pwx/Rynek Zdrowia | 13-07-2020 17:49

Amerykańska Izba Handlowa o projekcie Funduszu Medycznego: liczymy na dialog

Koalicja pięciu zagranicznych izb handlowych i gospodarczych (w tym Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce), reprezentująca przedsiębiorstwa farmaceutyczne prowadzące działalność inwestycyjną oraz badawczo-rozwojową w Polsce, przedstawiła stanowisko wobec projektu ustawy o Funduszu Medycznym.

Fot. Fotolia

"Wobec braku konsultacji publicznych dotyczących Projektu skierowaliśmy wniosek do Sejmowej Komisji Zdrowia o umożliwienie uczestnictwa w jej posiedzeniu przedstawiciela Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce w dniu 14 lipca 2020 r." - czytamy w piśmie przekazanym redakcji Rynku Zdrowia przez Izby.

W piśmie skierowanym do przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia Tomasza Latosa, podpisanym przez Dorotę Dąbrowską-Winterscheid, dyrektora zarządzającego Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, przedstawiciele Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Belgijskiej Izby Gospodarczej, Polsko-Kanadyjskiej Izby Gospodarczej, Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej odnieśli się do rozwiązań projektu ustawy o Funduszu Medycznym, który ma na celu zapewnienie m.in. pacjentom onkologicznym oraz z chorobami rzadkimi dostęp do innowacyjnych i nierefundowanych w Polsce terapii.

"Po analizie całego Projektu uważamy, iż przyjęcie części zmian, w tym szczególnie w zakresie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, istotnie pogorszy możliwości inwestycyjne przedsiębiorstw sektora farmaceutycznego w Polsce" - napisali przedstawiciel Izb.

Zdaniem przedstawicieli Izb, skierowany do Sejmu projekt zawiera propozycje zmian w ustawie refundacyjnej, które "głęboko ingerują w proces podejmowania decyzji o finansowaniu produktów leczniczych ze środków publicznych". Zaznaczyli, że takie rozwiązanie "(...) budzi wątpliwości, a także może ograniczać zaufanie inwestorów, dla których kluczowym elementem otoczenia regulacyjnego jest jego stabilność i przejrzystość".

Izb zgłosiły też zastrzeżenia co do zapisów nowelizujących ustawę refundacyjną, m.in. dlatego, że "projekt nie precyzuje warunków tworzenia list refundacyjnych, oceny czy trybu obejmowania refundacją z urzędu dla technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności".

Jak piszą dalej przedstawiciele Izb "projektowane zmiany ograniczają pozostający w dyspozycji Ministra Zdrowia katalog narzędzi kształtujących politykę lekową". 

Dalej czytamy m.in.:"Biorąc pod uwagę całościowy plan wzrostu wydatków na ochronę zdrowia, w tym związany z utworzeniem Funduszu Medycznego i szacowany na 2 mld złotych w 2020 r. oraz odpowiednio 4 mld zł w każdym kolejnym roku, uznajemy za zasadne ustalenie nie tylko maksymalnej wysokości budżetu Funduszu, ale także gwarantowanej."

"Ponadto, z uwagi na mnogość obszarów, jakie dofinansowywać mają środki zgromadzone w Funduszu Medycznym, wartym rozważenia jest odgórne ich alokowanie na konkretne obszary działalności systemu ochrony zdrowia. Niezbędne jest przy tym precyzyjne ustalenie zakresu potencjalnego wsparcia pochodzącego z Funduszu poprzez jasne zdefiniowanie wszystkich użytych w projekcie ustawy pojęć - w tym wsparcia w zakresie onkologii oraz chorób rzadkich."

"Liczymy, że dialog z udziałem zainteresowanych stron pozwoli wypracować pozytywne rozwiązania dla chorych oraz wspierać obecność na polskim rynku przedsiębiorstw sektora farmaceutycznego, które prowadzą rozległą działalność inwestycyjną. Polski rynek ma dla nas znaczenie strategiczne, a dostarczanie skutecznych opcji terapeutycznych dla polskich pacjentów jest integralną częścią naszej misji. Liczymy na rozpoczęcie dialogu oraz deklarujemy swoje wsparcie w dalszych pracach nad Projektem" - czytamy w zakończeniu pisma.

W poniedziałek (13 lipca), zaplanowane na wtorek pierwsze czytanie projektu zostało wycofane z porządku obrad Sejmowej Komisji Zdrowia. Jak poinformował poseł Tomasz Latos, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, posiedzenie Komisji zostało przesunięte na 21 lipca.