LJ/Rynek Zdrowia | 20-10-2010 20:18

PPTIM o projekcie ustawy refundacyjnej

Polska Platforma Technologiczna Innowacyjnej Medycyny (PPTIM) przedstawiła swoje uwagi do projektu tzw. ustawy refundacyjnej.

Przypomnijmy, że projekt przewiduje m.in., że stałą cenę leku refundowanego Ministerstwo Zdrowia będzie negocjowało z producentem. Od jej wartości będzie ustalana urzędowa marża – w wysokości 5 proc.

Ustawa wprowadza nowe rozwiązania dotyczące limitów i poziomów odpłatności za leki. Zmieniono sposób wyznaczania limitu podstawy – z leku najtańszego objętego refundacją, na oparty o udział grupy leków na rynku. Udział ten musi wynosić minimum 15%.

W projekcie powiązano również aktywność biznesową i badawczo-rozwojową producentów leków w Polsce przy ustalaniu ceny i refundacji. Jednak zdaniem organizacji Polska Platforma Technologiczna Innowacyjnej Medycyny, w ustawie brak jest szczegółowego mechanizmu wpływu działalności badawczej na kształtowanie ceny urzędowej zbytu leku.

„Chcielibyśmy zwrócić uwagę na treść proponowanego w ustawie refundacyjnej przepisu art. 13 ust. 2. Zapis tego artykułu wskazuje, iż w procesie ustalania ceny produktu refundowanego istnieje potrzeba wzięcia pod uwagę skali prowadzonej przez wnioskodawcę działalności badawczo-rozwojowej oraz inwestycyjnej na terenie Polski, a także całej Unii Europejskiej oraz krajów obszaru EFTA.

Zapis ten nie precyzuje jednak, w jaki sposób spełnienie warunków innowacyjności czy też skali ponoszonych nakładów inwestycyjnych, byłoby przez ministra właściwego do spraw zdrowia brane pod uwagę“ – brzmi stanowisko PPTIM.

Organizacja obawia się, iż omawiany przepis, bez należytego uściślenia, pozostanie martwym i zmarnuje szansę na efektywne pobudzenie innowacyjności gospodarki.