Wygodne plastry EKG i monitoring w czasie rzeczywistym. Rusza pilotaż. Kto skorzysta?

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia06 grudnia 2022 14:00

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia, które wprowadzi nowy program pilotażowy. Dotyczy wykorzystania plastrów EKG w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Co to za plastry?

Wygodne plastry EKG i monitoring w czasie rzeczywistym. Rusza pilotaż. Kto skorzysta?
Pilotażem objętych zostanie 600 pacjentów. Fot. Shutterstock
 • Plaster EKG to bezprzewodowe urządzenie  złożone z wielorazowego rejestratora EKG oraz jednorazowej bezkablowej elektrody do rejestracji EKG
 • Pozwala na monitorowanie w sposób zdalny stanu zdrowia pacjenta
 • Ministerstwo Zdrowia chce w ramach programu pilotażowego dla AOS sprawdzić zasadność wprowadzenia tego typu rozwiązania w ochronie zdrowia

Pacjent sam dokona pomiaru w domu

Jak wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia, plaster EKG to bezprzewodowe urządzenie medyczne złożone z wielorazowego rejestratora EKG oraz jednorazowej bezkablowej elektrody do rejestracji EKG, które pozwala na monitorowanie w sposób zdalny stanu zdrowia pacjenta, umożliwiając szybkie wykrywanie groźnych dla życia patologii i natychmiastowe wdrożenie właściwego leczenia.

Rejestracja zapisu EKG będzie wykonywana samodzielnie przez pacjenta domu, a pomiary rejestrowane przez plaster EKG będą wysyłane na platformę DOM.

Przeprowadzanie pomiarów następować będzie w określonych przez lekarza okresach, co pozwoli na wykrywanie groźnych dla zdrowia incydentów sercowo-naczyniowych, tj. niedokrwienia mięśnia serca, nadkomorowego i komorowego zaburzenia rytmu, zaburzeń elektrolitowych, zapalenia mięśnia sercowego, cechy tamponad, zapalenia osierdzia, poszerzenia odcinka QT, utraty resynchronizacji CRT.

Dzięki automatycznemu przesyłaniu danych na platformę DOM w czasie rzeczywistym, lekarz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej będzie miał możliwość niezwłocznej, zdalnej interpretacji wyników w najdogodniejszym dla siebie czasie.

Jak efektywne będą takie świadczenia?

Jak uzasadnia projektodawca, "celem wprogramu pilotażowego jest ocena efektywności realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem plastrów EKG w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej".

- Obejmuje świadczenia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie świadczenia porada specjalistyczna – kardiologia - wyjaśniają autorzy pomysłu.

Realizatorem programu pilotażowego będzie mógł zostać świadczeniodawca, który realizuje umowę o udzielanie ww. świadczeń opieki zdrowotnej.

Trzy etapy pilotażowego programu

Podmioty lecznicze będące realizatorami programu pilotażowego zakupią, a następnie udostępnią plastry EKG świadczeniobiorcom. Zarówno wpływ realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu ww. urządzenia, jak i satysfakcja świadczeniobiorców z przeprowadzanego badania, będą w ramach ewaluacji programu pilotażowego oceniane na podstawie ankiet wypełnianych przez świadczeniobiorców i realizatorów programu pilotażowego, zamieszczanych na platformie DOM.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, realizacja programu pilotażowego będzie wymagała wdrożenia dodatkowych funkcjonalności w ramach platformy DOM.

- Program pilotażowy będzie realizowany w trzech etapach, na które składać się będą: etap organizacji, etap realizacji oraz etap ewaluacji programu pilotażowego. Realizatorzy programu pilotażowego zostaną wybrani w ramach naboru przeprowadzanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Przeprowadzenie procesu wyboru realizatorów usprawni i przyspieszy realizację działań w ramach etapu organizacji programu pilotażowego - brzmią wyjaśnienia do projektu.

Lista z wybranymi realizatorami przekazana zostanie do Narodowego Funduszu Zdrowia, celem zawarcia umowy na realizację programu pilotażowego.

"Biorąc pod uwagę otwarty charakter naboru, jak i objęcie programem pilotażowym nie mniej niż 600 świadczeniobiorców, przewiduje się możliwość wyboru wniosków z terytorium całego kraju, przy uwzględnieniu czynników takich jak data wpływu wniosku i deklaracja szacunkowej liczby świadczeniobiorców zgłoszonych przez realizatora do udziału w programie" - wynika z uzasadnienia projektu.

Trzy badania na jednego pacjenta

Zgodnie z rekomendacjami konsultanta programu na jednego pacjenta przypadają średnio 3 badania z wykorzystaniem plastrów EKG. Monitorowaniem z wykorzystaniem plastrów EKG zostanie objęta grupa pacjentów, która spełnia następujące warunki:

 1. zgłasza objawy mogące świadczyć o zaburzeniach układu sercowo-naczyniowego, tj. pojawiające się duszności, upośledzenie tolerancji wysiłku, uczucie niemiarowości pracy serca, bóle w klatce piersiowej, omdlenia, zawroty głowy lub;
 2.  przyjmuje leki wpływające na przewodzenie przedsionkowo-komorowe lub zwiększające ryzyko wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia w mechanizmie torsade de pointes wskutek wydłużenia odstępu QT lub;
 3.  przebyła zabieg implantacji stymulatora serca, kardiowertera defibrylatora, stentu wieńcowego lub przezskórnej implantacji zastawki aortalnej lub ablacji arytmii przedsionkowej lub komorowej.

Kwalifikacji do programu pilotażowego i monitorowania stanu zdrowia świadczeniobiorcy dokonywać będzie na podstawie powyższych kryteriów:

 • lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii lub hipertensjologii albo;
 • lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii lub hipertensjologii, albo;
 • lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii oraz lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

Monitoring przez maksymalnie trzy miesiące

Świadczeniobiorca będzie monitorowany przy użyciu urządzenia przez okres maksymalnie trzech miesięcy lub do czasu wykrycia elektrokardiograficznych zmian świadczących o wystąpieniu groźnego dla zdrowia incydentu lub ryzyka incydentu sercowo-naczyniowego.

Wykrycie nieprawidłowości w układzie sercowo-naczyniowym pozwoli na szybkie wdrożenie zindywidualizowanego leczenia lub skierowanie w trybie pilnym na zabieg specjalistyczny.

W trakcie monitorowania pacjent będzie wykonywał badanie EKG w warunkach domowych zgodnie z zaleceniem lekarza specjalisty. Następnie automatycznie wygenerowane wyniki badania zostaną wysłane na platformę DOM w celu postawienia rozpoznania. Liczba badań z użyciem plastrów EKG i czas trwania poszczególnych zapisów badania EKG zostaną określone przez lekarza w oparciu o aktualną wiedzę medyczną oraz możliwości organizacyjne poradni ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Lekarze zostaną przeszkoleni

Przed uruchomieniem programu lekarze będą brali udział w szkoleniach technicznych dotyczących poprawnego używania plastra EKG oraz przekazywania pomiarów na platformę DOM za pomocą aplikacji mobilnej. Szkolenia będą prowadzone przez dostawcę urządzeń w ramach zawartej umowy.

- Pacjenci będą instruowani przez lekarzy w zakresie poprawnego użytkowania sprzętu oraz przekazywania pomiarów za pomocą aplikacji mobilnej. Dodatkowo będą mogli korzystać z instrukcji przekazanych wraz ze sprzętem. Przebyta infekcja COVID-19 stanowi istotne ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych, w tym zaburzeń mózgowo-naczyniowych, arytmii, choroby niedokrwiennej serca, zapalenia osierdzia, zapalenia mięśnia sercowego, niewydolności serca i choroby zakrzepowo-zatorowej - brzmi uzasadnienie projektu.

Te czynniki ryzyka i obciążenia były widoczne nawet u osób, które nie były hospitalizowane w ostrej fazie zakażenia i zwiększały się w sposób stopniowany w zależności od koniecznego poziomu opieki medycznej w ostrej fazie zakażenia (leczenie ambulatoryjne, hospitalizacja i przyjęcie na intensywną terapię).

Rozliczanie świadczeń: cena jednostkowa

Wstępna pozytywna ocena możliwości wykorzystania plastra EKG wspomagającego diagnostykę pacjenta została przekazana przez zespół do spraw innowacji, którego członkami są m.in. przedstawiciele Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Rozliczanie świadczeń udzielonych w ramach programu pilotażowego odbywać się będzie z wykorzystaniem dodatkowej jednostki rozliczeniowej, której cena jednostkowa wynosi 350 zł brutto, po wykonaniu przez lekarza sprawującego opiekę nad świadczeniobiorcą czynności polegających na:

 1. zapoznaniu się z wynikami badania EKG wykonanego z wykorzystaniem plastra EKG zamieszczonego na platformie DOM;
 2. sporządzeniu opisu badania, o którym mowa w pkt 1 oraz zamieszczenie go na platformie DOM;
 3. wypełnieniu za pośrednictwem platformy DOM ankiety dotyczącej udzielonych świadczeń zrealizowanych w związku z programem pilotażowym.

Projekt rozporządzenia przewiduje finansowanie programu pilotażowego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

Kwotę wydatków w wysokości 3,5 mln zł stanowi:

1. Wartość zakupu plastrów EKG, wartość umów zawartych z realizatorami programu pilotażowego na ich realizację – ok. 3,1 mln zł.

2. Koszt wprowadzenia nowych funkcjonalności na platformie DOM oraz koszt konsultacji – ok. 0,4 mln zł.

 Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  Najnowsze