Zarządzenie ministra zdrowia dot. utworzenia Zespołu ds. przeciwdziałania brakom dostępności produktów leczniczych

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 21 lipca 2019 14:05

W Ministerstwie Zdrowia został powołany Zespół do spraw przeciwdziałania brakom w dostępności produktów leczniczych. Do zadań zespołu należy m.in. przygotowywanie rekomendacji w zakresie działań, które powinny zostać podjęte w celu przeciwdziałania brakom dostępności produktów leczniczych.

Zarządzenie ministra zdrowia dot. utworzenia Zespołu ds. przeciwdziałania brakom dostępności produktów leczniczych
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Do zadań Zespołu należy:
1) analiza danych, gromadzonych przez Ministerstwo Zdrowia, organy podległe i nadzorowane przez Ministra Zdrowia oraz Naczelną Izbę Aptekarską i inne podmioty związanych z dostępnością produktów leczniczych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem produktów leczniczych zamieszczonych w wykazie, o którym mowa wart.37av ust.14ustawy z dnia 6września 2001r. –Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z2019r. poz.499, 399i959);
2) przygotowywanie rekomendacji dla Ministra Zdrowia oraz organów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w zakresie działań, które powinny zostać podjęte w celu przeciwdziałania brakom dostępności produktów leczniczych.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu –podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedzialny za politykę lekową;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu –dyrektor lub zastępca dyrektora departamentu właściwego do spraw polityki lekowej w Ministerstwie Zdrowia;
3) członkowie Zespołu:
a) co najmniej w randze kierownika urzędu lub jednostki lub jego zastępcy albo prezesa lub wiceprezesa:
- Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
- Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,
- Narodowego Funduszu Zdrowia,
- Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
- Naczelnej Izby Aptekarskiej,
- Naczelnej Izby Lekarskiej,
b)przedstawiciel departamentu do spraw polityki lekowej w Ministerstwie Zdrowia.

Więcej: dziennikmz.mz.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze