Powoływanie komisji bioetycznych. W składzie m.in. farmaceuta. Jest projekt rozporządzenia

Autor: oprac. LJ • Źródło: RCL31 grudnia 2021 10:21

Minister zdrowia przedstawił projekt w sprawie komisji bioetycznej oraz Odwoławczej Komisji Bioetycznej. Określa on m.in. tryb i sposób działania komisji.

Projekt zawiera szczegółowy sposób postępowania z wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie eksperymentu medycznego (fot. ShutterStock)
  • Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie komisji bioetycznej oraz Odwoławczej Komisji Bioetycznej
  • W składzie komisji ma znaleźć się lekarz, farmaceuta, pielęgniarka lub położna, diagnosta, teolog lub filozof oraz prawnik
  • Powołana zostanie też Odwoławcza Komisja Bioetyczna. Obie komisje są powoływane na 4. letnie kadencje

Jarosław Fedorowski o egzaminowaniu szefów szpitali. "Nie podoba mi się przekaz ministra zdrowia"

"Szkodliwe i nieetyczne zjawisko ordynacji amantadyny". Posłowie piszą do MZ

Resort zdrowia skierował do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie komisji bioetycznej oraz Odwoławczej Komisji Bioetycznej.

Projekt zawiera:

  • szczegółowy tryb powoływania oraz sposób działania komisji bioetycznej oraz Odwoławczej Komisji Bioetycznej;
  • wzór oświadczenia kandydata do komisji bioetycznej, w którym kandydat przed powołaniem do komisji bioetycznej albo Odwoławczej Komisji Bioetycznej wyraża pisemną zgodę na udział w pracach ww. komisji oraz składa pisemne oświadczenie o zachowaniu bezstronności i poufności;
  • szczegółowy sposób postępowania z wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie eksperymentu medycznego;
  • wysokość wynagrodzenia dla członków Odwoławczej Komisji Bioetycznej – przy uwzględnieniu znaczącego zaangażowania członków Odwoławczej Komisji Bioetycznej w pracę (czas pracy, wysiłek naukowy nad analizą dokumentacji eksperymentu) w związku z wydawaniem opinii o projekcie eksperymentu medycznego.

Jakich leków brakuje w Polsce? Nowa lista antywywozowa

Skład komisji: lekarz, farmaceutka, pielęgniarka, diagnosta, teolog, prawnik

Rozporządzenie określa szczegółowy tryb powoływania komisji bioetycznej i sposób jej działania. Podano również kryteria, jakie powinien spełniać kandydat na członka komisji oraz przewidywany okres pełnienia funkcji.

W przepisach wskazano katalog zawodów medycznych reprezentowanych przez członków komisji bioetyczne: lekarz lub lekarz dentysta, farmaceuta, pielęgniarka lub położna, diagnosta laboratoryjny oraz innych zawodów mających bezpośrednie zastosowanie w pracach komisji: filozof lub teolog oraz prawnik.

Zastrzeżono jednocześnie, że lekarze muszą stanowić nie mniej niż 70 proc. składu komisji bioetycznej.

Powołana zostanie też Odwoławcza Komisja Bioetyczna.

Obie komisje są powoływane na 4-letnie kadencje. Ta sama osoba może być powołana do jej składu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje. Po okresie przerwy wynoszącej co najmniej 1 kadencję w pełnieniu funkcji członka komisji bioetycznej albo Odwoławczej Komisji Bioetycznej ta sama osoba może ponownie być jej członkiem.

Wiele firm badających DNA ma siedziby poza Polską. Czy wtedy nasz materiał genetyczny jest bezpieczny?

Postępowania odwoławcze

Istotną zmianą w stosunku do dotychczasowych przepisów jest instytucja ponownego rozpatrzenia wniosku odwoławczego przez komisję bioetyczną, która wydała negatywną opinię o projekcie eksperymentu medycznego.  

W przypadku uznania odwołania za zasadne, komisja bioetyczna może uchylić własną opinię negatywną, wydając nową opinię w drodze uchwały, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania. W takim przypadku wniosek odwoławczy nie jest kierowany jak dotychczas do Odwoławczej Komisji Bioetycznej w celu jego rozpatrzenia. Odwoławcza Komisja Bioetyczna pełnić będzie funkcję organu odwoławczego jedynie w przypadku, gdy komisja bioetyczna zdecyduje o utrzymaniu w mocy wydanej przez siebie negatywnej opinii.

Postępowanie przed Odwoławczą Komisją Bioetyczną wszczyna się na podstawie wniosku złożonego przez uprawniony podmiot za pośrednictwem komisji bioetycznej, która wydała uchwałę wyrażającą negatywną opinię o eksperymencie medycznym.

Odwoławcza Komisja Bioetyczna rozstrzyga sprawę wniosku w odniesieniu do przedstawionych zarzutów, a w razie potrzeby również do innych okoliczności dotyczących projektu eksperymentu medycznego nie uwzględnionych w opinii negatywnej, a uznanych za istotne przez Odwoławczą Komisję Bioetyczną.

Postępowanie przed Odwoławczą Komisją Bioetyczną kończy się wydaniem uchwały za przyjęciem albo odrzuceniem opinii o projekcie eksperymentu medycznego w drodze tajnego głosowania w obecności ponad połowy członków Odwoławczej Komisji Bioetycznej.

Jest projekt ustawy o badaniach klinicznych

 

DO POBRANIA

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum