Klastry w medycynie: współpraca sektorowa z biznesem i nauką

www.rynekzdrowia.pl Autor: PTWP - RynekZdrowia.pl • Źródło: Michał Ekkert   • 20 marca 2015 08:26

W ostatnich latach mamy do czynienia z rozwojem w Polsce wielu inicjatyw klastrowych, w tym również wielu w medycynie i ochronie zdrowia. Dlatego najpierw trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czym tak naprawdę jest klaster? - pisze Michał Ekkert, prezes zarządu Szpitala w Knurowie sp. z.o.o., inicjator powołania i koordynator Śląskiego Klastra Medycznego.

Klastry w medycynie: współpraca sektorowa z biznesem i nauką

Zgodnie z ogólną definicją dostępną na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, klaster to „geograficzne skupisko wyspecjalizowanych podmiotów, połączonych wzajemnymi interakcjami, działającymi w pokrewnych lub komplementarnych branżach, jednocześnie współdziałających i konkurujących ze sobą, w tym w szczególności: przedsiębiorstw, organizacji badawczych, instytucji otoczenia biznesu, podmiotów publicznych”.

Dlatego powinniśmy odróżnić klastry od tzw. porozumień branżowych skupiających wyłącznie przedstawicieli danego sektora i jego podwykonawców. Istotą klastra jest bowiem współpraca sektorowa z biznesem i nauką. Bezpośrednimi korzyściami z założenia klastra mogą być:
• współpraca podmiotów medycznych na szczeblu regionalnym lub ogólnopolskim
• uzyskanie źródeł finansowania projektów ze strony przedstawicieli biznesu oraz instytucji otoczenia biznesu ( np. regionalne izby gospodarcze)
• uzyskanie dostępu do bazy badawczej oraz zasobów kadrowych uczelni wyższych.

Taka współpraca może zakończyć się realnymi korzyściami, np. w postaci wdrożenia innowacyjnych technologii medycznych lub opracowaniem nowoczesnego patentu.

Należy bowiem pamiętać, iż przed nami olbrzymia szansa wynikająca z nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020, która promuje inicjatywy klastrowe oraz innowacyjną gospodarkę. W związku z tym należy wnikliwie przyjrzeć się zapisom 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, które zawierają szczegóły związane z aplikowaniem o unijne dotacje.

W mojej ocenie współpraca w ramach klastra medycznego może być szczególnie efektywna w związku z informatyzacją ochrony zdrowia jaka ma być przeprowadzona do 2017 r. Wsparcie tych działań środkami unijnymi powinno doprowadzić do niebywałego unowocześnienia placówek medycznych oraz wprowadzić nowe, niedostępne w tej chwili dla pacjenta możliwości.

Wiążą się one m.in. z wdrażaniem rozwiązań z zakresu telemedycyny, która pozwoli nie tylko diagnozować pacjenta na odległość, ale w konsekwencji może ułatwić dostęp do specjalisty osobom starszym i schorowanym, a także przyczynić się do rozwiązania problemu kolejek w przychodniach.

Klastry jako konsorcja miały również możliwość ubiegania się o dotacje w ramach programów StrategMed i InnoMed realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Programy te znacząco przyczyniły się do wypracowania nowoczesnych metod badawczych i diagnostycznych oraz rozwoju polskiej bioinżynierii medycznej.

Jaka jest więc przyszłość przed klastrami? Uważam, iż klaster może być doskonałym narzędziem stymulującym rozwój innowacyjnej gospodarki zarówno w skali mikro, jak i makro. Duża liczba klastrów realizowała zadania publiczne w oparciu o środki unijne, dzięki czemu osiągnięto szereg korzyści. Jedną z nich było utworzenie w ramach swojej działalności nowych miejsc pracy, czy to w medycynie, czy w innych branżach.

Klastry stały się również partnerem dla administracji rządowej i samorządu terytorialnego w realizacji zadań, na które każdy z tych podmiotów nie posiadałby ani dostatecznej ilości środków, ani odpowiedniej infrastruktury. W przyszłości współpraca ta powinna bardziej opierać się na założeniach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Warunkiem koniecznym powodzenia jakiejkolwiek inicjatywy klastrowej jest również ciągła aktywizacja jego członków. Jest to trudne zadanie, które wymaga wielkiego zaangażowania ze strony podmiotu będącego koordynatorem klastra.

Należy bowiem pamiętać, iż od założenia klastra do realizacji pierwszych zadań przez klaster mija często bardzo długi okres; dlatego powinien być wykorzystany na wzajemną integrację członków klastra, organizowanie szkoleń oraz wzajemną promocję przez podmioty uczestniczące w klastrze.

Dobrym rozwiązaniem jest uczestnictwo klastra w grupach zakupowych oraz w międzynarodowych wizytach studyjnych pozwalających na zapoznanie się z funkcjonowaniem klastrów w innych krajach oraz służących nawiązaniu współpracy mogącej owocować partnerstwem przy ubieganiu się o fundusze z programu Horyzont 2020.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum