NFZ kontroluje apteki. Tylko w pięciu nie stwierdzono nieprawidłowości

Autor: oprac. LJ • Źródło: NFZ06 września 2021 08:00

Na 79 postępowań kontrolnych w aptekach w drugim kwartale 2021 tylko w 5 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości. Jakie błędy najczęściej się powtarzają przy realizacji recept?

W 5 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych przez apteki (fot. archiwum RZ)
 • W drugim kwartale 2021 roku NFZ przeprowadził 79 kontroli w aptekach
 • W 5 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych
 •  Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną
 • 17 kontroli zakończyło się wydaniem negatywnej oceny. W 57 postępowaniach wskazano nieprawidłowości

NFZ kontroluje apteki

W drugim kwartale tego roku Terenowe Wydziały Kontroli NFZ przeprowadziły łącznie 79 postępowań kontrolnych w aptekach (za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych w okresie sprawozdawczym przyjęto datę wysłania/przekazania wystąpienia pokontrolnego).

W 5 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (17 postępowań) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem nieprawidłowości (57 postępowań).

Problemy z receptami recepturowymi

Jakie najczęściej stwierdzano nieprawidłowości?

 • - nie przedstawienie przez aptekę recept do kontroli;
 • - brak dokumentów zakupu leków/ surowców w przedstawionych fakturach zakupu;
 • - występowanie rozbieżności pomiędzy ilościami zakupionych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, surowców farmaceutycznych wchodzących w skład leków recepturowych, a ich rozchodem;
 • - brak dokumentu realizacji recepty;
 • - nieprawidłowo obliczona marża i wynikająca z niej cena detaliczna;
 • - sporządzenie leku recepturowego z wykorzystaniem leku gotowego niebędącego surowcem farmaceutycznym w rozumieniu § 4 pkt 1 rozporządzenia w/s surowców farmaceutycznych;
 • - uwzględnienie w koszcie sporządzenia leku recepturowego zawierającego w swoim składzie antybiotyk, koszt taksy laborum odpowiadającej wykonaniu leku w warunkach aseptycznych;
 • - ustalenie kosztu sporządzenia leków recepturowych do użytku zewnętrznego z uwzględnieniem innej ilości składnika niż przepisana ilość na receptach;
 • - wykonanie leków recepturowych niezgodnie z zasadami sztuki farmaceutycznej;
 • - zmniejszenie stężenia roztworu azotanu srebra, pomimo braku ustalonej dla tej substancji recepturowej dawki maksymalnej, bez porozumienia z lekarzem i bez dokonania stosownej adnotacji na rewersie recepty;

Błędy w odpłatności i ilości wydanego leku

 • - wykonanie leku i zrealizowanie recepty pomimo braku autoryzacji wszystkich poprawek na recepcie przez osobę wystawiającą receptę;
 • - wydanie leku w ilości większej niż najmniejsza wynikająca z różnych ilości leku przepisanych na recepcie przez lekarza;
 • - wydanie leku w ilości większej niż przepisał lekarz;
 • - wydanie leku w ilości większej, niż to wynika z dawkowania na 120-dniową kurację;
 • - wydanie leku/wyrobu medycznego innego niż zaordynowany na recepcie;
 • - wydanie leków jako refundowanych pomimo zapisu 100% przy danym leku przez osobę wystawiającą receptę;
 • - wydanie leku w opakowaniu większym niż należało wydać, w sytuacji gdy nie określono sposobu dawkowania leku;
 • - wydanie leku z nieprawidłową odpłatnością (niezgodną z ordynacją);
 • - wydanie refundowanego leku w wyższej dawce niż zaordynowana przez osobę wystawiającą receptę;
 • - brak danych dotyczących osoby wystawiającej receptę;
 • - brak danych pacjenta na recepcie;
 • - brak podpisu i pieczęci osoby faktycznie realizującej receptę;
 • - błędna bądź nieczytelna data wystawienia recepty lub jej braku;
 • - brak potwierdzenia na rewersie recepty uprawnień dodatkowych pacjenta (np. IB, ZK);
 • - brak zgodności daty wystawienia recepty z datą porady zapisaną w dokumentacji oraz brak dawkowania leków;
 • - realizacja recepty przed datą realizacji „od dnia”;

Dane przekazane do NFZ były inne

 • - realizacja recept przez osobę nie zgłoszoną do Ewidencji osób zatrudnionych w oddziale wojewódzkim NFZ;
 • - realizacja recepty pomimo braku kwalifikacji zawodowych osoby wystawiającej recepty, w tym posiadanego tytułu zawodowego;
 • - realizacja recepty po terminie ważności;
 • - realizacja recepty mimo nieprawidłowego sposobu dawkowania lub braku podania wymaganego przepisami sposobu dawkowania;
 • - brak własnoręcznego podpisu lekarza;
 • - rozbieżności pomiędzy osobą widniejącą na otaksowaniu, a osobą potwierdzającą realizację recepty;
 • - niezamieszczenie na rewersie recepty prawidłowego numeru Pesel pacjenta wraz z podpisem potwierdzającym adnotację;
 • - wydanie przez technika leków z wykazu A;
 • - realizacja recepty pomimo braku/niepełnego adresu pacjenta;
 • - realizacja recepty, na której brak NPWZ lekarza wystawiającego lub jest on nieczytelny;
 • - brak informacji w terminie w formie elektronicznej o zmianie w ewidencji osób zatrudnionych;
 • - różnica w dacie zatrudnienia personelu między Ewidencją personelu a Książką Personelu;
 • - brak adnotacji o ordynacji leków w zapisach porad;
 • - nie przekazanie informacji o wydaniu zamiennika leku;
 • - przekazanie do OW NFZ w komunikatach elektronicznych, dotyczących zrealizowanych recept podlegających refundacji z Funduszu, danych niezgodnych ze stwierdzonym w aptekach stanem faktycznym dotyczącym zrealizowanych recept;
 • - sprawozdanie realizacji częściowej, mimo iż wydano wszystkie opakowania  zaordynowane na recepcie.
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum