Niekomercyjne badania kliniczne. Pierwszy etap przeszło 49 projektów za ponad 570 mln zł

Autor: oprac. KM • Źródło: Agencja Badań Medycznych07 grudnia 2022 10:25

Agencja Badań Medycznych poinformowała o zakończeniu oceny formalnej w konkursie na niekomercyjne badania kliniczne lub eksperymenty badawcze. 49 projektów o łącznej wartości ponad 570 mln zł czeka na ocenę merytoryczną.

Niekomercyjne badania kliniczne. Pierwszy etap przeszło 49 projektów za ponad 570 mln zł
Konkurs Agencji Badań Medycznych. Do oceny merytorycznej przekazanych zostało 49 wniosków. Fot. Adobestock
 • Zakończył się etap oceny formalnej w konkursie na niekomercyjne badania kliniczne lub eksperymenty badawcze – badania typu head to head (ABM/2022/3)
 • Do oceny merytorycznej przekazanych zostało 49 wniosków
 • Łączna wartość przekazanych wniosków wynosi 570 776 228,79 zł

Konkurs ABM na niekomercyjne badania kliniczne. Po 1. etapie zostało 49 projektów

Agencja Badań Medycznych poinformowała o zakończeniu oceny formalnej w konkursie na niekomercyjne badania kliniczne lub eksperymenty badawcze – badania typu head to head (ABM/2022/3). Projekty zostały teraz skierowane do oceny merytorycznej.

Projekty, które będą poddane ocenie merytorycznej, to:

 1. Badanie randomizowane porównujące skuteczność i bezpieczeństwo etanerceptu i metotreksatu w olbrzymiokomórkowym zapaleniu tętnic (EFFECTA) – Wojskowy Instytut Medyczny
 2. Badanie head-to-head porównujące kolchicynę z dapagliflozyną w prewencji wczesnych nawrotów migotania przedsionków u pacjentów z nadwagą i otyłością poddanych krioablacji balonowej żył płucnych. Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne. Ocena z uwzględnieniem analizy mikropęcherzyków śródbłonka oraz mikroRNA – Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego
 3. Optyczne mapowanie genomowe jako narzędzie do rutynowej diagnostyki pacjentów hematoonkologicznych – Gdański Uniwersytet Medyczny
 4. Ocena skuteczności i bezpieczeństwa podwójnej terapii biologicznej u chorych z oporną na indukcję chorobą Leśniowskiego-Crohna [FLAMING] – Wojskowy Instytut Medyczny
 5. Ocena skuteczności i bezpieczeństwa podwójnej terapii biologicznej i/lub małymi cząsteczkami u chorych z opornym na indukcję wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego [RESPECT] – Wojskowy Instytut Medyczny
 6. Randomizowane, pięcioramienne badanie kliniczne wpływu terapii Rysperydon/Fluoksetyna/preparat probiotyczny Lactobacillus rhamnosus w monoterapii i w skojarzeniu Rysperydon lub Fluoksetyna z preparatem probiotycznym na poprawę parametrów klinicznych u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 7. Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa walacyklowiru w profilaktyce transmisji i leczeniu zakażenia wewnątrzmacicznego u ciężarnych z pierwotną infekcją wirusem cytomegalii w zależności od zastosowanej dawki leku - pierwsze polskie niekomercyjne badanie kliniczne typu nie mniejszej skuteczności (noninferiority trial) POL PRENATAL CMV – Instytut Matki i Dziecka
 8. Prospektywne, wieloośrodkowe, randomizowane badanie trójramienne, Ib/III fazy, porównawcze mające na celu Optymalizację i Personalizację Terapii Immunologicznej nawrotowych Chorych na przewlekłą białaczką limfocytową (OPTIC) – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 9. Podwójnie zaślepione randomizowane badanie kliniczne porównujące skuteczność 52-tygodniowej terapii pirfenidonem do nintedanibu oraz do terapii standardowej mykofenolanem mofetylu u pacjentów ze śródmiąższową chorobą płuc w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej (CTDILD) oraz z chorobą z nadwrażliwości (HP) – Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
 10. Czy multimodalna ocena ultrasonograficzna podnosi skuteczność przedoperacyjnej predykcji obecności nowotworu złośliwego u pacjentów z podejrzeniem nowotworu pęcherzykowego tarczycy. Badanie head-to-head porównujące do standardowej praktyki klinicznej – Gdański Uniwersytet Medyczny
 11. Randomizowane badanie head-to-head prowadzone metodą ślepej próby porównujące efektywność empaglifozyny i dapaglifozyny w niewydolności serca (EMiDA) – Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
 12. RANDOMIZOWANE, PODWÓJNIE ZAŚLEPIONE BADANIE KLINICZNE OCENIAJĄCE SKUTECZNOŚĆ DOŁĄCZENIA INTERWENCJI METFORMINĄ DO STOSOWANYCH TERAPII U PACJENTÓW Z MIKRORAKIEM BRODAWKOWATYM TARCZYCY – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 13. Comparison of ustekinumab, infliximab and COMBinatiOn therapy in moderately-to-severely active Ulcerative Colitis – the head to head COMBO-UC trial – Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 14. Pionierska weryfikacja zastosowania immunomodulującego działania podprogowej laseroterapii mikropulsowej w zwyrodnieniu barwnikowym siatkówki z próbą optymalizacji protokołów laserowania 577 nm i 810 nm – Pomorski Uniwersytet Medyczny
 15. Impact of morphine versus methoxyflurane on infarct size in patients with acute myocardial infarction loaded with ticagrelor and aspirin, a randomized clinical trial. IMPRESSION RCT – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 16. Jednoośrodkowy, randomizowany, otwarty eksperyment badawczy mający na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności terapii z zastosowaniem denerwacji tętnic nerkowych wraz z ablacją migotania przedsionków u pacjentów z migotaniem przedsionków i niewydolnością serca – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 ŚUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca w Katowicach
 17. Ocena skuteczności i bezpieczeństwa tlenoterapii hiperbarycznej jako terapii adjuwantowej w porównaniu z samym leczeniem biologicznym umiarkowanego i ciężkiego zaostrzenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u osób dorosłych – Gdański Uniwersytet Medyczny
 18. Zastosowanie karbonowego systemu stabilizacji przeznasadowej w leczeniu chirurgicznym nowotworów przerzutowych kręgosłupa oraz planowaniu radioterapii stereotaktycznej – badanie prospektywne, randomizowane – Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
 19. Ocena skuteczności i bezpieczeństwa pregabaliny w porównaniu ze standardowym postępowaniem premedykacyjnym u pacjentów podanych operacjom kręgosłupa: randomizowane, wielośrodkowe, podwójnie zaślepione badanie kliniczne – 4. WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z
  POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAWIU
 20. Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania jodowych w środków kontrastowych w mammografii spektralnej w korelacji z badaniem rezonansu magnetycznego piersi u chorych z podejrzeniem raka piersi – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 21. Evaluation of the efficacy, safety and tolerability of hyperbaric oxygen therapy in the treatment of inflammatory bowel diseases in children - randomized, single-blind, multicentre study – Gdański Uniwersytet Medyczny
 22. Wczesna ablacja migotania przedsionków u pacjentów z kardiomiopatią przerostową - FALCON trial – Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - PIB
 23. Wpływ wdrożenia wytycznych diagnostyki zmian jajnika u dzieci na zwiększenie odsetka oszczędzenia tkanki jajnika – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 24. Ocena przydatności klinicznej nowych standardów diagnostycznych we wczesnym określeniu ryzyka wystąpienia zmian neurozwyrodnieniowych celem określenia optymalnego panelu badań stosowanych w testach przesiewowych ze szczególnym uwzględnieniem choroby Alzheimera – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 25. Lung cancer screening – comparison of the standard radiological protocol with radiomic and biomarker signatures in the diagnosis of pulmonary nodules. Badania przesiewowe raka płuca – porównanie wartości standardowego protokołu radiologicznego oraz sygnatury radiomicznej i biomarkerowej w diagnostyce guzków płuc – Gdański Uniwersytet Medyczny
 26. Porównanie wartości klasyfikacji: LN-RADS, RECIST 1.1 i Node-RADS w ocenie węzłów chłonnych w rezonansie magnetycznym (MR) i tomografii komputerowej (CT) w odniesieniu do wyników histopatologicznych - Badanie prospektywne, randomizowane – Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
 27. Ocena bezpieczeństwa i skuteczności terapii indukcyjnej vedolizumabem w porównaniu do standardowej terapii infliximabem u pacjentów pediatrycznych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. "VEDI-UC" – Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"
 28. Ocena skuteczności diety CDED (Crohn's Disease Exclusion Diet) w indukcji oraz podtrzymaniu remisji u dzieci i dorosłych z zaostrzeniem choroby Crohna - wieloośrodkowe badanie z randomizacją. Ex-EAT – Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"
 29. Jednoośrodkowe, randomizowane badanie kliniczne porównujące skuteczność stosowania cytyzyny w schemacie przedłużonego dawkowania z nikotynową terapią zastępczą u pacjentów z Zespołem Uzależnienia od Nikotyny i Przewlekłą Chorobą Nerek – Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
 30. Badanie AVO-CLL: Wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte badanie fazy 3, porównujące skuteczność i bezpieczeństwo akalabrutinibu w skojarzeniu z obinutuzumabem w porównaniu do wenetoklaksu w skojarzeniu z obinutuzumabem w leczeniu I linii nowo rozpoznanej przewlekłej białaczki limfocytowej – Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu
 31. Comparison of the effects of commercially available long-acting beta-2 agonist and antimuscarinic LABA/LAMA combination in relation to tiotropium (LAMA) on physical performance and pharmacoeconomic efficacy in patients with chronic obstructive pulmonary disease - BALANCE"- a head-to-head study – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 32. Porównanie skuteczności trzech różnych metod uzyskiwania przerostu miąższu wątroby u chorych kwalifikowanych do częściowej resekcji narządu – Warszawski Uniwersytet Medyczny
 33. Randomizowane badanie fazy III oceniające skuteczność modyfikacji schematu VRD (bortezomib, lenalidomid, deksametazon) w porównaniu do schematu VTD (bortezomib, talidomid, deksametazon) w leczeniu nowozdiagnozowanych chorych na szpiczaka plazmocytowego - MILLET – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 34. Porównanie standardowej strategii wczesnej implantacji stymulatora do strategii odroczonej implantacji stymulatora po wykonaniu oceny autonomicznej, elektrofizjologicznej i wskazań do kardioneuroablacji w leczeniu funkcjonalnego bloku przedsionkowo-komorowego - randomizowany eksperyment badawczy z grupą kontrolną - TELE -SPACER – American Heart of Poland S.A.
 35. Porównanie efektów działania leczenia glejaka nawrotowego implantami z karmustyną i radioterapią stereotaktyczną z leczeniem radioterapią stereotaktyczną w połączeniu z temozolomidem – otwarte badanie z randomizacją – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 36. Badanie porównawcze wartości klinicznej innowacyjnych technik obrazowania całego ciała WBMR i PET/MR względem PET/CT oraz standardowej ścieżki diagnostycznej w przedoperacyjnej ocenie stadium zaawansowania zmian u chorych na raka piersi – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 37. Porównanie wpływu empagliflozyny i semaglutydu na parametry kardiometaboliczyne u osób z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową oraz nadwagą – podwójnie zaślepione badanie z losowym doborem do grup – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 38. Leczenie farmakologiczne zaburzenia kompulsywnych zachowań seksualnych – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 39. The effect of noradrenaline infusion versus standard blood pressure management on perioperative HYPotension in NOncaRdiac surgery (HYP-NOR trial)." The HYP-NOR randomised, controlled, parallel-group trial will address the following question: is perioperative, low-concentration noradrenaline infusion superior to standard blood pressure management for perioperative hypotension in patients having noncardiac surgery? – Uniwersytet Jagielloński
 40. Randomizowane podwójnie zaślepione badanie oceniające wpływ leczenia lewodopą lub ropinirolem u pacjentów z chorobą Parkinsona we wczesnym okresie po obustronnej głębokiej stymulacji mózgu (DBS STN) na zmniejszenie objawów ruchowych, pozaruchowych oraz działań niepożądanych terapii – Warszawski Uniwersytet Medyczny
 41. Diagnostyka procesów zapalnych techniką PET/CT z zastosowaniem [18F]FDG oraz [18F]FDG Leukocytów własnych badanego – Warszawski Uniwersytet Medyczny
 42. Prospektywne randomizowane badanie oceniające wpływ rodzaju zespolenia przewodowoprzewodowego w technice szwu pojedynczego/ciągłego na przebieg pooperacyjny u chorych po przeszczepieniu wątroby pobranej od dawcy zmarłego – Warszawski Uniwersytet Medyczny
 43. Multicenter, randomized, open-label, three-arm study on the efficacy of fecal microbiota transplantation vs probiotic therapy vs eubiotic-gut-microbiota-boosting diet in order to antibioticresistant bacteria (ARB) decolonization from the gastrointestinal tract of patients colonized with clinically most significant ARBs. Looking for a strategy to overcome the WHO alarm on the antibiotic resistance “new pandemic” threat. STOP-ARB study – Warszawski Uniwersytet Medyczny
 44. Wielodyscyplinarny protokół doboru personalizowanego zaopatrzenia ortopedycznego i oceny jego efektywności w MPD (akronim: ORTHO_CP) – Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"
 45. Zastosowanie doustnej kolchicyny w celu zapobiegania restenozie w tętnicy udowej powierzchownej - COLSTENT Study – Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
 46. Multicenter, randomized, open-label, four-arm study on the efficacy of fecal microbiota transplantation vs bezlotoxumab vs fidaxomicin vs vancomycin in the treatment and relapse prophylaxis of Clostridioides difficile infection. STOP-CDI study – Warszawski Uniwersytet Medyczny
 47. Ocena przydatności metod molekularnych oraz algorytmów komputerowych w diagnostyce i leczeniu pozaszpitalnego- oraz szpitalnego zapalenia płuc – 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
 48. Stymulacja pęczka Hisa lub lewej odnogi pęczka Hisa jako elektroterapia zapobiegająca dysfunkcji lewej komory serca u pacjentów wymagających stymulacji serca po przezskórnej wymianie zastawki aortalnej – Śląski Uniwersytet Medyczny
 49. Profilaktyka udaru mózgu za pomocą apiksabanu u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w stadium 5 i migotaniem przedsionków (SACK) – Śląski Uniwersytet Medyczny

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
  PARTNER SERWISU
  partner serwisu

  Najnowsze