Oświadczenie Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.

Autor: Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. • • 23 stycznia 2021 14:13

21 grudnia 2020 r. opublikowaliśmy w portalu rynekzdrowia.pl artykuł dotyczący dyskusji o stosowaniu komórek macierzystych w medycynie. Otrzymaliśmy w tej sprawie oświadczenie Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. Publikujemy je w całości.

Oświadczenie Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Oświadczenie

Działając w imieniu spółki Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. informujemy, że w artykule z dnia 21 grudnia 2020 r. pod tytułem  "Naukowcy pozwani za poglądy: sądy nie mogą ograniczać dyskusji o stosowaniu komórek macierzystych" czytelnikom portalu rynekzdrowia.pl zostały przekazane nieprawdziwe lub nieścisłe informacje dotyczące postępowania sądowego, które zostało wszczęte przeciwko prof. dr hab. Tomaszowi Twardowskiemu i prof. dr hab. Józefowi Dulakowi, jak również na temat terapii z wykorzystaniem komórek macierzystych.

Nie jest prawdą, jak może sugerować tytuł i wypowiedzi prof. dr hab. Józefa Dulaka wykorzystane w artykule, że wymienione powyżej osoby zostały pozwane za poglądy, a celem postępowania jest ograniczenie przez sąd dyskusji o stosowaniu komórek macierzystych. Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie przez sąd oceny, czy wypowiedzi pozwanych mieściły się w zwyczajowo przyjętych granicach i czy nie doprowadziły do naruszenia dóbr osobistych powoda poprzez rozpowszechnienie nieuzasadnionych i wprowadzających w błąd informacji, sugerujących, że terapie z wykorzystaniem komórek macierzystych nie mają podstaw w aktualnym stanie wiedzy i są prowadzone z nadużyciem prawa.

Nie jest również prawdą, jak sugeruje na postawie wypowiedzi prof. dr hab. Józefa Dulaka treść artykułu, że pozew został złożony w odpowiedzi na dyskusję prowadzoną na łamach kwartalnika „Nauka”, która miała miejsce wiosną 2020 r.; jest on bezpośrednią reakcją na pisma składane przez pozwanych od września 2019 r. do różnych organów decyzyjnych, co w sposób oczywisty nie na nic wspólnego w wolnością dyskusji naukowej.

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A., który jest powodem w opisanym postępowaniu, nie dąży do ograniczenia dyskusji naukowej, jak zdaje się sugerować treść artykułu. Wprost przeciwnie, PBKM stoi na stanowisku, że prowadzenie wolnej debaty naukowej na tematy dotyczące terapii komórkowych jest nie tylko zasadne, ale i społecznie pożądane.

Taka debata powinna jednak umożliwiać prezentowanie stanowisk przez wszystkie strony, w szczególności przez klinicystów posiadających faktyczne i największe doświadczenie w stosowaniu takiego leczenia, podmioty świadczące takie terapie lub wytwórców produktów leczniczych stosowanych w tych terapiach. Sytuacja taka nie miała miejsca w niniejszej sprawie, więc nie jest zgodne z prawdą stwierdzenie zawarte w artykule, że pismo, które zostało podpisane przez pozwanych w ramach Komitetu Biotechnologii PAN, poprzedzone było dyskusją, której konkluzje zostały opublikowane. Chcemy również podkreślić, że w niemal 20-letniej historii PBKM jest to pierwsza tego typu sytuacja, gdy musieliśmy sięgnąć po narzędzia prawne w postaci pozwu przeciwko osobom naruszającym dobre imię naszej spółki.

Nieprawdziwe jest także twierdzenie przytoczone w ramach wypowiedzi prof. dr hab. Józefa Dulaka, że obecnie „obszar zastosowania komórek macierzystych ogranicza się do leczenia chorób krwi, niektórych genetycznych chorób skóry, ciężkich oparzeń czy leczenia uszkodzeń rogówki”. Przykładem mogą być badania prowadzone w ośrodku Duke w USA. Po obiecujących wynikach badań klinicznych opublikowanych w 2017 r., amerykańska Agencja ds. żywności i Leków (FDA) wydała zgodę na tzw. Program Rozszerzonego Dostępu, w ramach którego własna krew pępowinowa jest podawana w celu terapeutycznym dzieciom z różnymi schorzeniami neurologicznymi, w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym czy autyzmem.

Badania te wykazały bezpieczeństwo takiej terapii oraz potwierdziły korzyść kliniczną dla dzieci, które otrzymały wskazaną dawkę (opublikowano je m.in. podczas konferencji Cord Blood Connect). W publikacji naukowej na temat tych badań przedstawiono wyniki grupy liczącej blisko 300 dzieci, w których wykazano bezpieczeństwo i korzyść kliniczną zastosowania komórek macierzystych z krwi pępowinowej w schorzeniach neurologicznych).1

Warto dodać, że na świecie, w tym w Japonii, Korei Południowej, a także w Unii Europejskiej, są zarejestrowane produkty zawierające komórki mezenchymalne (MSC) we wskazaniach wykraczających poza wymienione przez prof. dr hab. Józefa Dulaka.

Nie jest również zgodne z prawdą twierdzenie przytoczone w ramach pisma skierowanego do ministrów nauki oraz zdrowia, że „przykładem niepotrzebnego rozbudzana nadziei jest zamiar leczenia komórkami „macierzystymi” COVID-19” oraz że „brak jest podstaw do stosowania leczniczego takich komórek u pacjentów z tą właśnie chorobą”, ponieważ w rzeczywistości istnieją podstawy naukowe do stosowania takich komórek. Dowodem klinicznym jest przeprowadzone w ostatnim czasie przez naukowców z Miller School of Medicine University of Miami na Florydzie randomizowane badanie kliniczne, prowadzone pod nadzorem amerykańskiej Agencji ds. żywności i Leków (FDA), które wykazało, że dożylne podanie komórek mezenchymalnych pochodzących ze sznura pępowinowego (UC-MSC) zmniejsza ryzyko śmierci i przyspiesza powrót do zdrowia pacjentów z zespołem ostrej niewydolności oddechowej w COVID-19.2

Spośród pacjentów otrzymujących leczenie standardowe plus placebo przeżyło zaledwie 42%, natomiast w grupie, w której leczenie standardowe uzupełniono komórkami UC-MSC, przeżyło aż 91% pacjentów, przy czym grupy nie różniły się odsetkiem osób w stanie ciężkim. Ponadto 80% pacjentów leczonych komórkami wróciło do zdrowia w ciągu miesiąca, podczas gdy w grupie kontrolnej tylko 1/3, co wskazuje, że terapia komórkowa zapobiega tzw. long COVID. Badanie to wykazało również, że podanie komórek mezenchymalnych jest bezpieczne. Co więcej, wg bazy clinicaltrials.gov, na świecie prowadzonych jest obecnie ponad 60 badań klinicznych z wykorzystaniem komórek MSC w leczeniu COVID-19. Tak duża liczba badań (i związane z nią nakłady finansowe) wskazuje, jak bardzo obiecująco przedstawia się stosowanie MSC w tym obszarze.

Konieczność ustosunkowania się do nierzetelnych i wprowadzających w błąd informacji na temat terapii komórkami macierzystymi, takich jak te opisane powyżej, stanowiła uzasadnienie dla podjęcia działań prawnych opisanych w artykule, jak również do złożenia niniejszego oświadczenia.

Jakub Baran
Prezes Zarządu

Tomasz Baran
Wiceprezes Zarządu

____________

1. https://stemcellsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sctm.12583
2

2. https://www.medexpress.pl/komorki-mezenchymalne-skuteczne-w-walce-z-covid-19/80257

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum