nie złożyli do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ rachunków za poszczególne okresy sprawozdawcze (miesiące) 2019 r. dotyczące:

• kosztów świadczeń wynikających z rozporządzenia zmieniającego OWU,
• kosztów świadczeń wynikających z rozp. zmieniającego rozp. zmieniające OWU,

a zatem nie wykorzystali dotąd w całości przysługujących im na podstawie w/w umów środków, zobowiązani są do ich złożenia do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie do 14 lutego 2020 r. tj. w terminie wynikającym z przepisu § 27 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.).

NFZ w komunikacie przypomina, że świadczeniodawca dokonując wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych przeznacza środki otrzymane na ten cel z Narodowego Funduszu Zdrowia na:

• Podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych (o kwotę co najmniej 1 200,00 zł miesięcznie (od dnia 1 lipca 2019r.).

• Podwyżkę dodatku za wysługę lat/stażowego

Jeżeli w danym podmiocie (publicznym lub niepublicznym), który ma zawartą umowę z NFZ istnieje ustawowy obowiązek wypłaty dodatku za wysługę lat, wynikającego wprost z przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.), a także z regulaminu wynagradzania obowiązującego u danego świadczeniodawcy, wówczas taki dodatek może zostać sfinansowany z wykorzystaniem środków otrzymanych na podstawie rozporządzeń dotyczących OWU, ale tylko do wysokości określonej w ustawie tj. nie przekraczającej 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika.

• Pochodne

W celu uniknięcia wątpliwości NFZ zwraca uwagę, że środki przekazywane na podstawie zał. nr 4 w brzmieniu ustalonym zarządzeniami Prezesa NFZ nr 99/2018/DSOZ oraz kolejnym nr 122/2019/DSOZ skierowane do pielęgniarek i położnych wykonujących zawód na podstawie umowy o pracę lub stosunku służbowego (art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej), a więc środki opisane w dwóch pozycjach danego rodzaju świadczenia opieki zdrowotnej powinny być w całości przeznaczone na wzrost wynagrodzenia zasadniczego o kwotę co najmniej 1.200,-zł. miesięcznie oraz na zamknięty katalog pochodnych od dokonanego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego tj. dodatek za wysługę lat w wysokości do 20%, dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od tych kwot.

Inne pochodne i inne świadczenia związane z wynagrodzeniem, które może wygenerować w/w podwyżka wynagrodzenia zasadniczego – tak jak wskazano już w Komunikacie NFZ z dnia 06-11-2019r. znak DSOZ.401.2492.2019 (2019.87575.TMR) – powinny być ponoszone przez pracodawców w ramach środków uzyskiwanych z realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z NFZ.

Więcej: nipip.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum