Choroba boi się rzetelnej informacji

Autor: Artykuł zewnętrzny dostarczony przez partnera serwisu kardiologia • • 25 listopada 2019 08:44

W tym kontekście warto pamiętać o definicji koordynowanej opieki zdrowotnej, która podpowiada nam, iż nasze wysiłki powinny koncentrować się na takim zarządzaniu i dostarczaniu obywatelom usług medycznych, aby uzyskać pełne kontinuum opieki – począwszy od promocji zdrowia poprzez profilaktykę, diagnozę, leczenie, zarządzanie chorobami, po rehabilitację oraz usługi paliatywne. Równocześnie koordynacja powinna odbywać się pomiędzy różnymi poziomami systemu opieki zdrowotnej (jak również społecznej) z uwzględnieniem całego horyzontu życia człowieka i z pełnym jego zaangażowaniem w proces zarządzania zdrowiem.

Wiele doświadczeń płynących z Europy i ze świata pokazało, że dla opracowania długotrwałych, skutecznych rozwiązań konieczne jest zastosowanie podejścia wielopłaszczyznowego, zmieniającego procesy i struktury dostarczania świadczeń oraz kulturę organizacyjną i postawy zaangażowanych podmiotów.

Zintegrowane systemy tworzą środowisko wymiany danych
Z pewnością ważnym elementem, wspierającym koordynację, są zebrane w jednym miejscu dane, pozwalające na podejmowanie trafnych i szybkich decyzji w procesie klinicznym. Źródłem informacji o pacjencie, ścieżce dotychczasowego leczenia, przyjmowanych lekach itd. mogą być zintegrowane systemy zarządzania zdrowiem populacyjnym, wspierane zaawansowanymi narzędziami przetwarzania oraz analityki danych. To umożliwia między innymi monitorowanie jakości i referencyjnych parametrów wymaganych od dostawców usług zdrowotnych, realizujących programy refundacyjne oparte na wartościach.

Niezbędnym elementem skutecznego działania centralnych systemów zarządzania są platformy regionalne oraz sprawnie działające rozwiązania interoperacyjne. Przykładem takiego wielkoskalowego projektu, ukierunkowanego na stworzenie środowiska interoperacyjnego, jest system FORCARE Philips, działający w kanadyjskim regionie Ontario. Dzięki tej platformie udało się skutecznie zintegrować systemy różnych dostawców, funkcjonujące w ponad 140 szpitalach i zagwarantować możliwość sprawnego przepływu danych medycznych dla 14-milionowej populacji ww. regionu.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna zasila system informacjami
Sprawnie działające systemy szpitalne, oparte na Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), to kolejne ważne ogniowo w tworzeniu niezbędnych zasobów informacji. Pozwalają one na szybki i bezpieczny dostęp do różnych danych, w tym m.in. do listy pacjentów, informacji o przyjęciu do placówki, możliwościach umówienia badań w czasie rzeczywistym oraz otrzymania wyników badań laboratoryjnych i obrazowych, zastosowanego leczenia, przyjmowanych leków oraz środków żywieniowych. Takie rozwiązania pozwalają na tworzenie planów leczenia, harmonogramów zabiegów i procedur, przygotowywanie dokumentacji pacjenta, a nawet zdalne monitorowanie postępów leczenia po opuszczeniu placówki.

Niewątpliwie, w przypadku sukcesu we wdrożeniu zaawansowanego EDM w szpitalu, korzyści odnoszą pacjenci, którzy mając jasne wytyczne dotyczące leczenia, mogą zaplanować swoje życie – pamiętajmy o tym, że wielu z nich chce pracować i normalnie funkcjonować w trakcie terapii. Stres związany z chorobą często powoduje, że pacjenci lub ich opiekunowie mają trudności z zapamiętaniem wszystkich informacji dostarczonych podczas wizyt, a także nie zadają ważnych dla nich pytań. Wykorzystując zaawansowane systemy szpitalne, lekarze mogą tworzyć i zarządzać koordynowanymi zespołami opieki (inicjować komunikację z zespołem opiekuńczym, a także wykonywać zmiany harmonogramu w czasie rzeczywistym), przypisywać i śledzić zadania przydzielone poszczególnym członkom zespołu oraz innym pracownikom klinicznym.

Umożliwia to natychmiastową, właściwą reakcję zespołu oraz zwiększa efektywność realizowanych celów klinicznych. Szczegóły dotyczące procesu leczenia stanowią także podstawę dla przygotowania kolejnych etapów opieki, który jest niezmiernie ważny w przejściu od opieki ambulatoryjnej do opieki w środowisku domowym.

Okresowe kontrole mogą być zaplanowane wspólnie z pacjentem, równocześnie pomagając mu zidentyfikować objawy wymagające natychmiastowego działania i zrozumieć instrukcje dotyczące dalszej terapii. Co więcej, pacjenci z przewlekłymi dolegliwościami mają szansę aktywnie uczestniczyć w procesie leczenia, a Koordynowane Zespoły Opieki, dzięki regularnej komunikacji są w stanie rozpoznać sytuacje, w których należy zwiększyć lub zmodyfikować interakcję z pacjentem (np. w przypadku zaburzeń lękowych, depresji etc).

Zaawansowana Elektroniczna Dokumentacja Medyczna pomaga pacjentowi i lekarzowi
Funkcjonalności umożliwiające wszystkie wymienione rozwiązania są zawarte w systemie EDM Philips – TASY, obejmującym zlecenia badań diagnostycznych, konsultacje lekarskie, świadczenia rehabilitacyjne zdefiniowane dla każdego rodzaju schorzenia w różnych stadiach zaawansowania. Wśród możliwości, jakie daje ten system, na uwagę zasługują również funkcjonalności wspierające bezpośrednio pracę lekarza, np. podpowiedzi dotyczące decyzji klinicznych, terapii lekowych oraz monitoring podawania leków.

Nowoczesne rozwiązanie Philips TASY, dedykowane szpitalom, wyposażone jest w System Wspomagania Decyzji Klinicznych (Clinical Decision Support System – CDSS), który spośród wielu informacji dotyczących pacjenta wskazuje te, które mogą być najbardziej niezbędne lekarzowi w danym momencie. Jest to możliwe dzięki porównywaniu przez system bieżących parametrów pacjentów z repozytorium dostępnych decyzji klinicznych. Odpowiednie wykorzystanie CDSS poprawia planowanie, redukuje koszty oraz może prowadzić do zmniejszenia liczby błędów medycznych, a przez to do poprawy jakości leczenia.

Funkcjonalność w postaci skomputeryzowanych systemów wprowadzania zleceń lekarskich (Computerized Provider Order Entry – CPOE) daje możliwość oceny zaproponowanego leczenia w stosunku do obowiązujących standardów m.in. poprzez porównanie planowanego leczenia do danych zawartych w rekordzie pacjenta. Na przykład w trakcie zlecania terapii lekowej wyświetlane są wyniki laboratoryjne, ostrzeżenia o alergiach i interakcjach lekowych oraz sugerowana jest dawka i forma podania leku. Dane potwierdzają, iż zastosowanie CPOE pozwala na skrócenie hospitalizacji pacjenta na Oddziale Intensywnej Terapii (OIT) oraz redukcję błędów medycznych, związanych z podawaniem leków – nawet o 83%, przez co poprawia się jakość pracy personelu medycznego oraz wyniki leczenia pacjentów.

Wykorzystanie w opiece skoordynowanej specjalistycznych systemów IT pozwala współdzielić informacje medyczne na każdym poziomie opieki medycznej, uwzględniając z jednej strony kompletność danych, jak i kwestie bezpieczeństwa. Informacje medyczne integrowane z różnych podmiotów oraz działów są jednocześnie dostępne niezależnie od miejsca leczenia pacjenta.

Dzięki wsparciu koordynowanej opieki przez rekord pacjenta, przetwarzany w zaawansowanych rozwiązaniach EDM, członkowie zespołów opiekuńczych są w stanie np. rozpoznać deficyty w opiece nad danym pacjentem lub zapobiec niepotrzebnemu powielaniu świadczeń. System może być przydatny do wykrywania w danej populacji pacjentów z wyższym ryzykiem pogorszenia stanu zdrowia (w ramach wcześniej predefiniowanej grupy ryzyk), dzięki czemu możliwe jest zapewnienie właściwej profilaktyki i opieki uwzględniającej taką specyfikę. Dodatkowo, możliwa jest również analiza jakości oraz poziomu kosztów opieki dedykowanej pacjentom o wysokim ryzyku klinicznym, co jest ważnym elementem tworzenia środowiska przyjaznego do wdrożenia opieki opartej na wartościach.

Nowe technologie a opieka zdrowotna
Obserwujemy coraz szybszy rozwój nowych technologii oraz wzrastający wpływ digitalizacji na opiekę nad pacjentem i zarządzenie naszym zdrowiem. Sprawnie działające systemy informatyczne są kluczową odpowiedzią na realne potrzeby nie tylko lekarzy i pacjentów, ale również płatnika i regulatora. Wnioski, płynące z opublikowanego niedawno raportu Future Health Index to: otwartość polskiego środowiska medycznego, jak i samych pacjentów na nowoczesne cyfrowe rozwiązania jest bardzo duża, nawet powyżej średniej uzyskanej w grupie 15 rozwiniętych krajów objętych tym badaniem. Jednak pomimo, że polscy lekarze chętnie korzystają z technologii medycznych w codziennej pracy, a sami pacjenci chcą mieć dostęp do danych medycznych, to nadal jest dużo do zrobienia w tym obszarze. Zapewnienie sprawnej wymiany danych medycznych pomiędzy różnymi systemami i rozwiązaniami jest podstawą do dostarczenia realnej wartości z danych gromadzonych przez różnych użytkowników opieki zdrowotnej. Dobrze zaprojektowany system EDM pozwala zbudować silny fundament dla zaimplementowania wysokiej jakości standardów leczenia oraz doprowadzić do zintegrowania usług zdrowotnych wokół pacjenta i jego zindywidualizowanych potrzeb.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum