Rada Przejrzystości wydała opinie w sprawie technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej

Autor: oprac. JJ • Źródło: AOTMiT/Rynek Zdrowia27 października 2021 13:53

Na stronie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowany został protokół z posiedzenia Rady Przejrzystości w którym potwierdzono zasadność włączenia produktów leczniczych na listę technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej (lista TLK), przygotowywanej przez Ministra Zdrowia.

Rada Przejrzystości o zasadności włączenia produktów na listę technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej. Fot. Shutterstock

Nowe produkty lecznicze na liście technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej 

Na poniedziałkowym posiedzeniu Rady Przejrzystości zaopiniowano zasadność włączenia produktów leczniczych na listę technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej (lista TLK), przygotowywanej przez Ministra Zdrowia.

W wykazie technologii o wysokiej wartości klinicznej (wykaz TLK) znalazły się:

1. bezlotoksumabum w zapobieganiu nawrotom zakażenia wywoływanego przez Clostridium difficile u dorosłych z wysokim ryzykiem nawrotu zakażenia Clostridium difficile [Produkt leczniczy Zinplava];

2. budesonidum w eozynofilowym zapaleniu przełyku [Produkt leczniczy Jorveza];

3. cannabidiol w napadach padaczkowych w zespole Dravet [Produkt leczniczy Epidyolex];

4. cannabidiol w napadach padaczkowych z zespole Lennoxa-Gastauta [Produkt leczniczy Epidyolex];

5. cariprazine hydrochloride w schizofrenii [Produkt leczniczy Reagila];

6. CAR-T (terapia adoptywna komórkami CART) w niektórych typach chłoniaka [Produkty lecznicze Tecartus, Kymriah, Yescarta];

7. cenegerminum w leczeniu umiarkowanego (trwały ubytek nabłonka rogówki) lub ciężkiego (wrzód rogówki) neurotroficznego zapalenia rogówki u dorosłych [Produkt leczniczy Oxervate];

8. durvalumabum w drobnokomórkowym raku płuca [Produkt leczniczy Imfinzi];

9. gemtuzumabum ozogamicinum w ostrej białaczce szpikowej (z wyjątkiem ostrej białaczki promielocytowej) [Produkt leczniczy Mylotarg];

10.patiromer sorbitex calcium w hiperkaliemii [Produkt leczniczy Veltassa];

11.voretigenum neparvovec w leczeniu dorosłych oraz dzieci i młodzieży z utratą wzroku z powodu dziedzicznej dystrofii siatkówki spowodowanej przez potwierdzone bialleliczne mutacje genu RPE65 oraz u których zachowała się wystarczająca liczba żywych komórek siatkówki [Produkt leczniczy Luxturna];

12.adalimumabum w zapaleniu apokrynowych gruczołów potowych [Produkty lecznicze Amgevita, Amsparity, Hefiya, Hulio, Hyrimoz, Idacio, Imraldi];

13.apixabanum w zapobieganiu udarom mózgu i zatorowości obwodowej u pacjentów z migotaniem przedsionków [Produkt leczniczy Apixaban Accord];

14.edoxabanum w zapobieganiu udarom mózgu i zatorowości obwodowej u pacjentów z migotaniem przedsionków [Produkt leczniczy Roteas];

15.buprenorfinum + naloxonum w leczeniu substytucyjnym w uzależnieniu od narkotyków opioidowych [Produkty lecznicze Zubsolv];

16.cabazitaxelum w skojarzeniu z prednisonum lub prednisolonum do leczenia pacjentów dorosłych z opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego z przerzutami, leczonych wcześniej schematem chemioterapii zawierającym docetaksel [Produkt leczniczy Cabazitaxel Accord];

17.encorafenibum w skojarzeniu z cetuxymabum w leczeniu dorosłych pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego (CRC) z obecnością mutacji BRAF V600E, u których wcześniej stosowano leczenie systemowe [Produkt leczniczy Braftovi];

18.ivacaftorum + tezacaftorum + elexacaftorum do stosowania w schemacie leczenia skojarzonego z iwakaftorem w dawce 150 mg w postaci tabletek w leczeniu mukowiscydozy u pacjentów w wieku co najmniej 12 lat, którzy mają co najmniej jedną mutację F508del genu mukowiscydozowego przezbłonowego regulatora przewodnictwa (ang. cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, CFTR) [Produkt leczniczy Kaftrio];

19.lenalidomidum w szpiczaku mnogim po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych [Produkty lecznicze Lenalidomide Accord, Lenalidomide Mylan];

20.prasugrelum w zapobieganiu zdarzeniom sercowo-naczyniowym [Produkt leczniczy Prasugrel Mylan];

21.tezacaftorum + ivacaftorum w mukowiscydozie [Produkt leczniczy Symkevi].

Uzasadnienie opinii, programów profilaktycznych

Protokół zawiera uzasadnienia rekomendacji do poszczególnych technologii lekowych a także między innymi uzasadnienia w zakresie programów: „Profilaktyki i wczesnego wykrywania wad wzroku wśród dzieci i młodzieży szkolnej w wieku do 18 roku życia oraz dla osób po 30 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Żory”, „Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim”.

Czytaj: Protokół nr 48/2021 z posiedzenia Rady Przejrzystości w dniu 25 października 2021 roku w formie wideokonferencji

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum