Praktyki zawodowe w aptece. Są uwagi do projektu rozporządzenia

Autor: LJ • Źródło: RCL08 marca 2022 14:30

Instytucje publiczne zgłosiły swoje uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie praktyki zawodowej w aptece. Dokument określa ramowy program praktyki zawodowej przyszłych farmaceutów.

Praktyki zawodowe w aptece. Są uwagi do projektu rozporządzenia
Praktyki zawodowe w aptece. Uwagi do projektu rozporządzenia Fot. Shutterstock
 • Przedstawiono uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie praktyki zawodowej w aptece
 • Sześciomiesięczna praktyka stanowi integralną część kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu farmaceuty
 • Większość zgłoszonych uwag dotyczy niespójności sformułowań

Sześciomiesięczna praktyka w zawodzie farmaceuty

We wrześniu 2021 roku resort zdrowia przedstawił do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie praktyki zawodowej w aptece.

Zgodnie z przepisami ustawy o zawodzie farmaceuty, kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty posiada osoba która m.in.: rozpoczęła po roku akademickim 2018/2019 studia przygotowujące do wykonywania zawodu farmaceuty, obejmujące sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece, i uzyskała tytuł magistra farmacji.

Obecny projekt rozporządzenia określa:

 • ramowy program praktyki zawodowej w aptece
 • sposób jej odbywania
 • wzór dziennika praktyki zawodowej w aptece, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego wykonywania zawodu farmaceuty w aptece.

Sześciomiesięczna praktyka stanowi integralną część kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu farmaceuty. Praktyka umożliwia nabycie umiejętności w zakresie:

 • organizacji pracy w aptece;
 • sporządzania, przechowywania i wydawania leków recepturowych i aptecznych oraz produktów leczniczych;
 • udzielania informacji o lekach;
 • prowadzenia opieki farmaceutycznej;
 • stosowania zasad etyki zawodowej i obowiązującego prawa.

Wspomniana 6 miesięczna praktyka zawodowa obejmie łącznie 960 godzin dydaktycznych i realizowana będzie pod okiem opiekuna praktyki. Osobą kierującą na praktykę będzie kierownik jednostki organizacyjnej uczelni prowadzącej kształcenie na kierunku farmacja.

Zgłoszone uwagi do projektu rozporządzenia

W trakcie konsultacji zgłoszono uwagi. Większość z nich zwraca uwagę na brak spójności sformułowań.

W par. 2 w ust. 1 projektu rozporządzenia określono termin rozpoczęcia praktyki, wskazując, że rozpoczyna się ona "po obronie pracy magisterskiej".

Tymczasem w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego, sześciomiesięczna praktyka w aptece jest odbywana „po przygotowaniu pracy dyplomowej i egzaminie dyplomowym".

Z przepisu par. 2 ust. 3 projektu rozporządzenia wynika, że praktyka zawodowa może być odbywana w aptece szpitalnej lub zakładowej, jednak w takim przypadku co najmniej 3 miesiące tej praktyki powinny odbywać się w aptece ogólnodostępnej.

Zgodnie ze wspomnianym wyżej rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sześciomiesięczna praktyka zawodowa jest co do zasady odbywana w aptece ogólnodostępnej, z możliwością odbycia jej części – w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy - w aptece szpitalnej.

W par. 4 projektu rozporządzenia uregulowano kwestie związane z przedłużaniem czasu trwania praktyki zawodowej, które to sprawy wykraczają poza zakres przekazany do uregulowania w drodze przedmiotowego aktu wykonawczego zgodnie ze wskazanym wyżej upoważnieniem. Możliwość przedłużenia czasu trwania praktyki zawodowej, a także przesłanki takiego przedłużenia, ze względu na oddziaływanie na prawa i obowiązki studenta, należałoby uregulować w ustawie.



 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum