×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Kij na dyrektorów: obowiązkowe egzaminy i kształcenie. Najgorsi do zwolnienia

Autor: oprac. PW • Źródło: Rynek Zdrowia11 stycznia 2022 18:00

Projekt ustawy o szpitalnictwie, która ma wprowadzić fundamentalną reformę polskich szpitali zakłada m.in. daleko idące zmiany dla ich dyrektorów. - Wprowadzimy wymóg egzaminu państwowego dla menedżerów - zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Jakie dokładnie wymagania przyniesie dla nich ustawa?

Kij na dyrektorów: obowiązkowe egzaminy i kształcenie. Najgorsi do zwolnienia
Ustawa o szpitalnictwie przewiduje egzamin państwowy dla menedżerów szpitali. Fot. Shutterstock
 • Zgodnie z projektem ustawy o szpitalnictwie dyrektorem szpitala będzie mogła zostać wyłącznie osoba wpisana na listę menedżerów prowadzoną przez prezesa Agencji Rozwoju Szpitali
 • Dyrektorzy szpitala będą musieli posiadać zdany egzamin państwowy organizowany przez Ministerstwo Zdrowia. Z egzaminu zwalnia jedynie ukończenie studiów MBA w ochronie zdrowia
 • Projektodawca ustawy nałożył na dyrektorów szpitali obowiązek kształcenia ustawicznego. Udokumentowanie realizacji tego obowiązku muszą przedkładać co roku Prezesowi Agencji
 • Prezes Agencji Rozwoju Szpitali może odwołać dyrektora szpitala kategorii C lub D, który nie realizuje planu naprawczego

Dyrektor szpitala tylko z listy Agencji Rozwoju Szpitali

O zmianach dotyczących nowych wymagań dla osób kierujących szpitalami minister zdrowia Adam Niedzielski mówił podczas konferencji prasowej 30 grudnia 2021 r., na której przedstawiał projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Nowe wymagania wobec dyrektorów szpitali, to niektóre z wielu zmian, jakie miałaby wprowadzić ustawa w zarządzaniu szpitalami.

- Będziemy chcieli sprofesjonalizować kadrę zarządzającą, wprowadzimy wymóg egzaminu państwowego. Żeby zarządzać tak dużą jednostką jak szpital, nie można opierać się na intuicji, to musi być dobrze przygotowany menedżer, który wykorzystuje różne, zaawansowane narzędzia kontrolingowe - mówił minister Niedzielski.

W uzasadnieniu do projektu ustawy wprost stwierdzono, że jej projektodawca (czyli minister zdrowia) zidentyfikował problem jakim jest  "nie zawsze wystarczający poziom kompetencji menedżerskich osób zarządzających podmiotami szpitalnymi".

Dlatego minister zdrowia uważa, że dyrektorem szpitala może być wyłącznie osoba wpisana na listę menedżerów prowadzoną przez Prezesa Agencji Rozwoju Szpitali.

Aby zostać wpisanym na listę menedżerów z uprawnieniami do zarządzania szpitalami należy:

 • wykazać się doświadczeniem na stanowisku kierowniczym oraz wyższym wykształceniem
 • ponadto także zdać państwowy egzamin organizowany przez ministra zdrowia
 • albo ukończyć studia podyplomowe Master of Business Administration (dalej: „MBA”) - z tym, że muszą to być studia MBA w ochronie zdrowia.

Z egzaminu zwalniają studia MBA w ochronie zdrowia

Wpis na listę menedżerów - zgodnie z tym co zakłada projekt - będzie dokonywany z urzędu po zdaniu państwowego egzaminu, bądź też na wniosek zainteresowanej osoby, która ukończyła studia MBA w ochronie zdrowia oraz spełnia pozostałe przesłanki ustawowe warunkujące wpis.

W taki sposób Ministerstwo Zdrowia chce ujednolicić poziom i zakres kompetencji menedżerskich.

W projekcie przyjęto, że z obowiązku przystąpienia do państwowego egzaminu zwalniać będą jedynie studia MBA w ochronie zdrowia, trwające nie krócej niż 3 semestry, realizowane w uczelni, która posiada co najmniej kategorię naukową B dla jednostki prowadzącej kształcenie w co najmniej jednej z następujących dyscyplin: nauki prawne, nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse lub nauki o zdrowiu.

Wpis na listę menedżerów będzie dokonywany w drodze postanowienia Prezesa Agencji. Odmowa wpisu ma następować w drodze postanowienia Prezesa Agencji, od którego osoba ubiegająca się o wpis będzie mogła złożyć w terminie 7 dni sprzeciw do Rady. Rozpatrując sprzeciw Rada Agencji w drodze uchwały będzie utrzymywać w mocy postanowienie Prezesa Agencji odmawiające wpisu albo uchylać je i podejmować uchwałę w sprawie wpisu. Uchwała Rady będzie ostateczna.

Prezes Agencji będzie udostępniał listę na stronie podmiotowej Agencji w zakresie informacji o numerze wpisu i imieniu oraz nazwisku.

Dyrektorzy szpitali. Obowiązek kształcenia ustawicznego

Projekt przewiduje też nałożenie na dyrektorów szpitali obowiązku podnoszenia wiedzy, którego realizacja będzie kontrolowana.

Jak zapisano w uzasadnieniu do ustawy, projektodawca nałożył na kierowników podmiotów szpitalnych obowiązek kształcenia ustawicznego, które będzie mogło być realizowane zarówno przez samokształcenie jak i w zorganizowanych formach kształcenia. To - jak zapisano w projekcie - w celu wzmocnienia kadry zarządzającej i popularyzacji nowoczesnych systemów, narzędzi i metod zarządzania w ochronie zdrowia.

Jednocześnie kierownicy podmiotów szpitalnych będą zobowiązani przedkładać Prezesowi Agencji do dnia 15 stycznia każdego roku dokumenty potwierdzające realizację obowiązku kształcenia w roku poprzednim.

Jak zaznaczono w projekcie, ustawa będzie w zakresie swojej regulacji ustawą nadrzędną w stosunku do innych ustaw regulujących kwestie związane z osobami zarządzającymi podmiotem szpitalnym. Przepisy innych ustaw dotyczące kierownika podmiotu szpitalnego będą miały zastosowanie wyłącznie w zakresie nieuregulowanym w ustawie o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa.

Minister zdrowia przedstawiając projekt ustawy założył, że menedżerowie zarządzający szpitalami będą mieli dwa i pół roku czasu na dostosowanie się do nowych wymagań. Przewidział, że do dnia 30 czerwca 2024 r. do wymagań związanych ze stanowiskiem kierownika podmiotu szpitalnego stosuje się przepisy dotychczasowe.

W złożonym 30 grudnia 2021 r. projekcie zapisano, że dla dyrektorów szpitali, którzy w dniu 1 lipca 2024 r. nie będą spełniać nowych wymagań wygaśnie z tym dniem ich stosunek pracy na podstawie powołania albo umowy o pracę, a także wygasną umowy cywilnoprawne zawarte z kierownikiem podmiotu szpitalnego, w oparciu o którą zarządza on podmiotem szpitalnym.

Projekt przewiduje, że  pierwszy państwowy egzamin uprawniający do zajmowania stanowiska kierownika podmiotu szpitalnego zorganizowany zostanie przez ministra właściwego do spraw zdrowia nie później niż w trzecim kwartale 2022 r.

Ustawa - co istotne także dla przyszłości menedżerów - przewiduje ocenę i kategoryzację szpitali w zależności od sytuacji finansowej szpitala, od A (ocena najlepsza) do D (ocena najgorsza). W szpitalach z kategorią C i D będą obowiązkowo wdrażane procesy naprawcze.

Dyrektora może odwołać prezes Agencji Rozwoju Szpitali. Kiedy?

 Prezes Agencji Rozwoju Szpitali może (z zastrzeżeniem, że przepisu nie stosuje się do podmiotów szpitalnych, dla których podmiotem nadzorującym lub wykonującym prawa z akcji lub udziałów jest minister - art. 79 ustawy) w drodze postanowienia, dokonać zmiany kierownika podmiotu szpitalnego kategorii C niebędącego spółką, w przypadku:

 • braku współpracy kierownika podmiotu szpitalnego z nadzorcą umożliwiającej przygotowanie planu naprawczo-rozwojowego;
 • braku współpracy kierownika podmiotu szpitalnego z nadzorcą umożliwiającej realizację zatwierdzonego planu naprawczo-rozwojowego;
 • braku realizacji zatwierdzonego planu naprawczo-rozwojowego;
 • braku realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego

W przypadku podmiotu szpitalnego kategorii C w formie spółki Prezes Agencji może (z zastrzeżeniem art. 79) wydać postanowienie o odebraniu podmiotowi szpitalnemu zarządu własnym majątkiem, ustanowieniu zarządcy oraz ustaleniu kosztów związanych z funkcjonowaniem organów podmiotu szpitalnego, dla którego ustanowiono zarządcę.

Na to postanowienie Prezesa Agencji w przypadku podmiotu szpitalnego kategorii C przysługuje zażalenie.

Prezes Agencji może też  (z zastrzeżeniem art. 79) w każdym czasie wydać
postanowienie o zmianie kierownika podmiotu szpitalnego kategorii D niebędącego spółką. W przypadku podmiotu szpitalnego kategorii D w formie spółki Prezes Agencji może (z zastrzeżeniem art. 79) w każdym czasie, wydać postanowienie o odebraniu podmiotowi szpitalnemu zarządu własnym majątkiem, ustanowieniu zarządcy oraz ustaleniu kosztów związanych z funkcjonowaniem organów podmiotu szpitalnego, dla którego ustanowiono zarządcę.

Na postanowienie Prezesa Agencji w przypadku podmiotu szpitalnego kategorii D zażalenie nie przysługuje.

Od dnia doręczenia podmiotowi tworzącemu postanowienia Prezesa Agencji o zmianie kierownika podmiotu szpitalnego na czas trwania postępowania naprawczo-rozwojowego, zawieszone zostają uprawnienia podmiotu tworzącego do powoływania i odwoływania kierownika podmiotu szpitalnego.

Zmiana przez Prezesa Agencji kierownika podmiotu szpitalnego w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest dokonywana bez przeprowadzania konkursu, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
  PARTNER SERWISU
  partner serwisu

  Najnowsze