GIF w sprawie umów franczyzy na rynku aptecznym: nie może prowadzić do zależności

Autor: LJ • Źródło: GIF17 września 2021 16:10

GIF nie neguje możliwości i zasadności zawierania umów franczyzowych przez podmioty prowadzące aptekę ogólnodostępną. Działalność taka jest dozwolona pod warunkiem nienaruszenia przepisów określonych w prawie farmaceutycznym.

GIF w sprawie umów franczyzy na rynku aptecznym: nie może prowadzić do zależności
Wobec przepisów antykoncentracyjnych, każda umowa franczyzy wraz z umowami współistniejącymi, powinna podlegać indywidualnej ocenie (fot. Luiza Jakubiak)
  • Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał komunikat w sprawie umów franczyzy na rynku detalicznego obrotu produktami leczniczymi
  • GIF nie neguje możliwości i zasadności zawierania umów franczyzowych przez podmioty prowadzące aptekę ogólnodostępną
  • Działalność taka jest dozwolona pod warunkiem nienaruszenia przepisów określonych w Prawie farmaceutycznym

Komunikat powstał z wykorzystaniem wyników prac zespołu roboczego działającego przy GIF, w skład którego weszli przedstawiciele Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

GIF nie neguje franczyzy na rynku aptecznym

Rynkowe korzyści płynące z funkcjonowania aptek ogólnodostępnych w ramach franczyzy pozostają niekwestionowane. Pacjent jest beneficjentem także i tego, że na rynku aptecznym mamy do czynienia z konkurencją między różnymi formami prowadzenia działalności.

Należy jednak zaznaczyć, że nie można wykluczyć, że indywidualnie ukształtowany stosunek franczyzy czy stosunek powstały w wyniku innej umowy może (choć nie musi w każdym przypadku) prowadzić do stosunku bezpośredniej lub pośredniej zależności, skutkującego w niektórych przypadkach niespełnieniem wymogów określonych w art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 u.p.f. i art. 99 ust. 3a pkt 2 i 3 u.p.f., co z kolei obliguje organy PIF do podjęcia stosownych czynności.

Czytaj również: Spory pomiędzy właścicielami sieci aptek a inspekcją farmaceutyczną. Raport Rzecznika MSP

Innymi słowy, funkcjonowanie apteki ogólnodostępnej w ramach franczyzy stanowi okoliczność faktyczną, która może podlegać badaniu w toku postępowania administracyjnego pod kątem spełnienia wskazanych wyżej przesłanek. Badanie tych przesłanek opiera się w pierwszej kolejności na oświadczeniach przedsiębiorcy. Przedmiotowe oświadczenia mogą podlegać weryfikacji w sytuacji zaistnienia wątpliwości co do ich zgodności z prawdą.

Franczyzobiorca powinien faktycznie i realnie działać cały czas na własny rachunek

Ogólne obowiązki poddania się przez franczyzobiorcę kontroli ze strony franczyzodawcy wpisane są w istotę umowy franczyzowej i nie stanowią „per se” naruszenia przepisów Prawa farmaceutycznego, byleby nie wykraczały one poza racjonalną potrzebę. Organizator sieci ma zapewnioną pieczę nad sposobem stosowania pakietu franchisingowego przez poszczególnych franczyzobiorców, co jest istotne przy tworzeniu jednolitej sieci franczyzowej, ale jest to kontrola w zakresie: jakości świadczonych usług, używania oznaczeń franczyzodawcy, stosowania wiedzy technicznej i metod prowadzenia działalności, określonych przez franczyzodawcę.

Obowiązek ten dotyczy również poddania się kontroli w zakresie dokumentacji handlowej i księgowej przedsiębiorstwa franczyzobiorcy, co jest szczególnie uzasadnione przede wszystkim w tych przypadkach, gdy podstawę opłat na rzecz franczyzodawcy stanowi obrót osiągany przez franczyzobiorcę. Jednak podkreślenia wymaga fakt, że mimo to franczyzobiorca powinien faktycznie i realnie działać cały czas na własny rachunek.

Podkreślenia wymaga, że wobec przepisów antykoncentracyjnych, każda umowa franczyzy wraz z umowami współistniejącymi, (np. umową pożyczki udzielanej na rzecz franczyzobiorcy przez franczyzodawcę, umową najmu lokalu apteki będącego własnością franczyzodawcy, umową o usługi centralne itp.), powinna podlegać indywidualnej ocenie. Natomiast postanowienia tej umowy i umów jej towarzyszących mogą prowadzić do oceny naruszenia przepisów antykoncentracyjnych zawartych w u.p.f., jeżeli zasadniczo podporządkowują franczyzobiorcę franczyzodawcy tak, że jego możliwości kreowania własnej działalności gospodarczej są w rzeczywistości iluzoryczne.

Całość komunikatu w załączniku.

 

 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze