Zarządzanie apteką - farmaceuta menedżerem

Autor: Klaudia Gilner/Poradnik Aptekarski • • 09 kwietnia 2009 10:04

Rosnąca konkurencja i coraz bardziej wymagający pacjenci sprawiają, że to właśnie sprawne i właściwe zarządzanie kapitałem ludzkim stanowi podstawowy czynnik sukcesu aptek, decydując o ich rozwoju.

Rosną standardy

Efektywne zarządzanie stanowi klucz do sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Farmaceuta będący także menedżerem sprostać musi wielu wyzwaniom, również i takim jak pozyskiwanie, doskonalenie i utrzymywanie personelu. Jak znaleźć drogę do sukcesu? Jak umiejętnie zarządzać zasobami ludzkimi? Na te pytania z pewnością wielu menedżerów szuka wytrwale odpowiedzi. Pamiętać należy, iż budując przewagę konkurencyjną małego przedsiębiorstwa, jakim jest apteka, nie można dystansować się od tego, co dzieje się w otoczeniu apteki oraz w jej wnętrzu. Apteki, które chcą konkurować, nie tylko kreują swój wizerunek, dbają o tożsamość, konkurują cenowo czy marketingowo, ale coraz częściej konkurują standardami obsługi.

Obecnie pacjenci oczekują od personelu nie tylko wiedzy merytorycznej, związanej z wykonywanym zawodem, ale także umiejętności komunikowania się czy znajomości technik sprzedaży. Jest to inna, dotąd mało podkreślana strona profesjonalizmu farmaceutów.

Ważna strategia

Wyodrębnione walory zasobów ludzkich kształtują postawy wobec pracy i apteki, wpływając na sprawność działania, wizerunek firmy i jej konkurencyjność. Działania apteki jako przedsiębiorstwa ukierunkowane na dobór i ukształtowanie zasobów pracy w celu uzyskania wysokiej efektywności to pożądany sposób zarządzania kapitałem ludzkim. Zarządzanie to musi być połączone z ogólną strategią przedsiębiorstwa i innymi strategiami funkcjonowania, nie tylko na poziomie operacyjnym, ale także strategicznym.

Z punktu widzenia małego przedsiębiorstwa to nie przyczyny nasilenia walki konkurencyjnej, a raczej sposób jej prowadzenia stają się pierwszoplanowym problemem. Warto zauważyć, że to właśnie wśród małych przedsiębiorstw owa rywalizacja może przybrać i przybiera najostrzejszy przebieg.

W dobie postępującej globalizacji, rozwoju technologii informatycznych i komunikacyjnych współczesne przedsiębiorstwa przestają konkurować wyłącznie za pomocą tzw. twardych czynników produkcji, lecz koncentrują swą uwagę na zasobach niematerialnych.

Kapitał ludzki jako zasób niezwykle cenny i pożądany przez każde przedsiębiorstwo i równocześnie często niedoceniany jest stale przedmiotem wielu badań i dyskusji. Tym bardziej we współczesnych realiach gospodarowania - w erze wiedzy powinno się poszukiwać takich sposobów kierowania nim i zarządzania, aby przynosił przedsiębiorstwu jak największe profity, oraz aby było możliwe w oparciu o niego tworzenie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.

Zarządzanie kadrą

Zarządzanie kapitałem ludzkim podporządkowane konkurencji rynkowej przedsiębiorstwa, jakim jest apteka, uwzględnia w pierwszej fazie konieczność ustalenia potrzeb kadrowych i efektywny dobór odpowiednich pracowników oraz ich szkolenie ukierunkowanie na zdobywanie nowych umiejętności, motywowanie do wzrostu efektywności pracy a także ocenę indywidualnej kapitałowości pracowników. Są to działania skierowane ma rozwój kadry (potencjału pracy), prowadzące do podniesienia jakości i wydajności pracy, przez co stają się istotną przesłanką konkurencyjności apteki.

W zarządzaniu zasobami ludzkimi istnieje jednakże konieczność prezentowania postawy biznesowej, strategicznej i etycznej, stosowanie fachowej wiedzy i umiejętności z uwzględnieniem obecnych i przyszłych potrzeb przedsiębiorstwa.
Na konkurencyjność przedsiębiorstw niewątpliwy wpływ ma dobór pracowników na określone stanowiska różnicowane zakresem wymagań kwalifikacyjno- osobowościowych.

Kapitał ludzki staje się obecnie najcenniejszym zasobem firmy, przesądzającym o jej kondycji ekonomicznej i społecznej. Jego nośnikami są wykwalifikowani pracownicy, którzy potrafią wykorzystać swoją wiedzę. Istotne składowe elementy kapitału intelektualnego to:

  • kapitał ludzki jako połączenie wiedzy i umiejętności, innowacyjności i zdolności poszczególnych pracowników przedsiębiorstwa do sprawnego wykonywania zadań,
  • kapitał strukturalny obejmujący wyposażenie, procesy, strukturę organizacyjną i inne czynniki(np., patenty, znaki handlowe), decydujące o zdolności pracowników. Do kapitału strukturalnego zalicza się również kapitał klientów, czyli ilość i trwałość relacji z klientami.

W małych i średnich przedsiębiorstwach, takich jak na przykład apteka, potencjał pracy ludzkiej staje się najważniejszym czynnikiem przewagi konkurencyjnej, źródłem wartości odróżniającej go od konkurentów rynkowych. Od pracowników wymaga się zaangażowania, staranności i efektywności pracy, a jednocześnie współdziałania w zespołach i pozytywnego nastawienia do realizowanych celów.

Dla osoby prowadzącej aptekę niezwykle ważne jest zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników, spełniających kryteria danego stanowiska. Dzięki wykwalifikowanej kadrze, pozytywnie motywowanej, możemy liczyć na rozwój firmy poprzez sprawne jej działanie, wzrost wydajności, poprawę jakości oferowanych usług. Wszystkie te elementy wpływają na wizerunek firmy oraz jej konkurencyjność na rynku.

Zabiegi wykonane ze strony pracodawcy, w kierunku utrzymania wysokich kwalifikacji podwładnych pozwolą na efektywniejsze ich wykorzystanie. Pracownicy doskonalący swoje zdolności, dążący wręcz do specjalizacji w określonej dziedzinie, są z punktu widzenia farmaceuty-menedżera inwestycją o dużej stopie zwrotu. Jest to spowodowane poprawą uzyskiwanych wyników przez danego pracownika, szybkością w odnajdywaniu rozwiązań, czy też podejmowaniu błyskawicznych decyzji. Predyspozycje te są szczególnie ważne dla osób pracujących indywidualnie, na których spoczywa odpowiedzialność za wykonanie poszczególnego zakresu pracy.

Warto inwestować w ludzi

Polityka personalna wielu firm zmierza, bądź powinna zmierzać, do pogłębiania zaangażowania personelu w środowisku ulegającym dalekosiężnym i ciągłym zmianom. Jednym ze sposobów angażowania pracowników i wspierania ich w adaptowaniu się do zmian, zarówno w otoczeniu biznesowym apteki, jak i otoczeniu wewnętrznym stanowiska, jest szeroko rozumiany rozwój kompetencji.

Podstawową formą rozwoju kompetencji, choć z pewnością nie najważniejszą, obecną w większości już polskich firm, są szkolenia. Stały się one niezbędnym narzędziem operacyjnym pomagającym przedsiębiorstwu w przystosowaniu siebie i swoich pracowników do nowych wymagań i oczekiwań rynku.

W obliczu tych przemian kluczowe wydaje się postawienie pytań: jak szkolenie personelu wpływa na rozwój naszej apteki oraz jak - w określonym czasie - ocenić, czy dana inwestycja zwraca się w postaci polepszenia pracy. Każde szkolenie, oprócz zgłębienia danego tematu, pozwala na większą integrację pracowników, co wpływa korzystnie na stosunki panujące wewnątrz organizacji. Bardzo często zdarza się, iż firmy zlecające przygotowanie szkolenia zamkniętego dla swoich pracowników, łączą wykłady z rozrywką. Dzięki integracji powstaje bardziej przyjazna atmosfera w pracy, co również przyczynia się do wzrostu wydajności, przepływu informacji czy współdziałania samych pracowników.

Reasumując, należy stwierdzić, że dobrze przeprowadzony proces szkoleniowy:

  • sygnalizuje pracownikom, że przedsiębiorstwo traktuje ich poważnie,
  • przyczynia się do wzrostu zaangażowania i oddania pracowników oraz ich identyfikacji z przedsiębiorstwem, ponieważ dzięki szkoleniom lepiej rozumieją, jakie są cele i zasady działania organizacji,
  • polepsza komunikację z personelem, zwłaszcza, gdy organizuje się wspólne warsztaty kierownictwa i personelu, podczas których są opracowywane metody rozwiązywania konkretnych problemów,
  • przyczynia się do zaspokajania potrzeb samorealizacji i doskonalenia pracowników,
  • wzbogaca pracę, ponieważ daje pracownikom możliwość podejmowania coraz bardziej zobowiązujących wyzwań oraz ułatwi im radzenie sobie w nowych sytuacjach i rozwiązywanie nowych problemów.

Pracownik, który pracuje efektywniej, wkłada w to mniejszy wysiłek, a praca stanowi dla niego miejsce, gdzie czuje się doceniony i odpowiednio motywowany. Ponadto ma on świadomość, że jego rynkowa wartość wzrasta, ponieważ cały czas pogłębia swoją wiedze i doskonali umiejętności. Zdając sobie sprawę z tego, że firma stwarza mu warunki rozwoju, będzie coraz mocniej zaangażowany w pracę i będzie utożsamiał się z firmą i jej celami.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum