Ważne zmiany w receptach. Pomysły Ministerstwa Zdrowia budzą kontrowersje

Autor: oprac. JKB • Źródło: mgr.farm, Rynek Zdrowia19 września 2022 11:30

Ministerstwo Zdrowia planuje zmiany w receptach. Projekt rozporządzenia we wrześniu przekazano do konsultacji. Jednak katalog zmian proponowany przez resort wzbudza kontrowersje w środowisku farmaceutycznym. Zwłaszcza zaostrzenie kar i nadzoru nad aptekami.

Ważne zmiany w receptach. Pomysły Ministerstwa Zdrowia budzą kontrowersje
Resort planuje zmiany w obrębie przepisów recept. Fot. AdobeStock
 • 2 września na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept
 • Według resortu zdrowia proponowane zmiany wprowadzone nowelizacją mają przede wszystkim charakter porządkowy
 • Jednak, jak wskazuje mgr.farm, zgodnie z projektowanym rozporządzeniem rozszerzony zostanie katalog naruszeń, za który Fundusz będzie mógł nałożyć karę 
 • Co więcej, wspomniany dokument wprowadza również zmiany w dotychczasowych zasadach nadzoru NFZ nad aptekami realizującymi recepty na leki refundowane

Ministerstwo Zdrowia planuje zmiany w receptach

Przypomnijmy: na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept.

Jak informuje resort zdrowia  jednym z celów projektu jest m.in. optymalizacja zmiany rozporządzenia pod kątem wprowadzenia dodatkowych środków nadzoru nad aptekami, które nie wywiązują się z realizacji umów zgodnie z ich treścią. Oprócz tego resort zakłada zmiany w karach umownych dla aptek.

Pomysły wywołały w środowisku gorącą dyskusję.

Zmiany w receptach proponowane przez resort

Portal mgr.farm przypomina, że część zmian proponowana przez MZ przewiduje umożliwienie prowadzenia korespondencji pomiędzy NFZ a podmiotem prowadzącym aptekę drogą elektroniczną. W ramach elektronicznego kontaktu zaproponowano również, że podmiot prowadzący aptekę zostanie zobowiązany do przekazywania tą drogą uzgodnionego zestawienia zbiorczego w formie papierowej albo elektronicznej.

Również inne pisma NFZ do apteki będą mogły być przesłane drogą elektroniczną, na wskazany adres mailowy. Doprecyzowano tym samym kwestie formalne związane z przekazywaniem korespondencji w formie elektronicznej.

Co więcej, zgodnie z nowelizacją – o czym podkreślił mgr.farm – rozszerzony będzie obowiązek informowania oddziału wojewódzkiego NFZ o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptekach także o zmianie na stanowisku kierownika apteki lub zastępstwie za kierownika, ale taką informację należy przekazać najpóźniej w dniu objęcia funkcji albo rozpoczęcia zastępstwa. Portal wyjaśnił też, że każdy podmiot prowadzący aptekę będzie też musiał informować o zmianach swoich danych.

W przypadku braku informacji o zmianie, np. na stanowisku kierownika apteki przewidziano karę grzywny w wysokości 200 złotych.

Koniec z refundacją za sfałszowane recepty

Mgr.farm zwraca uwagę na kolejny istotny zapis dotyczący zmian w rozporządzeniu. Zgodnie z nimi apteka nie uzyska zwrotu refundacji, jeśli zrealizuje ze zniżką fałszywą receptę papierową. 

W rozporządzeniu ujęto także poszerzenie katalogu naruszeń, za które NFZ będzie mógł nałożyć na aptekę karę umowną w wysokości 2 proc. kwoty refundacji uzyskanej przez aptekę przez 12 kolejnych okresów rozliczeniowych (6 miesięcy).

Do dotychczasowych zasad zostanie dodana nowa: jeśli podmiot prowadzący aptekę/kierownik nie poinformuje w ciągu 7 dni NFZ o zniszczeniu, utracie lub kradzieży recept.

Jakie zmiany w receptach?

Nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia wprowadza następujące zmiany:

 • Zmiana zaproponowana w § 1 pkt 1 lit. c tiret pierwszy projektu rozporządzenia dotyczy ustalenia formy przekazywanego do Funduszu uzgodnionego zestawienia zbiorczego recept, o którym mowa w art. w art. 45 ust. 5 ustawy o refundacji, i stanowi konsekwencję nowelizacji tego przepisu dokonanej za pośrednictwem ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
  zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Dz. U. poz. 697).
 • Celem zmian zaproponowanych w § 1 pkt 1 lit. c tiret drugie projektu rozporządzenia, a odnoszących się do § 3 ust. 2 załącznika nr 1 do zmienianego rozporządzenia, jest zapewnienie Funduszowi posiadania aktualnych informacji potrzebnych do prawidłowego wykonywania umowy na realizację recept. W przypadku zmiany na stanowisku kierownika apteki oraz zmian w posiadanym przez podmiot prowadzący aptekę zezwoleniu, modyfikacja obowiązującego przepisu ma na celu zainicjowanie działań służących zawarciu aneksu do istniejącej umowy z Funduszem.
 • Projektowana w § 1 pkt 1 lit. d projektu rozporządzenia zmiana polega na dodaniu do załącznika nr 1 do zmienianego rozporządzenia nowego § 5a i ma na celu określenie w przepisach rozporządzenia właściwości dyrektora oddziału wojewódzkiego w zakresie monitorowania wykonywania umów na realizację recept w zakresie wynikającym z ustawy o refundacji (np. wskazanych w art. 45 ustawy o refundacji).
 • Proponowany w § 1 pkt 1 lit. e projektu rozporządzenia przepis – dodawany do załącznika nr 1 do zmienianego rozporządzenia § 6a – wprowadza regułę, zgodnie z którą Fundusz nie dokonuje wypłaty refundacji za recepty w postaci papierowej, których numery nie zostały nadane przez dyrektora oddziału wojewódzkiego na zasadach, o których mowa w § 5 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz. U. z 2020 r. poz. 2424 oraz z 2021 r. poz. 1114). Powyższe ma na celu zapewnienie prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi przez Fundusz, przeznaczonymi na refundację recept.
 • Nowelizacja § 12 załącznika nr 1 do zmienianego rozporządzenia zaproponowana w pkt § 1 pkt 1 lit. j projektu rozporządzenia, ma na celu wyeliminowanie problemów związanych ze skutecznym doręczaniem korespondencji w formie papierowej (przekazywanej dotychczas na adres apteki). Jednocześnie doprecyzowano kwestie formalne związane z przekazywaniem korespondencji w formie elektronicznej.
 • Załącznikiem do projektowanego rozporządzenia wprowadza się są zmiany w treści wzoru umowy na wydawanie refundowanego leku środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego, względem określonego z załączniku nr 2 zmienianego rozporządzenia.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum