Zdalna Pielęgniarka - nowy wymiar opieki w szkołach

Autor: Artykuł promocyjny dostarczony przez firmę Comarch Healthcare • • 31 stycznia 2017 15:00

Zdalna Pielęgniarka to zestaw aplikacji zintegrowanych z przenośnym stanowiskiem telemedycznym. Rozwiązanie umożliwia wykonywanie badań przesiewowych oraz przygotowanie i przechowywanie elektronicznej dokumentacji medycznej uczniów. Dzięki usłudze możliwe jest wczesne wykrywanie zaburzeń zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Zastosowanie Zdalnej Pielęgniarki nie tylko ułatwia pracę personelowi medycznemu, ale także pozwala na udostępnianie elektronicznych danych o stanie zdrowia dzieci ich rodzicom lub opiekunom.

Narastające problemy epidemiologiczne wśród uczniów
Planowanie działań zdrowotnych, dotyczących ochrony i promocji zdrowia odbywa się w oparciu o dane określające aktualny stan zdrowia oraz na podstawie odnotowywanych tendencji zdrowotnych. W ostatnich latach mamy do czynienia ze wzrostem rozwoju otyłości wśród młodzieży szkolnej.

Według badań z 2016 roku ponad 38% dzieci w wieku 6-13 lat dotkniętych jest problemem otyłości. Wykazano, że głównymi przyczynami takiego stanu rzeczy są niewłaściwe nawyki żywieniowe oraz mała aktywność fizyczna uczniów w ciągu tygodnia (1).

Rosnący problem z nadmierną wagą ciała wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym obserwowany jest od ponad 20 lat. Brak wyraźnej poprawy spadku masy ciała wśród najmłodszych może świadczyć o niewłaściwie planowanych akcjach prozdrowotnych. W ostatnich latach zwiększa się również liczba dzieci i młodzieży z chorobami przewlekłymi.

Według danych uzyskanych w ramach badania ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce) objawy astmy i chorób alergicznych ma od 10% do 20% dzieci. Bez właściwych interwencji i zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej w szkołach, uwzględniających zmiany w stanie zdrowia oraz aktualną sytuację demograficzną w Polsce, problem funkcjonowania społecznego populacji dzieci i młodzieży z chorobami przewlekłymi będzie narastał (2).

Mimo znacznego odsetka dzieci cierpiących na różne dolegliwości tylko część z nich może liczyć na profesjonalną opiekę personelu medycznego. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2015 roku 99% dzieci objętych było opieką pielęgniarską, ale tylko 50% z nich miało zapewnioną opiekę medyczną w placówkach szkolnych.

Nowe wymagania, jakie stawiane są gabinetom pomocy przedmedycznej mogą przyczynić się do pogorszenia tych statystyk. Biorąc pod uwagę duże znaczenie przeprowadzanych wśród uczniów bilansów oraz wczesnej profilaktyki w zakresie chorób dziedzicznych, przewlekłych i cywilizacyjnych ważne jest regularne przeprowadzanie badań przesiewowych w taki sposób, by uzyskać dane umożliwiające podjęcie skutecznych działań prozdrowotnych.

Integracja z elektroniczną Książeczką Zdrowia Dziecka
Zestaw aplikacji wchodzących w skład Zdalnej Pielęgniarki usprawnia zbieranie danych o stanie zdrowia i tendencjach zdrowotnych u dzieci, w efekcie czego możliwe jest dostosowanie działań personelu medycznego do rzeczywistego stanu epidemiologicznego.

W praktyce wygląda to tak, że Pielęgniarka środowiskowa, realizująca usługę Zdalnej Pielęgniarki, wyposażona w urządzenia wchodzące w skład przenośnego stanowiska telemedycznego, odwiedza szkoły z zadaniem wykonania badań przesiewowych wśród uczniów. Za pomocą wagi, podoskopu, stadiometru, tablicy okulistycznej czy ciśnieniomierza wykonuje odpowiednie pomiary, a uzyskane wyniki zapisuje w postaci elektronicznych dokumentów, już bezpośrednio w elektronicznej Książeczce Zdrowia Dziecka (eKZD), która jest zintegrowana z rozwiązaniem Zdalnej Pielęgniarki.

Pozwala to na szybkie i łatwe przekazywanie elektronicznej dokumentacji medycznej ucznia do wychowawcy, rodziców oraz do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który może podjąć interwencję medyczną we wskazanych przypadkach. Usługa Zdalnej Pielęgniarki jest zatem dobrą alternatywą dla tradycyjnego systemu bilansów rocznych, opartego na papierowych wydrukach, przekazywanych kolejno od pielęgniarki do nauczycieli, rodziców oraz do jednostek podstawowej opieki zdrowotnej.

W systemie Zdalnej Pielęgniarki wypełnianie dokumentów odbywa się w środowisku online, co znacznie przyspiesza cały proces przekazywania informacji oraz ułatwia późniejszy wgląd w dokumentację medyczną uczniów.

Dostarczany w ten sposób komplet narzędzi, umożliwiający wykonywanie pomiarów bilansowych, stanowi zintegrowane środowisko dla badań profilaktycznych i przesiewowych. Zebrane dane pozwalają nie tylko na stworzenie odpowiednich programów zdrowotnych, ale także umożliwią ich dalszą ewaluację i modyfikacje, stosownie do wskaźników zdrowotnych zbieranych w trakcie kolejnych bilansów.

Spójna i celowa interwencja medyczna
Przenośne stanowisko telemedyczne Zdalnej Pielęgniarki zostało tak dobrane, by cały komplet urządzeń, pozwalający na wykonanie kompleksowych badań, zmieścił się w jednej walizce. Dzięki temu pielęgniarka może dotrzeć do dowolnego miejsca i wykonać odpowiednie badania wśród uczniów. Pielęgniarki pracujące na co dzień w szkołach, po zapoznaniu się z usługą Zdalnej Pielęgniarki, dostrzegły udogodnienia, jakie daje to rozwiązanie.

Automatyczny odczyt wyników pomiarów, jak również automatyczne wykorzystanie siatek centylowych dla płci, wieku i wysokości ciała ułatwiają pracę i przyspieszają diagnostykę. Na potrzeby działań prozdrowotnych, zebrane w wyniku badań bilansowych dane zostają zanonimizowane. Informacje te są rzetelną bazą wiedzy, na podstawie której właściwe urzędy miast mogą przygotowywać odpowiednie kampanie profilaktyczne. Ocena ich skuteczności może być weryfikowana podczas analizy danych zebranych podczas kolejnych bilansów rocznych.

Otrzymane w ten sposób rekomendacje postępowania medycznego, uwzględniające lokalne potrzeby, charakterystykę populacji i historie zdrowia i choroby pacjentów, stają się podstawą dla ścieżek klinicznych, które definiuję niezbędne kroki postepowania w leczeniu poszczególnych chorób.

Wychwycenie zaburzeń zdrowotnych w czasie badań przeprowadzanych przez pielęgniarkę i skierowanie ucznia do lekarza bardzo często pozwalają zapobiec rozwojowi choroby. W przypadku zdiagnozowania w ramach badań pielęgniarskich poważnych problemów zdrowotnych konieczne jest jak najszybsze rozpoczęcie odpowiedniego leczenia. W takiej sytuacji automatyczne powiązanie z elektroniczną książeczką zdrowia dziecka usprawnia pracę personelu medycznego, pozwalając na racjonalizację postepowania dotyczącego diagnostyki i dalszego leczenia, opartego na interdyscyplinarnym planie opieki medycznej.

W przypadku danych zdrowotnych nie zagrażających życiu dzieci, ale np. obniżających jego jakość wskazane jest podjęcie działań edukacyjnych nie tylko na terenie szkoły, ale także w domach uczniów. Zaangażowanie rodziców w działania profilaktyczne może przynieść tym samym wymierne skutki zdrowotne wśród naszych podopiecznych.

Projekt Zdalnej Pielęgniarki w Polsce
Usługa Zdalnej Pielęgniarki realizowana jest obecnie w Suwałkach, Łodzi oraz Płocku, które biorą udział w projekcie badawczo-rozwojowym Miasto Zdrowia, realizowanym przez Comarch S.A. w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. W projekt zaangażowanych jest w sumie 26 szkół. Do 2018 roku przebadanych zostanie ponad 2700 uczniów. Samorządy, które realizują wdrożenia nie ponoszą kosztów demonstracyjnych.

Firma Comarch dysponuje kilkoma zestawami Zdalnej Pielęgniarki, które wypożyczą szkołom na czas trwania projektu. Oprócz niezbędnego sprzętu placówki szkolne otrzymują także dostęp do systemu, w którym przechowywana jest dokumentacja medyczna badanych dzieci. Na zakończenie cyklu badań jednostkom samorządu terytorialnego przesyłane są wyniki analiz badań przekrojowych, zawierające zanonimizowane dane.

Źródła:
1. Analiza stopnia odżywienia i zaburzeń odżywiania oraz charakterystyka przyzwyczajeń żywieniowych i aktywności fizycznej wśród dzieci w wieku 6–13 lat uczęszczających do wybranych szkół podstawowych na terenach wiejskich województw śląskiego i opolskiego, Paweł Jonczyk, Magdalena Potempa, Dariusz Kajdaniuk, Pediatr Med Rodz 2016, 12 (2), s. 177–193

2. Zdrowie dzieci i młodzieży. Wybrane Zagadnienia, Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, ISSN 2082 0658, Nr 2(38) 2014

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum