AOTM/rynekzdrowia.pl | 31-10-2011 08:33

AOTM rekomenduje terapię łuszczycy plackowatej

Prezes Agencji rekomenduje zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej leczenie łuszczycy plackowatej lekami biologicznymi przy wykorzystaniu substancji czynnych adalimumab, etanercept, infliksimab, ustekinumab w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego, jako świadczenia gwarantowanego.

Jednocześnie, zgodnie z warunkami określonymi w Stanowisku Rady Konsultacyjnej, Prezes Agencji uważa za wskazane uściślenie definicji remisji, określenie zasad ponownej kwalifikacji do leczenia biologicznego oraz ustalenie warunków wyboru preparatu biologicznego.

Na podstawie przeglądu opracowań pierwotnych, wtórnych, jak i rekomendacji klinicznych można stwierdzić, iż oceniane technologie są efektywne klinicznie. Terapia lekami biologicznymi jest skuteczna i zalecana w ściśle określonej populacji docelowej, obejmującej pacjentów dorosłych z umiarkowaną lub ciężką postacią łuszczycy plackowatej, którzy nie odpowiadają na leczenie, mają przeciwwskazania, lub nie tolerują innych terapii, w tym cyklosporyny, metotreksatu lub naświetlania PUVA.

W przypadku zastosowania leków biologicznych w porównaniu do placebo, najwyższa korzyść kliniczna występuje w przypadku infliksimabu, oraz kolejno ustekinumabu, adalimumabu i etanerceptu. Podkreślić jednak należy fakt, iż zastosowanie terapii biologicznej wiązało się również z istotnie wyższym ryzykiem działań niepożądanych m.in. infekcji oraz nowotworów.

Na podstawie przeglądu systematycznego opracowań wtórnych analiz ekonomicznych można również stwierdzić, iż zastosowanie leczenia biologicznego łuszczycy zwykłej (plackowatej) jest uzasadnione klinicznie jak i kosztowo. Współczynniki efektywności kosztowej (ICER) lub użyteczności kosztów (ICUR) dla poszczególnych opcji terapeutycznych stosowanych w ramach leczenia biologicznego tj. adalimumabu, infliksimabu, etanerceptu i ustekinumabu kształtują się poniżej progu efektywności kosztowej obowiązującego w poszczególnych krajach.

Więcej: www.aotm.gov.pl