LJX/Rynek Zdrowia | 30-08-2013 15:39

Bezpieczny pacjent w bezpiecznym szpitalu - projekt CMJ

Bezpieczny Szpital - Bezpieczny Pacjent to nowy projekt dla sektora ochrony zdrowia, realizowany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt ma służyć podwyższaniu poziomu zarządzania jakością w szpitalach oraz zwiększeniu liczby szpitali akredytowanych.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia od 2008 roku realizuje projekt systemowy Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szczególnie dużo problemów z uzyskaniem certyfikatu mają szpitale, które do tej pory nie przechodziły procesu akredytacji i właśnie do takich podmiotów adresowany jest nowy projekt.

Warunkiem przystąpienia szpitala do projektu jest posiadanie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów, w których nie był prowadzony dotychczas przegląd akredytacyjny.

Jak podaje CMJwOZ, działania podejmowane w projekcie będą ukierunkowane na uzyskanie przez szpital gotowości do poddania się przeglądowi akredytacyjnemu i dalsze zwiększenie liczby szpitali posiadających akredytację.

Innowacyjnym rozwiązaniem jest dedykowane wsparcie szkoleniowo-doradcze, tzw. coaching dla szpitali przygotowujących się do akredytacji. Wsparcie to będzie zorientowane na podniesienie umiejętności i wiedzy zarządzających oraz personelu w zakresie standardów sprawiających największe trudności we wdrożeniu, a także rozbudowane o porady eksperckie.

Rekrutacja uczestników będzie prowadzona etapowo. Etap pierwszy polega na wyselekcjonowaniu 70 szpitali, spośród których pierwszeństwo będą miały szpitale powyżej 50 łóżek z regionów z najniższym odsetkiem szpitali akredytowanych. W drugim etapie szpital wyznaczy uczestników warsztatów, którzy otrzymają wsparcie szkoleniowe.