Zmiany na liście refundacyjnej. 78 opakowań leków wycofano, za to włączono 21 innych środków

Autorzy: Tekst zewnętrzny; oprac. KK • Źródło: Mat.prasowe, IQVIA, Rynek Zdrowia24 czerwca 2022 08:15

Według podsumowania zmian na liście refundacyjnej dla obwieszczenia obowiązującego od 1 lipca 2022 roku, wycofanych zostało 78 leków (lub środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych), ale żadna substancja czynna nie utraciła finansowania.

Zmiany na liście refundacyjnej. 78 opakowań leków wycofano, za to włączono 21 innych środków
Podsumowanie zmian na obwieszczonej liście refundacyjnej. Fot. AdobeStock
 • Do listy refundacyjnej obowiązującej od 1 lipca 2022 roku włączono do niej 21 nowych leków
 • Co ważne, żadna substancja czynna nie utraciła finansowania i żadna też nie została również wycofana z refundacji
 • Z podsumowania wynika także, że na liście bezpłatnych leków dla kobiet ciężarnych znalazły się 3 nowe opakowania leków, 2 opakowania
  zostały natomiast z niej usunięte
 • Zgodnie z obwieszczeniem rozszerzono zakres finasowania o nowe programy lekowe dla 6 już refundowanych substancji czynnych

Podsumowanie zmian listy refundacyjnej 

Według obwieszczenia z refundacji aptecznej wycofano 78 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, a włączono do niej 21 innych. Żadna substancja czynna nie utraciła finansowania, żadna nie została również wycofana z refundacji.

Obwieszczenie rozszerza zakres finasowania dla 1 już refundowanej substancji czynnej:

 • Dapagliflozinum – produkt Forxiga firmy AstraZeneca AB o nowe wskazanie: przewlekła choroba nerek u dorosłych pacjentów z eGFR <60 ml/min/1.73m2, albuminurią ≥200 mg/g oraz leczonych terapią opartą na ACE-i/ARB nie krócej niż 4 tygodnie lub z przeciwskazaniami do tych terapii.

Poziom współpłacenia pacjenta obniżono dla 233 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczą 14 z nich. Największe obniżki dotyczą następujących produktów:

 • Firazyr (Icatibantum, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml, 1 amp.-strz.po 3 ml) – o 2154,55 zł,
 • Novo-Helisen Depot (wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml, 2 fiol. po 4,5 ml) – o 452,70 zł 
 • zawierających substancje czynne Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum – Oxyduo, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 40+20 mg, 60 szt., Oxynador, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 40+20 mg, 60 szt. i Oxyduo, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 20+10 mg, 60 szt. – o odpowiednio 37,42 zł, 26,31 zł oraz 24,82 zł.

Obniżka w przypadku produktu Firazyr związana jest z obniżeniem urzędowej ceny zbytu tego produktu, natomiast obniżka poziomu współpłacenia pacjenta dla opakowań produktu Novo-Helisen Depot i produktów zawierających substancje czynne Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum związane są ze zmianami podstaw limitu w grupach 214.1, Alergeny kurzu domowego i 150.4, Opioidowe leki przeciwbólowe – oksykodon w połączeniach.

Od lipca 2022 roku limit w tych grupach wyznaczają odpowiednio produkty Novo-Helisen Depot (wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml, 2 fiol. po 4,5 ml) oraz Oxyduo (Oxycodoni
hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 5+2,5 mg, 60 szt.).

Z kolei wzrost dopłat pacjenta dotyczy 435 opakowań. W przypadku tylko jednego z nich wzrost ceny przekracza 10 zł. Podwyżka ta dotyczy produktu Eligard (Leuprorelinum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 45 mg, 2 strz.napeł.), wynosi dokładnie 10,48 zł i związana jest z obniżką urzędowej ceny zbytu produktu wyznaczającego limit w grupie 129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę.

Wśród pozostałych podwyżek, największe dotyczą produktów zawierających substancję czynną Dexamethasonum: Dexamethasone KRKA, tabl., 8 mg, 20 szt. – o 6,18 zł oraz Pabi-Dexamethason, tabl., 8 mg, 20 szt. – o 6,16 zł.

Podwyżki te związane są ze zmianą podstawy limitu w grupie 81.2, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego – glikokortykoidy do podawania doustnego. Od lipca 2022 roku limit w tej grupie wyznacza produkt PabiDexamethason, tabl., 20 mg, 20 szt.

Urzędowe ceny zbytu zostały obniżone dla 114 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, średnio o 3,4 proc. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczą 5 z nich, z czego największe dotyczą produktów:

 • Firazyr (Icatibantum, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml, 1 amp.- strz.po 3 ml) – o 2061,48 zł,
 • Olzapin (Olanzapinum, tabl. powl., 10 mg, 120 szt.) – o 17,06 zł,
 • Asduter (Aripiprazolum, tabletki, 10 mg, 28 szt.) – o 13,02 zł.

Jednocześnie, urzędowe ceny zbytu zostały podniesione w przypadku 32 opakowań produktów znajdujących się na listach, średnio o 25,8 proc. Największe podwyżki dotyczą produktów:

 • Hydroxycarbamid Teva (Hydroxycarbamidum, kaps., 500 mg, 100 szt.) – o 8,32 zł,
 • Relsed (Diazepamum, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 4 mg/ml, 5 mikrowlewek po 2,5 ml) – o 6,51 zł,
 • Relsed (Diazepamum, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 2 mg/ml, 5 mikrowlewek po 2,5 ml) – o 4,83 zł.

Tabela opracowana przez IQVIA.png
Tabela opracowana przez IQVIA.png

Jakie zmiany przewidziano na liście leków dla seniorów i ciężarnych?

Na liście "S" nie pojawiła się żadna nowa substancja czynna, żadna substancja nie utraciła także finansowania. Lista "S" obejmuje 3 nowe opakowania, przy jednoczesnym wycofaniu 32 innych opakowań.

Na liście bezpłatnych leków dla kobiet ciężarnych znalazły się 3 nowe opakowania leków, 2 opakowania zostały natomiast z niej usunięte. Lista nie została poszerzona o żadną substancję czynną, żadna substancja nie straciła również finansowania.

Zmiany lekowe na rynku szpitalnym

W ramach programów lekowych, na liście B pojawiło się 7 nowych molekuł:

 • Denosumabum – produkt Xgeva firmy Amgen Europe B.V. (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 13 lipca 2011 r.) dostępny w ramach nowego programu lekowego B.134 Zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem denosumabu (ICD-10: C18, C19, C20, C34, C50, C61, C64, C67, C79.5, C90.0); [lek powrócił na listę refundacyjną – do końca czerwca 2021
  roku był dostępny w ramach katalogu chemioterapii];
 • Erenumabum – produkt Aimovig firmy Novartis Europharm Limited (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 26 lipca 2018 r.) dostępny w ramach nowego programu lekowego B.133 Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą (ICD-10: G43);
 • Fedratinibum – produkt Inrebic firmy Bristol Myers Squibb Pharma EEIG (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 8 lutego 2021 r.) dostępny w ramach istniejącego programu lekowego B.81 Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej (ICD-10: D47.1);
 • Fremanezumabum – produkt Ajovy firmy Teva GmbH (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 28 marca 2019 r.) dostępny w ramach nowego programu lekowego B.133 Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą (ICD-10: G43);
 • Letermovir – produkt Prevymis firmy Merck Sharp & Dohme B.V. (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 8 stycznia 2018 r.) dostępny w ramach nowego programu lekowego B.132 Stosowanie letermowiru w celu zapobiegania reaktywacji cytomegalowirusa (CMV) i rozwojowi choroby u dorosłych, seropozytywnych względem CMV pacjentów, którzy byli poddani
  zabiegowi przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (ICD-10: C81, C82, C83, C84, C85, C88, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C96, C45, D46, D47, D56, D57, D58,
  D61, D75, D80, D81, D82, D84);
 • Siltuximabum – produkt Sylvant firmy EUSA Pharma BV (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22 maja 2014 r.) dostępny w ramach nowego programu lekowego B.131 Leczenie pacjentów z idiopatyczną wieloogniskową chorobą Castlemana (ICD-10:D47.7);
 •  Upadacitinibum – produkt Rinvoq firmy AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16 grudnia 2019 r.) dostępny w ramach istniejących programów lekowych: B.33 Leczenie chorych z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (ICD-10: M05, M06, M08); B.35 Leczenie chorych z aktywną postacią łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS) (ICD-10: L40.5, M07.1, M07.2, M07.3); B.36 Leczenie chorych z aktywną postacią zesztywniającego zapalenia
  stawów kręgosłupa (ZZSK) (ICD-10: M45).

Ponadto, do refundacji wprowadzono nową postać farmaceutyczną dla 1 substancji czynnej:

 • Vedolizumabum – produkt Entyvio firmy Takeda Pharma A/S w postaci roztworu do wstrzykiwań (podanie podskórne), który będzie dostępny w ramach programów lekowych B.32. leczenie pacjentów z chorobą Leśniowskiego – Crohna (ICD-10: K50) oraz B.55. Leczenie pacjentów
  z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD-10: K51).

Obwieszczenie rozszerza zakres finasowania o nowe programy lekowe dla 6 już refundowanych substancji czynnych:

 • Anakinrum – produkt Kineret firmy Swedish Orphan Biovitrum AB włączony do istniejącego programu lekowego B.33 Leczenie chorych z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (ICD-10: M05, M06, M08);
 • Ixekizumabum – produkt Taltz firmy Eli Lilly and Company Limited włączony do istniejących programów lekowych: B.36 Leczenie chorych z aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) (ICD-10: M45); B.82 Leczenie pacjentów z aktywną postacią spondyloartropatii (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD-10: M46.8);
 • Lenalidomidum – produkt Revlimid firmy Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG włączony do istniejącego programu lekowego B.93 Leczenie chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek B oraz inne chłoniaki B-komórkowe (ICD-10: C83, C85);
 • Nintedanibum – produkt Ofev firmy Boehringer Ingelheim International GmbH włączony do nowego programu lekowego B.135 Leczenie nintedanibem choroby śródmiąższowej płuc związanej z twardziną układową (ICD-10: M34, J.99.1);
 • Sekukinumab – produkt Cosentyx firmy Novartis Europharm Limited włączony do istniejącego programu lekowego B.82 Leczenie pacjentów z aktywną postacią spondyloartropatii (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD-10: M46.8);
 • Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile – produkt Botox firmy Allergan Pharmaceuticals Ireland włączony do nowego programu lekowego B.133 Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę
  przewlekłą (ICD-10: G43).

Ponadto, w związku z połączeniem programów lekowych B.70 Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (ICD-10: H35.3) i B.120 Leczenie chorych na cukrzycowy obrzęk plamki (DME) (ICD-10: H36.0) w jedno świadczenie (B.70 Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki (ICD-10: H35.3, H36.0)), a także połączeniem programów lekowych B.39 Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych (ICD-10: N25.8) i B.69 Leczenie
parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych (ICD-10: N25.8) w jedno świadczenie (B.39 Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów leczonych nerkozastępczo dializami (ICD-10: N25.8)), substancje czynne refundowane dotychczas w ramach programów B.120 (Aflibercept, Bevacizumabum, Dexamethasonum, Ranibizumab) oraz B.69 (Paricalcitolum) będą dostępne w tych wskazaniach odpowiednio w ramach programów B.70 i B.39.

Brak finansowania dla niektórych substancji

Zgodnie z obwieszczeniem, decyzją odpowiednich podmiotów odpowiedzialnych, 2 substancje czynne nie będą finansowane w ramach programów lekowych:

 • Adefoviri dipivoxilum – produkt Hepsera firmy Gilead Sciences Ireland UC (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 6 marca 2003 r.) dostępny dotychczas w ramach programu lekowego B.1 Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B (ICD-10 B 18.1);
 •  Ribavirinum – produkt Rebetol firmy Merck Sharp and Dohme B.V (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 6 maja 1999 r.) dotychczas dostępny w ramach i programu lekowego B.71 Leczenie terapią bezinterferonową chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie
  wątroby typu C (ICD-10 B 18.2).

Łącznie z programów lekowych usunięto 10 opakowań leków, a wprowadzono 17 nowych.

Urzędowe ceny zbytu 23 opakowań leków stosowanych w programach lekowych zostały obniżone, średnia obniżka dla tych produktów to 18,2 proc., natomiast zakres obniżek wynosi od 1 proc. do 91 proc. Największa
obniżka, równa 91 proc. (obniżka z 1080 zł do 97,2 zł) dotyczy produktu Remidia (Sildenafilum, tabl. powl., 20 mg, 90 szt.). W ramach katalogu programów lekowych urzędowa cena zbytu nie została podniesiona dla żadnego z opakowań leków.

W ramach katalogu chemioterapii nie pojawiła się żadna nowa substancja czynna, natomiast 1 utraciła finansowanie:

 • Epoetinum beta – produkt NeoRecormon firmy Roche Registration GmbH (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16 lipca 1997 r.).

Łącznie z katalogu chemioterapii usuniętych zostało 20 opakowań leków, zostanie on natomiast poszerzony o 1 opakowanie. Urzędowe ceny zbytu 16 opakowań leków stosowanych w katalogu chemioterapii zostały obniżone, średnio o 10,7 proc.

Podwyżka ceny zbytu dotyczy 1 opakowania leku
stosowanego w ramach katalogu chemioterapii - Hydroxycarbamid Teva (Hydroxycarbamidum, kaps., 500 mg, 100 kaps. w butelce) o 12,9 proc.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum