15 października wchodzi w życie ważne zarządzenie NFZ. Chodzi o zawieranie umów z kontrahentami

Autor: oprac. LJ • Źródło: NFZ15 października 2021 09:38

NFZ określił sposób postępowania w przypadku podpisywania w formie elektronicznej aneksów do umów zawartych przez Fundusz z kontrahentami, w tym aptekami, w zakresie zmiany rachunku bankowego.

NFZ określił sposób postępowania w przypadku podpisywania w formie elektronicznej aneksów do umów zawartych przez Fundusz ze świadczeniodawcami w przypadku zmiany rachunku bankowego (fot. PTWP)
  • NFZ określił sposób postępowania w przypadku podpisywania w formie elektronicznej aneksów do umów zawartych przez Fundusz z kontrahentami w zakresie zmiany rachunku bankowego
  • W przypadku zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wyłącznie w formie elektronicznej, główny księgowy lub osoby przez niego wyznaczone dokonują weryfikacji numeru rachunku bankowego w oparciu o wniosek
  • Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, czyli 15 października br

Opublikowano zarządzenie Nr 170/2021/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14.10.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury ustalania oraz zmiany numeru rachunku bankowego świadczeniodawców, podmiotów prowadzących apteki lub punkty apteczne oraz pozostałych kontrahentów.

Zmiany zachodzą w par. 3 zarządzenia:

  • pkt 2a otrzymuje brzmienie:            

2a) w przypadku zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wyłącznie w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, główny księgowy lub osoby przez niego wyznaczone dokonują weryfikacji numeru rachunku bankowego w oparciu o „wniosek świadczeniodawcy w sprawie rachunku bankowego” złożony w formie papierowej z podpisem własnoręcznym lub w formie elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;

  • pkt 4a otrzymuje brzmienie:            

4a) dopuszcza się zawarcie aneksu w formie elektronicznej, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, pod warunkiem autentyczności podpisów i posiadanych uprawnień do reprezentowania świadczeniodawcy przez osoby podpisujące; w przypadku zmiany osób reprezentujących świadczeniodawcę stosuje się pkt 3;

  • pkt 7a otrzymuje brzmienie:            

7a) w przypadku zawarcia aneksu lub ugody w formie elektronicznej, podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, niezawierających w treści numeru rachunku bankowego świadczeniodawcy, główny księgowy lub osoby przez niego wyznaczone dokonują weryfikacji numeru rachunku bankowego w oparciu o otrzymany od osób, o których mowa w pkt 1, wykaz numerów umów wraz z przypisanymi do nich numerami rachunków bankowych, sporządzony w formie papierowej z podpisem własnoręcznym lub w formie elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, identyfikującym osoby, o których mowa w pkt 1.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

NFZ wyjaśnia sposób postępowania w zakresie zmiany rachunku bankowego

Jak podkreśla NFZ w uzasadnieniu, celem nowelizacji jest określenie sposobu postępowania w przypadku podpisywania w formie elektronicznej aneksów do umów zawartych przez Fundusz ze świadczeniodawcami, podmiotami prowadzącymi apteki lub punkty apteczne, zagranicznymi podmiotami udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej oraz pozostałymi kontrahentami w zakresie zmiany rachunku bankowego.

Systemy informatyczne NFZ mogą przestać działać. Problemy m.in. z popularną aplikacją

DO POBRANIA

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum