Zmiany w 28 ustawach. Potężna nowelizacja przepisów m.in. o refundacji leków i Funduszu Medycznym

Autor: oprac. LJ • Źródło: RCL31 grudnia 2021 11:03

Opublikowano projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach i innych ustaw. Wprowadza zmiany do 28 dokumentów, m.in. w zakresie refundacji i Fundusz Medycznego.

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach i ponad 20 innych ustaw (fot. ShutterStock)
 • Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach i innych ustaw. Wprowadza zmiany do 28 ustaw
 • Zakłada m.in. uregulowanie marży leków recepturowych i wprowadzenie limitów cen leków recepturowych
 • Zawiera przesunięcie terminu przekazywania przez System Informacji Medycznej do Narodowego Funduszu Zdrowia danych niezbędnych do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnych
 • Zawiera doprecyzowanie definicji technologii lekowej o wysokiej istotności klinicznej w taki sposób, że dookreślono, iż z definicji tej wyłączono technologie stosowane w ramach procedury tzw. RDTL (ratunkowego dostępu do technologii lekowej)

Będzie mechanizm oddłużenia szpitali, ale pod licznymi warunkami. "Nic za darmo"

Resort zdrowia przedstawił projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany w 28 ustawach

Ten obszerny dokument wprowadza zmiany w aż 28 ustawach:

 • z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
 • z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
 • z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej
 • z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne
 • z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
 • z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 • z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
 • z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
 • z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
 • z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
 • z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
 • z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego
 • z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty
 • z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw
 • z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia 
 • z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych
 • z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia
 • z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 • z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
 • z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego
 • z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym
 • z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych
 • z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty

Proponowane zmiany

 • uelastycznienie oraz zrównanie wymagań dla Państwowego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Inspektora Farmaceutycznego, Prezesa z wymaganiami dla Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • usprawnienie procesu weryfikacji ilości oraz rodzaju przepisanych świadczeniobiorcy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z systemu teleinformatycznego usługodawcy lub z Systemu Informacji Medycznej;
 • rozszerzenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego uprawnienia do bezpłatnych leków i wyrobów medycznych o osoby będące w okresie połogu;
 • umożliwienie uzyskania przez jednostki samorządu terytorialnego dofinansowania nie tylko na udzielanie świadczeń zdrowotnych określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach, ale również na realizację szczepień ochronnych;
 • wprowadzenie zmiany umożliwiającej Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia, racjonalne i adekwatne do zapotrzebowania kadrowe podejście do organizacji egzaminu kwalifikacyjny na stanowisko kontrolera, zgodne z potencjałem komórki organizacyjnej realizującej zadania kontrolne;
 • wprowadzenie formy elektronicznej udzielanych upoważnień i pełnomocnictw przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • termin złożenia wniosku o wypłatę wynagrodzenia za świadczenia udzielone świadczeniobiorcom w okresie obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ponad kwotę zobowiązania;
 • umożliwienie określenia maksymalnej kwoty zobowiązania, jaką rozdysponować może świadczeniodawca podstawowej opieki zdrowotnej, przez uzupełnienie przepisów dotyczących budżetu powierzonego, wprowadzonego w art. 159 ust. 2b pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • umożliwienie przyjęcia za podstawę wyliczenia kolejnego ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, na pierwsze półrocze 2022 r., odpowiednich danych sprawozdawczych za 2019 r., czyli za ostatni okres rozliczeniowy przypadający przed pandemią COVID-19;
 • nadzór sprawowany przez państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych na obiektami należącymi do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz w stosunku do funkcjonariuszy tych służb;
 • usprawnienie procesu kierowania pacjenta do szpitala psychiatrycznego;
 • umożliwienie osobom, które zdobyły kwalifikacje zawodowe pielęgniarki albo położnej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii do dnia 31 grudnia 2020 r., uzyskanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki albo położnej w RP na zasadach obowiązujących do tego dnia;
 • dopuszczenie do odbywania specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia za zgodą dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego osób z tytułem licencjata;
 • zawężenie katalogu kanałów komunikacji, w ramach których pacjent może otrzymać informację (uproszczoną) o skierowaniu wystawionym w postaci elektronicznej oraz o wystawionych receptach;
 • obniżenie wymagań kwalifikacyjnych dla dyspozytorów medycznych;
 • prowadzenie szkoleń operatorów numerów alarmowych nie w centralnym ośrodku szkolącym a centrach powiadamia ratunkowego, w których są zatrudnieni;
 • uchylenie przepisu o terminie obowiązywania certyfikatu operatora numerów alarmowych;
 • umożliwienie osobom przebywającym w izolacji lub kwarantannie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej bez konieczności hospitalizacji;
 • rozszerzenie uprawnień na osoby kierujące akcją w zespołach ratownictwa medycznego do prowadzenia medycznych czynności ratunkowych;
 • organ nadzoru rynku w zakresie zadań dotyczących produktów kosmetycznych, substancji chemicznych i ich mieszanin oraz produktów biobójczych;
 • możliwości podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej innym rodzajem podpisu elektronicznego, niż dotychczas, zapewniającym autentyczność wytworzonego dokumentu;
 • wprowadzenie nowego identyfikatora pracownika medycznego odpowiadającego numerowi prawa wykonywania zawodu dla osób, które uzyskały kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw zdrowia na wykonywanie zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zmianę nazwy Systemu Monitorowania Zagrożeń na System Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych;
 • wprowadzenie nowego systemu dziedzinowego, tj. Systemu Ewidencji Występowania Chorób Zakaźnych i Przeciwdziałania tym chorobom;
 • przesunięcie terminu przekazywania przez System Informacji Medycznej do Narodowego Funduszu Zdrowia danych niezbędnych do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnych;
 • doprecyzowanie definicji technologii lekowej o wysokiej istotności klinicznej w taki sposób, że dookreślono, iż z definicji tej wyłączono technologie stosowane w ramach procedury tzw. RDTL (ratunkowego dostępu do technologii lekowej);
 • uregulowanie marży leków recepturowych;
 • wprowadzenie limitów cen leków recepturowych;
 • wprowadzenie procedury zmiany podmiotu – strony decyzji refundacyjnej umożliwiającej przeniesie wydanej decyzji na inny podmiot, który wszedł w prawa i obowiązki podmiotu dotychczasowego, na rzecz którego została wydana decyzja refundacyjna;
 • przepisy regulujące możliwość wystawiania zleceń na zaopatrzenie i naprawę wyrobów medycznych w formie uproszczonej;
 • ułatwienie procesu wystawiania tzw. recept 75+ oraz tzw. recept ciąża + oraz wyrobów medycznych;
 • uregulowanie zasad potwierdzania odbioru wyrobu medycznego przez świadczeniobiorcę;
 • dofinansowanie kosztów związanych ze szkoleniem specjalizacyjnym w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 • uchylenie obowiązku sporządzania sprawozdania z działań określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wobec bieżącego informowania o podejmowanych działaniach;
  35) wprowadzenia zmian porządkujących i dostosowujących do obowiązującego systemu prawa

3 stycznia 2022. To będzie pierwsze posiedzenie Rady Przejrzystości w nowym roku

DO POBRANIA

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum