Punkty dla farmaceutów za nowe aktywności zawodowe. Rozporządzenie MZ

Autor: oprac. LJ • Źródło: RCL28 grudnia 2021 14:35

Będą punkty edukacyjne dla farmaceutów za nowe aktywności zawodowe, takie jak opieka nad technikiem farmaceutycznym. Zmienione rozporządzenie ministra zdrowia skierowano do publikacji.

Nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia. Foto: Luiza Jakubiak
 • Zmienione rozporządzenie ministra zdrowia wymienia 26 form ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów wraz z punktacją
 • Za pełnienie funkcji opiekuna technika farmaceutycznego podczas 2-letniego stażu farmaceuta zyska 10 punktów edukacyjny za każdy rok pełnienia funkcji opiekuna nad jednym technikiem
 • Indywidualna prenumerata czasopisma naukowego z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu to 5 punktów za tytuł

Gdzie jeszcze opłaca się otworzyć aptekę? RAPORT

Lista leków, których brakuje w aptekach w grudniu 2021. "Najdłuższa od kilku kwartałów"

Do publikacji skierowano znowelizowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów.

Rozporządzenie określa:

 • wzór karty rozwoju zawodowego farmaceuty;
 • liczbę punktów edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego oraz liczbę punktów niezbędnych do zaliczenia obowiązku doskonalenia zawodowego.

Rozporządzenie wymienia 26 form ustawicznego rozwoju zawodowego wraz z punktacją. 

Za wykład na kongresie też są punkty

 • Udział w kursie realizowanym metodą wykładu, seminarium, ćwiczenia, warsztatu, zakończonym testem - 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania kursu, nie więcej jednak niż 20 punktów edukacyjnych za cały kurs
 • Udział w kursie realizowanym za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem zakończonym testem - 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania kursu, nie więcej jednak niż 20 punktów edukacyjnych za cały kurs
 • Podnoszenie kwalifikacji przez uczestnictwo w studiach podyplomowych w dyscyplinie – nauki farmaceutyczne - 30 punktów edukacyjnych za każdy rok
 • Udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym w dyscyplinie naukowej – nauki farmaceutyczne - 4 punkty edukacyjne za każdy dzień udziału, nie więcej jednak niż 20 punktów edukacyjnych
 • Udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym Naczelnej Izby Aptekarskiej, okręgowej izby aptekarskiej lub stowarzyszenia będącego zgodnie z postanowieniami jego statutu towarzystwem naukowym lub towarzystwem zawodowym o zasięgu krajowym, którego cele działalności statutowej obejmują rozwój nauk farmaceutycznych - 2 punkty edukacyjne za posiedzenie
 • Przygotowanie i wygłoszenie referatu lub wykładu na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym w dyscyplinie naukowej – nauki farmaceutyczne, posiedzeniu naukowo-szkoleniowym Naczelnej Izby Aptekarskiej, okręgowej izby aptekarskiej lub stowarzyszenia będącego, zgodnie z postanowieniami jego statutu, towarzystwem naukowym lub towarzystwem zawodowym o zasięgu krajowym, którego cele działalności statutowej obejmują rozwój nauk farmaceutycznych - 10 punktów edukacyjnych za przygotowanie i wygłoszenie referatu lub wykładu; punkty edukacyjne zalicza się raz niezależnie od liczby spotkań, na których był wygłoszony ten sam referat lub wykład
 • Opublikowanie jako autor albo współautor monografii naukowej z zakresu wiedzy niezbędnej do realizacji zadań, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty - 40 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym
 • Opublikowanie jako autor albo współautor monografii popularnonaukowej z zakresu wiedzy niezbędnej do realizacji zadań, o których mowa w art. 4 ustawy - 30 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym
 • Opublikowanie jako autor albo współautor, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej z zakresu wiedzy niezbędnej do realizacji zadań, o których mowa w art. 4 ustawy - 20 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym
 • Opublikowanie jako autor albo współautor, artykułu naukowego z zakresu wiedzy niezbędnej do realizacji zadań -  20 punktów edukacyjnych za artykuł naukowy opublikowany w czasopismach wymienionych w wykazie sporządzonym na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub 10 punktów edukacyjnych za artykuł opublikowany w czasopismach nie wymienionych ww. wykazie – w jednym okresie rozliczeniowym
 • Opublikowanie jako autor albo współautor artykułu popularnonaukowego w zakresie wiedzy niezbędnej do realizacji zadań, o których mowa w art. 4 ustawy - 10 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym

Opieka nad technikiem - 10 punktów za każdy rok

 • Tłumaczenie monografii naukowej lub popularnonaukowej z zakresu wiedzy niezbędnej do realizacji zadań, o których mowa w art. 4 ustawy  - 4 punkty edukacyjne za jedną monografię, nie więcej jednak niż 40 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym
 • Tłumaczenie rozdziału w monografii naukowej lub popularnonaukowej z zakresu wiedzy niezbędnej do realizacji zadań, o których mowa w art. 4 ustawy - 2 punkty edukacyjne za jeden rozdział w monografii, nie więcej jednak niż 20 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym
 • Tłumaczenie artykułu naukowego lub popularnonaukowego z zakresu wiedzy niezbędnej do realizacji zadań, o których mowa w art. 4 ustawy - 1 punkt edukacyjny za jeden artykuł, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym
 • Sprawowanie opieki nad studentem odbywającym sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece - 5 punktów edukacyjnych za każdy miesiąc opieki nad jednym studentem, nie więcej jednak niż 30 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym
 • Pełnienie funkcji kierownika specjalizacji lub opiekuna stażu kierunkowego - 20 punktów edukacyjnych za każdy rok pełnienia funkcji kierownika specjalizacji lub 5 punktów edukacyjnych za pełnienie funkcji opiekuna stażu kierunkowego, nie więcej jednak niż 60 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym
 • Sprawowanie opieki nad osobami odbywającymi przeszkolenie uzupełniające lub obowiązkowe praktyki wakacyjne w trakcie studiów - 1 punkt edukacyjny za każdy miesiąc sprawowania opieki nad jednym studentem lub farmaceutą odbywającym przeszkolenie uzupełniające, nie więcej jednak niż 18 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym niezależnie od liczby osób, nad którymi jest sprawowana opieka
 • Pełnienie funkcji opiekuna technika farmaceutycznego podczas 2-letniego stażu - 10 punktów edukacyjny za każdy rok pełnienia funkcji opiekuna nad jednym technikiem, nie więcej jednak niż 20 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym niezależnie od liczby osób, nad którymi jest sprawowana opieka
 • Podnoszenie kwalifikacji w ramach staży lub praktyk zagranicznych realizowanych w zagranicznych ośrodkach prowadzących staże dla farmaceutów - 5 punktów edukacyjnych za  każdy miesiąc stażu lub praktyki, nie więcej jednak niż 30 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym
 • Uzyskanie stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora – w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  stopień doktora – 60 punktów edukacyjnych, stopień doktora habilitowanego – 80 punktów edukacyjnych, tytuł profesora – 100 punktów edukacyjnych
 • Udział w kursach odbywanych w ramach szkolenia specjalizacyjnego - 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania kursu, nie więcej jednak niż 30 punktów edukacyjnych za cały kurs

100 punktów za tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji 

 • Uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie farmacji - 100 punktów edukacyjnych
 • Udział w kursach kwalifikacyjnych - 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania kursu, nie więcej jednak niż 30 punktów edukacyjnych za cały kurs
 • Samokształcenie w ramach udziału w szkoleniach organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - 10 punktów edukacyjnych za szkolenie
 • Samokształcenie przygotowujące do właściwej realizacji zadań w ramach prowadzenia wykładów, seminariów, warsztatów oraz ćwiczeń w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów - 5 punkt edukacyjnych za każdy rok, nie więcej jednak niż 25 punktów edukacyjnych w okresie rozliczeniowym
 • Indywidualna prenumerata czasopisma naukowego z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu wymienionego w wykazie sporządzonym na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - 5 punktów edukacyjnych za tytuł, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym

Co z różnicowaniem opakowań leków? RPP interweniuje, przepisów brak

DO POBRANIA

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum