XVII FORUM RYNKU ZDROWIA - NA ŻYWO

18-19 października 2021  •  WARSZAWA

Podstawowa opieka zdrowotna – o zmianach zapowiadanych i wdrażanych

PRZEJDŹ DO STRONY TRANSMISJI

NFZ szybciej rozliczy leki w ramach RDTL. Projekt noweli rozporzadzenia

Autor: LJ • Źródło: RCL, Rynek Zdrowia12 października 2021 09:09

W przypadku leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej, dopuszcza się możliwość wypłacenia należności za miesiąc grudzień w tym samym miesiącu.

Będzie zmiana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (fot. LJ)
  • Będą zmiany w zakresie warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
  • Jedna ze zmian ma na celu wprowadzenie zasad rozliczania leków w ramach RDTL analogicznych do zasad obowiązujących przy rozliczaniu świadczeń wysokospecjalistycznych
  • Dopuszcza się możliwość wypłacenia należności za miesiąc grudzień w tym samym miesiącu, na wniosek świadczeniodawcy złożony do dnia 7 grudnia

Opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Nowela wprowadza trzy zmiany

  • Pierwsza dotyczy zastąpienia wyrazów "cena punktu" wyrazami "cena jednostkowa".

Obowiązujące brzmienie tego przepisu nie obejmowało takich jednostek rozliczeniowych jak osobodzień czy porada. Zmiana ma na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zakresu stosowania przepisu par. 16 ust. 4f załącznika do OWU (czy tylko do świadczeń opieki zdrowotnej rozliczanych punktem czy również rozliczanych innymi jednostkami rozliczeniowymi).

Ponadto w przepisie określono wszystkie przypadki wzrostu wyceny świadczeń opieki zdrowotnej przez dodanie pozostałych sposobów rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej określone w załączniku do OWU, tj.:

  1. wyceny świadczeń dokonanej przez Prezesa Funduszu w trybie par. 15 ust. 3 i 4 rozporządzenia,
  2. ryczałtu,
  3. ryczałtu systemu zabezpieczenia (tylko w przypadku gdy wzrost będzie wynikał ze zwiększenia ceny jednostki sprawozdawczej lub wartości taryfy świadczeń).

Przepis par. 16 ust. 4f rozporządzenia zmienianego w par. 1, w zakresie dotyczącym ryczałtu systemu zabezpieczenia oraz wyceny świadczeń dokonanej przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w trybie par. 15 ust. 3 i 4, stosuje się w przypadku wzrostu następującego po 1 stycznia 2022 roku.

Zmiana dot. rozliczenia leków z zakresu ratunkowego dostępu do technologii lekowej

  • Druga zmiana ma na celu wprowadzenie zasad rozliczania leków stosowanych w świadczeniach z zakresu ratunkowego dostępu do technologii lekowej, analogicznych do zasad obowiązujących przy rozliczaniu świadczeń wysokospecjalistycznych.

Stosownie do przepisu art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. poz. 1875) świadczenia z zakresu ratunkowego dostępu do technologii lekowej są finansowane ze środków zgromadzonych w Funduszu Medycznym.

W efekcie zmian w par. 24 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"W przypadku leków stosowanych w świadczeniach z zakresu ratunkowego dostępu do technologii lekowej, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17a ustawy, finansowanych z Funduszu Medycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. poz. 1875), dopuszcza się możliwość wypłacenia należności za miesiąc grudzień w tym samym miesiącu, na wniosek świadczeniodawcy złożony do dnia 7 grudnia i na podstawie prognozy wydatków na te świadczenia, ustalonej przez Fundusz w oparciu o harmonogram realizacji umowy świadczeniodawcy.

Fundusz dokonuje płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Pozostałe dokumenty rozliczeniowe powinny zostać dostarczone przez świadczeniodawcę w terminie określonym w par. 23 ust. 3".

  • Ujednolicenie regulacji dotyczących naliczania odsetek ustawowych w OWU.

Nowy przepis będzie analogiczny do regulacji zawartej w par. 28 ust. 3 załącznika do OWU - zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego.

Par. 29 w ust. 6 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
"Odsetki ustawowe nie przysługują Funduszowi za okres od dnia, w którym upłynął termin określony w ustawie do rozpatrzenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego lub zażalenia na czynności Prezesa Funduszu albo dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, do dnia jego rozpatrzenia".

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum