Te niekomercyjne badania kliniczne finansuje ABM. Ruszyły rekrutacje pacjentów LISTA

Autor: LJ • Źródło: Rynek Zdrowia28 września 2021 08:30

ABM finansuje badania kliniczne, do których trwa aktualnie rekrutacja pacjentów lub wkrótce się rozpocznie. Przedstawiamy kilka ciekawych projektów.

Te niekomercyjne badania kliniczne finansuje ABM. Ruszyły rekrutacje pacjentów LISTA
Agencja Badań Medycznych finansuje badania kliniczne. Przedstawiamy kilka z nich (fot. ShutterStock)
  • Agencja Badań Medycznych finansuje projekty, z których część rozpoczęła już rekrutację pacjentów
  • Obszary są szerokie, choć z przewagą projektów onkologicznych i kardiologicznych
  • Niektóre z badań zostały zaplanowane jako wieloośrodowe o zasięgu międzynarodowym

Te niekomercyjne badania finansuje ABM

Przedstawiamy kilka wybranych projektów.

Leczenie dzieci w wieku 6 – 18 lat z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C przy użyciu pangenotypowego leku o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym (sofosbuwir/welpataswir).

Projekt realizowany przez WUM, głównym badaczem jest dr hab. n. med. Maria Pokorska-Śpiewak. Celem badania będzie wyleczenie pacjentów pediatrycznych z przewlekłym wzw typu C, ocena skuteczności i bezpieczeństwa SOF/VEL w populacji pediatrycznej oraz monitorowanie pacjentów w trakcie i po leczeniu (długoterminowa obserwacja pacjentów po leczeniu, która pozwoli ocenić trwałość efektów terapii i ewentualne odległe działania niepożądane, w tym wpływ na rozwój dzieci).

Partnerami badania są: Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie i Meyer Children's University Hospital.

Początek rekrutacji: IV kwartał 2021.

Childhood ALL in Poland (CALL-POL) project: a national harmonization of diagnostics and treatment of acute lymphoblastic leukemia in children

Głównym celem projektu cALL-POL jest ułatwienie dostępu do zaawansowanych terapii dla polskich dzieci z ALL oraz identyfikacja opcji leczniczych przy użyciu zaawansowanej diagnostyki molekularnej całego genomu, dla pacjentów, którzy nie zareagowali na standardową strategię terapeutyczną. Grupę badaną będą stanowić dzieci z rozpoznaną ALL pochodzące ze wszystkich ośrodków onkologii pediatrycznej w Polsce.

Aktualnie trwa rekrutacja do badania. Jest realizowane przez UM w Łodzi, główny badacz to prof. Wojciech Młynarski.

Radiation-Free Therapy for the Initial treatment of Good prognosis early non-bulky HL, defined by a low Metabolic Tumor Volume and a negative interim PET after 2 chemotherapy cycles (RAFTING-2019).

Projekt realizowany przez prof. Jana Zauchę z GUMed, stanowi propozycję nowatorskiego protokołu leczenia pacjentów z wczesną postacią chłoniaka Hodgkina (eHL).

Badanie kliniczne zostało zaplanowane jako wieloośrodowe o zasięgu międzynarodowym (kraje europejskie), skupiające ośrodki o udokumentowanym dorobku naukowym i klinicznym.

Większość pacjentów z wczesnym chłoniakiem Hodgkina (eHL) zostaje wyleczona za pomocą terapii skojarzonej tzn. chemioterapii i radioterapii. Jednocześnie część pacjentów nie odpowiada na chemioterapię. Są to pacjenci wysokiego ryzyka i mają stosunkowo złe rokowanie - tylko połowę z nich można wyleczyć za pomocą CMT. Jednym z możliwych sposobów przezwyciężenia oporności komórek chłoniaka na leczenie skojarzone CMT może być wczesne zastosowanie niwolumabu – jest to nowatorskie zastosowanie.

Planowana jest także ocena prospektywna częstość nawrotów chłoniaka HL u pacjentów niskiego ryzyka, które można by leczyć za pomocą RT „doraźnie„ z następowym leczeniem podtrzymującym niwolumabem. Ta metoda powinna przyczynić się do oraz zminimalizowania negatywnych następstw wynikających ze stosowaniem radioterapii.

Rekrutacja do badania trwa.

Ivabradine for PREVENTion of Myocardial Injury after Noncardiac Surgery (MINS) - PREVENT-MINS Trial” / „Iwabradyna w prewencji okołozabiegowego uszkodzenia mięśnia sercowego po zabiegach niekardiochirurgicznych - PREVENT-MINS Trial

Ustalenie, czy iwabradyna przewyższa placebo w zmniejszaniu: śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych, ilości zatrzymań krążenia niezakończonych zgonem oraz MINS w ciągu 30 dni po operacji.

Główny badacz: Prof. Wojciech Szczeklik, Uniwersytet Jagielloński

Początek rekrutacji - IV kwartał 2021.

Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa obinutuzumabu i rytuksymabu w leczeniu skojarzonym dorosłych chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną z ekspresją CD20

Celem obecnego projektu jest porównanie skuteczności i bezpieczeństwa obinutuzumabu i rytuksymabu u dorosłych chorych na OBL z ekspresją CD20.

Realizator projektu: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach, główny badacz: prof. Sebastian Giebel.

Początek rekrutacji - III kwartał 2021

Otwarte badanie fazy 2 mające na celu ocenę bezpieczeństwa i aktywności klinicznej balstilimabu w monoterapii u pacjentów z zaawansowanym/ przerzutowym rakiem skóry niebędącym czerniakiem (AGENONMELA)

Ocena skuteczności przeciwciała monoklonalnego balstilimab w leczeniu chorych na nieczerniakowe nowotwory złośliwe skóry w stadium nieoperacyjnym/rozsianym.

Realizator projektu to Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, z prof. Iwoną Ługowską jako główny badaczem. Trwa rekrutacja do badania.

Randomizowane badanie kliniczne kontrolowane placebo, prowadzone metodą podwójnie ślepej i podwójnie pozorowanej próby, oceniające skuteczność, tolerancję i bezpieczeństwo leczenia wigabatryną w stosunku do leczenia rapamycyną jako terapii zapobiegawczej u niemowląt ze stwardnieniem guzowatym.

Celem pierwszorzędowym badania klinicznego ViRap jest porównanie bezpieczeństwa, tolerancji i skuteczności leku przeciwpadaczkowego (wigabatryna) i inhibitora mTOR (rapamycyna) w profilaktyce padaczki oraz upośledzenia umysłowego i zaburzeń ze spektrum autyzmu u niemowląt z TSC (stwardnienie guzowate).

Drugorzędowym celem badania będzie ocena wpływu stosowania obu leków na rozwój zmian guzowatych u dzieci z TSC. Celem trzeciorzędowym będzie ocena wpływu leczenia na biomarkery epileptogenezy i onkogenezy w TSC.

Główny badacz: prof. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak z Instytutu "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka". Rekrutacja trwa.

Optymalizacja postępowania oraz leczenia małoletnich pacjentów z rozrostami z komórek histiocytarnych - pierwsze polskie niekomercyjne badanie kliniczne POL HISTIO.

Celem podstawowym jest optymalizacja postępowania oraz leczenia małoletnich pacjentów z rozrostami z komórek histiocytarnych. Projekt swoim zasięgiem ma objąć pacjentów z całej Polski.

Główny badacz: prof. Anna Raciborska z Instytutu Matki i Dziecka.

Trwa rekrutacja do badania.

LBL 2018 – Międzynarodowy i wieloośrodkowy program leczenia chłoniaków limfoblastycznych (LBL) dla dzieci i nastolatków

Zasadniczym celem projektu jest redukcja nawrotów LBL w CNS (z 4 proc. do 0,7 proc.) oraz ogólnej liczby nawrotów szczególnie w grupie wysokiego ryzyka co powinno wpłynąć na wzrost 5- letnich przeżyć (pEFS) z 70 do 83 procent.

Celem jest zatem zwiększenie odsetka dzieci i nastolatków trwale wyleczonych z nieziarniczych chłoniaków limfoblastycznych (LBL)

Główny badacz: dr Grażyna Wróbel (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu). Początek rekrutacji zaplanowano na III kwartał 2021 roku.

ABM: rusza centrum wsparcia badań klinicznych w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Te kompetencje w Polsce ma tylko kilka osób. Są po farmacji i są pilnie potrzebni

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum