2 tysiące zł kary dla apteki od starosty? Projekt o dyżurach przewiduje taką sankcję

Autor: LJ • Źródło: Rynek Zdrowia01 września 2022 13:27

Nowy projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej oprócz rynku leków reguluje również kwestię dyżurów aptek. Wprowadza nie tylko odpłatność za dyżury, ale też sankcje za niespełnienie niektórych nowoych obowiązków.

2 tysiące zł kary dla apteki od starosty? Projekt o dyżurach przewiduje taką sankcję
Będą finansowane dyżury aptek, ale też nowe obowiązki Fot. ShutterStock
 • W projekcie nowelizacji ustawy refundacyjnej przewidziano przepisy dotyczące zasad ustalania i finansowania dyżurów aptek przez Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Dyżury, opłacane z budżetu płatnika, będą wyznaczane w miejscowościach będących siedzibami powiatów nieprzekraczającymi 40 tys. mieszkańców
 • Przewidziano też sankcje dla aptek, jeśli będą uchylać się przed nowymi obowiązkami

Za które dyżury zapłaci NFZ

W nowym projekcie nowelizacji ustawy refundacyjnej (załącznik), Ministerstwo Zdrowia zaproponowało uregulowanie kwestii związanych z zasadami prowadzenia dyżurów aptecznych.

Wprowadza ich finansowanie ze środków publicznych w wysokości równowartości 3,5 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie przepisów o minimalnym  wynagrodzeniu za pracę, w przeliczeniu na 1 godzinę faktycznie przeprowadzonego dyżuru. To ok. 100 zł netto.

W przypadku wyznaczenia przez zarząd powiatu więcej niż jednej apteki do pełnienia dyżurów w tych samych dniach i godzinach, finansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia podlega wyłącznie pełnienie dyżuru przez jedną aptekę.

Dyżury nocne lub w dni wolne od pracy będą odgórnie wyznaczane w miejscowościach będących siedzibami powiatów nieprzekraczającymi 40 tys. mieszkańców według danych Głównego Urzędu Statystycznego.

W miejscowościach liczących więcej niż 40 tys. mieszkańców pełnienie dyżurów płatnych ma odbywać się na zasadach fakultatywności, a decyzję o tym każdorazowo będzie podejmował powiat uwzględniając potrzeby miejscowej ludności i własne możliwości finansowe.

Płatne z NFZ będą dyżury:

 • w dzień wolny od pracy bez przerwy przez kolejne 4 godziny zegarowe, w przedziale czasowym pomiędzy godzinami 10.00 a 18.00;
 • dyżur w porze nocnej bez przerwy przez kolejne 2 godziny zegarowe pomiędzy godzinami 19.00 a 23.00.

Apteki mogą dyżurować po godz. 23.00, nieodpłatnie bądź odpłatnie, ale z pokryciem związanych z tym kosztów ze środków własnych powiatu.

Spełnienie wymagania pełnienia dyżuru w dzień wolny od pracy nie oznacza braku konieczności pełnienia dyżuru w porze nocnej w ten sam dzień. W ten dzień powinien być pełniony każdy z dwóch rodzajów dyżurów i w tym sensie dyżur w porze nocnej oznacza dyżur pełniony w każdy bez wyjątku dzień, zarówno w ten powszedni, jak i w dzień wolny od pracy niezależnie od tego, że w ten sam dzień (jako niebędący dniem powszednim) ma być również pełniony dedykowany mu dyżur.

Dobrowolnie, ale przymusowo

Projektodawca jest zdania, że "dyżury apteczne wymagają odejścia od filozofii przymusowości na rzecz rozwiązań w pierwszej kolejności bazujących na dobrowolności".

Dlatego zarząd powiatu dokonując oceny i wyboru podmiotu, któremu zamierza powierzyć pełnienie dyżurów aptecznych, w pierwszej kolejności powinien dokonać go spośród podmiotów, które dobrowolnie zgłosiły się do pełnienia dyżurów. Mogą to zrobić w ciągu 7 dni od poinformowania przez zarząd powiatu o potrzebie wyznaczenia apteki do pełnienia dyżurów.

Jeśli żadna apteka nie zgłosiła się dobrowolnie, projektodawca uprawnia zarząd powiatu do wyznaczenia innej apteki. Takie wyznaczenie będzie się wiązało z przymusowością w przypadku pierwszej wyznaczanej apteki.

Zarząd powiatu dokonuje wyboru apteki ogólnodostępnej, która zostanie wyznaczona do pełnienia dyżurów w porze nocnej lub dyżurów w dni wolne od pracy biorąc pod uwagę:

 • potrzeby mieszkańców powiatu w zakresie zaopatrzenia w produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz pozostały asortyment aptek ogólnodostępnych oraz w zakresie świadczenia usług farmaceutycznych i sprawowania opieki farmaceutycznej;
 • lokalne uwarunkowania geograficzne i demograficzne oraz położenie lokalu apteki;
 • możliwość zapewnienia przez podmiot prowadzący aptekę odpowiedniego asortymentu oraz odpowiedniej liczby personelu.

Jeżeli uzna, iż wyznaczenie apteki do pełnienia dyżurów nadal nie gwarantuje zaspokojenia potrzeb ludności, może wyznaczyć dla apteki, która zgłosiła się do pełnienia dyżurów, szerszy zakres godzinowy dyżurów niż określono powyżej lub może wyznaczyć do pełnienia dyżurów dodatkową aptekę albo apteki.

Procedura ustalania dyżurów

Wprowadzono zasadę informowania zarządu powiatu przez apteki o rozkładzie godzin pracy apteki na dany rok najpóźniej do 30 września roku poprzedzającego oraz o zmianach tego rozkładu z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

Za brak przekazania tych informacji apteka może zostać ukarana karą pieniężną w wysokości do 2000 zł. Podobnie za brak złożenia oświadczenia, o którym poniżej.

Karę pieniężną nakłada w drodze decyzji starosta, a wpływy z kar pieniężnych wraz z odsetkami stanowią dochód powiatu.

Analiza informacji przekazywanych przez apteki ma być dokonywana przez władze powiatu w kontekście zapotrzebowania na zaopatrzenie w leki i inny asortyment apteczny, a nadto usługi farmaceutyczne oraz opiekę farmaceutyczną, stanowić ma bazę do ewentualnego wyznaczenia apteki (albo aptek), do dyżurowania w powiecie.

Oznacza to, że nie w każdym powiecie spełniającym dalej opisane kryteria ustawowe, apteka taka musi być obligatoryjnie wyznaczana, a jedynie w takim, w którym jest to uzasadnione powyższymi względami.

Co najmniej na 21 dni przed wydaniem uchwały, wyznaczającej jedną lub więcej aptek ogólnodostępnych do pełnienia dyżurów w porze nocnej lub dyżurów w dni wolne od pracy, zarząd powiatu informuje podmioty prowadzące aptekę o potrzebie wyznaczenia apteki do pełnienia dyżurów w porze nocnej lub dyżurów w dni wolne od pracy, wskazując dni i godziny, w jakich mają być pełnione te dyżury.

Apteka może zgłosić gotowość do pełnienia dyżurów przez  prowadzoną przez siebie aptekę lub apteki, we wskazanych przez siebie dniach i godzinach.

Jeśli żadna się nie zgłosi, zarząd powiatu wyznacza, w drodze uchwały, jedną lub więcej aptek ogólnodostępnych do pełnienia dyżurów w porze nocnej lub dyżurów w dni wolne od pracy.

Wynagrodzenie ryczałtowe na rachunek bankowy apteki

Przed podjęciem uchwały, podmiot prowadzący aptekę, w terminie 7 dni od dnia wezwania przez zarząd powiatu składa oświadczenie, że nie toczy się wobec niej postępowanie:

 • kontrolne prowadzone przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego albo dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ,
 • administracyjne w przedmiocie nakazania usunięcia w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień w prowadzeniu działalności objętej zezwoleniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej albo w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej,
 • sądowoadministracyjne ze skargi na decyzję kończącą postępowanie.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Uchwała powiatu o dyżurach aptek jest wydawana na okres jednego roku kalendarzowego.

Zarząd powiatu ma przekazywać uchwałę do Narodowego Funduszu Zdrowia,  wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu oraz aptece, bądź aptekom, wyznaczonym do dyżurowania.

Oddział wojewódzki Funduszu wypłaca wynagrodzenie ryczałtowe na  rachunek bankowy podmiotu prowadzącego aptekę, nie później niż 15 dni od dnia otrzymania zestawienia dyżurów.

Projektodawca przewidział również wprost fakultatywną możliwość cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej aptece ogólnodostępnej, która pomimo wyznaczenia jej do pełnienia dyżurów, w sposób uporczywy uchyla się od tego obowiązku.

"Podstawą ewentualnego cofnięcia zezwolenia na prowadzenia apteki było takie uchylanie się od pełnienia dyżurów, które miałoby charakter uporczywy, a zatem powtarzalny, ewidentnie celowy i zawiniony" - zapewnia resort zdrowia.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum