Szczepienia w izbie ekspedycyjnej apteki? Powinna wyznaczyć na to konkretne dni i godziny - radzi GIF

Autor: oprac. LJ • Źródło: GIF/ Rynek Zdrowia11 sierpnia 2021 11:35

Kierownik apteki jest zobowiązany do umieszczenia na jej drzwiach lub witrynie informacji o wykonywaniu przez placówkę szczepień przeciwko COVID-19 - przypomina GIF.

Szczepienia w izbie ekspedycyjnej apteki? Powinna wyznaczyć na to konkretne dni i godziny - radzi GIF
Apteki, które chcą wykonywać szczepienia przeciw covid-19, są zobowiązane do spełnienia odpowiednich wymogów . Fot. Arch. PTWP
 • Apteka wykonująca szczepienia musi zapewnić pacjentom poszanowanie intymności i godności
 • Musi też zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa pacjenta
 • Zapewnienie jakości świadczonej usługi wymaga odpowiedniego lokalu

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał komunikat w sprawie wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki, w którym wykonuje się szczepienia przeciwko COVID-19.

GIF zaleca następujące rozwiązania wynikające z rozporządzenia ministra zdrowia z 4 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki oraz wskazuje dobre praktyki, które podniosą standard świadczonych usług oraz ułatwią dostosowanie lokalu apteki (pomieszczenia administracyjno-szkoleniowego lub izby ekspedycyjnej) do sprawnego i bezpiecznego wykonania szczepień przeciw COVID-19. 

Wymóg 1. Poszanowanie intymności i godności pacjenta

Zgodnie z przepisami prawa, szczepienia mogą być wykonywane w pomieszczeniu administracyjno-szkoleniowym lub izbie ekspedycyjnej.

Apteka powinna posiadać pisemną procedurę określającą sposób dostępu i zasady korzystania z pomieszczenia administracyjno-szkoleniowego podczas kwalifikacji i wykonywania szczepień.

Procedury powinny obejmować w szczególności informacje o:

 • sposobie zachowania rozdziału czasowego pomiędzy wykonywaniem czynności administracyjnych a wykonywaniem szczepień w tym pomieszczeniu
 • określeniu osób upoważnionych do przebywania w pomieszczeniu w czasie konsultacji/szczepienia (pacjent, opiekun pacjenta, farmaceuta wykonujący szczepienie)
 • zakazie wstępu dla osób nieupoważnionych w czasie konsultacji i wykonywania szczepienia
 • systemie informowania o trwającej konsultacji/szczepieniu w pomieszczeniu, np. znak „Zakaz wstępu: trwa konsultacja”, (dobra praktyka)
 • sposobie zapewnienia niezakłóconego wykonywania czynności w innych pomieszczeniach apteki, w szczególności sporządzania produktów leczniczych oraz przechowywania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa
 • osobach odpowiedzialnych za zapewnienie i stosowanie opisanych w niniejszej procedurze wymagań
 • sposobie postępowania z odpadami medycznymi powstałymi w miejscu ich wytwarzania.

Jeśli chodzi o wykorzystanie izby ekspedycyjnej do wykonywania szczepień, powinien to być wydzielony obszar, zapewniający intymność i poszanowanie godności pacjenta, od obszaru przeznaczonego dla obsługi pozostałych pacjentów.

Ponadto apteka powinna posiadać wyznaczony czas pracy przeznaczony wyłącznie do przeprowadzenia szczepień przeciwko COVID-19 (w przypadku gdy niemożliwe jest wydzielenie obszaru izby ekspedycyjnej o specjalnym przeznaczeniu do szczepień).

Zaleca się posiadanie przez aptekę pisemnej procedury określającej zasady korzystania z ww. pomieszczenia podczas kwalifikacji i wykonywania szczepienia. (dobra praktyka).

Postanowienia procedury powinny obejmować:

 • sposób wydzielenia obszaru izby ekspedycyjnej - parawan, lekka ścianka działowa ograniczająca widoczność i słyszalność
 • wskazanie dni i godzin przeprowadzania kwalifikacji/szczepień w miejscu widocznym dla pacjenta
 • sposób przeprowadzania kwalifikacji/szczepień bez uszczerbku dla zapewnienia wystarczającego czasu na wykonywanie zadań w izbie ekspedycyjnej, zgodnych z jej zasadniczym przeznaczeniem

Wymóg 2. Zachowanie bezpieczeństwa pacjenta

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta, w aptece powinno być przygotowane stanowisko do oczekiwania przez pacjentów na szczepienie oraz przez czas niezbędny na obserwację po szczepieniu.

GIF przypomina, że kwalifikacje do szczepień przeprowadza wyłącznie farmaceuta posiadający certyfikat uprawniający do przeprowadzania kwalifikacji do szczepienia. Podobnie szczepienie może wykonać tylko farmaceuta posiadający zaświadczenie ukończenia szkolenia uprawniającego do przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19.

Kierownik apteki jest zobowiązany do:

 • umieszczenia na drzwiach lub witrynie apteki informacji o wykonywaniu przez aptekę szczepień przeciwko COVID-19
 • umieszczeniu w aptece w widocznym miejscu (tablica ogłoszeń) imienia i nazwiska farmaceuty oraz jego numeru prawa wykonywania zawodu, odpowiedzialnego za prowadzenie kwalifikacji/szczepień w aptece (dobra praktyka)

Farmaceuta wykonujący szczepienie:

 • posiada imienną plakietkę identyfikacyjną, z uwzględnieniem danych umieszczonych na tablicy informacyjnej, (dobra praktyka)
 • jest odpowiedzialny za prawidłowe i bieżące dokumentowanie procesu kwalifikacji i szczepienia oraz bezpieczeństwo przechowywania danych pacjentów
 • posiada informacje o prawidłowym przechowywaniu i przygotowaniu szczepionki – zgodnym z ChPL
 • informuje pacjenta o możliwych niepożądanych odczynach poszczepiennych oraz wskazuje, które z nich wymagają konsultacji lekarskiej (dobra praktyka)
 • zgłasza właściwym organom działania niepożądane, incydenty medyczne oraz niepożądane odczyny poszczepienne
 • dokonuje oceny klinicznej i zawiadamia służby ratownictwa medycznego w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego

Wyznaczona osoba z personelu fachowego w aptece:

 • monitoruje warunki przechowywania szczepionek
 • zapewnia dostępność elementów zestawu do wykonywania szczepień, oraz roztworu do wstrzykiwań Adrenalinum 1 mg/ml lub 300 μg/0,3 ml, lub 150 μg/0,3 ml, lub 1 mg/10 ml wchodzącego w skład zestawu reanimacyjnego
 • odpowiada za właściwe przechowywanie, zabezpieczenie i przekazanie do unieszkodliwienia sprzętu medycznego i odpadów powstających z produktu leczniczego, w sposób określony w odrębnych przepisach prawa

Wymóg 3. Jakość świadczonej usługi

Lokal apteki powinien spełnić następujące wymogi niezbędne do przeprowadzania szczepień przeciwko COVID-9:

 • posiadanie ważnego Zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
 • umieszczenie apteki w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 prowadzonym przez NFZ
 • posiadanie stosownych zaświadczeń oraz certyfikatów, potwierdzających uprawnienia farmaceutów do kwalifikowania lub/i wykonywania szczepień

Lokal apteki powinien spełnić wymogi sprzętowe określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie  szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz. U. z 2021 r. poz. 1035) poprzez zapewnienie podstawowego wyposażenia izby szczepień apteki lub pomieszczenia, które pełni taką funkcję.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum