Wystawianie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Będą zmiany

Autor: LJ • Źródło: Sejm, Rynek Zdrowia17 sierpnia 2021 08:45

Planuje się uchylenie przepisów umożliwiających wystawianie papierowych zleceń na zaopatrzenie i naprawę wyrobów medycznych w formie uproszczonej. Bo będą w postaci elektronicznej.

Wystawianie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Będą zmiany
Będą zmiany w wystawianiu zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Foto/ Shutterstock
  • Będą zmiany w zakresie wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne
  • Proponuje się zakończenie możliwości wystawiania papierowych zleceń w formie uproszczonej
  • Te, które zostaną wystawione przed wejście w życie nowych przepisów, będą mogły być zrealizowane

W rządowym projekcie nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw, proponuje się zmianę przepisów ustawy o refundacji leków, w postaci uchylenia przepisów regulujących możliwość wystawiania zleceń na zaopatrzenie i naprawę wyrobów medycznych w formie uproszczonej.

"W związku z wprowadzoną zmianą w zakresie podstawowej formy wystawiania zleceń na postać elektroniczną, wystawianie zleceń zgodnie ze wzorem uproszczonym, stosowanym w odniesieniu do postaci papierowej, nie będzie znajdowało uzasadnienia" - argumentuje ustawodawca.

Zlecenia uproszczone są generowane w oparciu o zlecenie w jego pełnym określonym przepisami wymiarze, wyłącznie w sytuacji dostępu do systemu informatycznego. W ramach projektowanych rozwiązań, funkcję tych zleceń będzie pełnić informacja o zleceniu przekazywana pacjentowi.

Nowy zakres danych o wystawionym zleceniu

Zgodnie z nową propozycją (art. 38c ust. 6a ustawy o refundacji), w przypadku wystawienia zlecenia w postaci elektronicznej wystawiający zlecenie przekaże pacjentowi informację o wystawionym zleceniu zawierającą dane:

- identyfikator zlecenia składający się z maksymalnie 20 znaków generowany w momencie zapisu zlecenia
- kod dostępu składający się z 4 cyfr generowany w momencie zapisu zlecenia
- datę wystawienia zlecenia
- imię i nazwisko świadczeniobiorcy
- oznaczenie wyrobu medycznego będącego przedmiotem zaopatrzenia lub naprawy
- datę, od której albo do której zlecenie może być zrealizowane, a w odniesieniu do wyrobów przysługujących comiesięcznie – wskazanie pierwszego miesiąca, w którym zlecenie może zostać zrealizowane.

Uregulowanie zasad potwierdzania odbioru wyrobu medycznego

Ustawodawca określa, że "realizacja zlecenia w postaci papierowej rozpoczyna się z dniem przyjęcia przez świadczeniodawcę zlecenia do realizacji, a kończy z dniem wydania wyrobu medycznego. W przypadku zlecenia w postaci elektronicznej za dzień przyjęcia przez świadczeniodawcę zlecenia do realizacji rozumie się dzień, w którym udostępniono świadczeniodawcy identyfikator zlecenia oraz kod dostępu lub kod dostępu oraz numer PESEL pacjenta.

Dodano też zasady potwierdzania odbioru wyrobu medycznego (art. 38c ust. 7a). Osoba odbierająca wyrób medyczny potwierdza jego odbiór, w dokumencie zawierającym:

- oznaczenie realizatora zlecenia;
- identyfikator zlecenia;
- datę odbioru wyrobu medycznego albo naprawionego wyrobu medycznego;
- określenie wyrobu medycznego;
- dane osoby odbierającej wyrób medyczny: imię i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – serię i numer paszportu albo rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Warunkiem odbioru wyrobu jest złożenie czytelnego podpisu. W przypadku niemożności osobistego złożenia czytelnego podpisu przez odbiorcę proponuje się, aby realizator zlecenia odnotowywał tę okoliczność na zleceniu w miejscu podpisu.

Gdy zlecenie nie może być zrealizowane

Ustawodawca proponuje też rozwiązanie w sytuacji, gdy zlecenie przyjęte do realizacji nie może zostać zrealizowane (6 w art. 38d ust. 6 ustawy o refundacji). Wtedy świadczeniodawca:

- zwraca, o ile to możliwe, zlecenie wystawione w postaci papierowej pacjentowi albo osobie działającej w jego imieniu lub na jego rzecz;

- w przypadku zlecenia w postaci elektronicznej – zwraca zlecenie do realizacji za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu.

Doprecyzowuje też zasady przechowywania zleceń, usuwając obowiązujące obecnie sformułowanie "co najmniej" – w odniesieniu do okresu przechowywania tej dokumentacji (art. 38d, ust. 12 i 12a). I tak:

- po zakończeniu realizacji zlecenia wystawionego w postaci papierowej świadczeniodawca realizujący zlecenie przechowuje zlecenie wraz z dokumentacją potwierdzającą jego realizację lub związaną z jego realizacją przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia realizacji zlecenia.

- po zakończeniu realizacji zlecenia wystawionego w postaci elektronicznej jest ono przechowywane przez serwisy internetowe lub usługi informatyczne Funduszu przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia realizacji zlecenia. Dokumentację potwierdzającą realizację zlecenia lub dokumentację związaną z jego realizacją w postaci elektronicznej, która została wytworzona w postaci papierowej, świadczeniodawca przechowuje przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia realizacji zlecenia.

Jednocześnie, zaproponowano zmiany o charakterze porządkowym polegające na przyjęciu jednolitej terminologii odnoszącej się do informacji zawartych na zleceniu, tj. pozostawiono terminy „identyfikator zlecenia” oraz „kod dostępu” (obecnie terminologia ta jest niejednolita).

Już wystawione zlecenia do realizacji na dotychczasowych zasadach

Mając na uwadze konieczność zapewnienia dalszej możliwości realizacji zleceń wystawionych na wzorach uproszczonych, zaproponowano przepis przejściowy umożliwiający ich realizację na zasadach dotychczasowych (o ile zostały one wystawione przed dniem wejścia w życie przepisów zmienianej ustawy).

A zatem, zlecenia na zaopatrzenie i zlecenia naprawy w postaci papierowej wystawione zgodnie ze wzorem uproszczonym przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, będą realizowane na dotychczasowych zasadach, nie dłużej niż do dnia upływu ważności zlecenia.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum