30 mln zł na sztuczną inteligencję w szpitalach i poradniach. ABM zapowiada konkurs

Autor: oprac. KM • Źródło: ABM/Rynek Zdrowia04 października 2022 14:30

Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs dla przedsiębiorstw na opracowanie innowacyjnych wyrobów medycznych opartych o sztuczną inteligencję do koordynowania diagnostyki i leczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i leczeniu szpitalnym.

30 mln zł na sztuczną inteligencję w szpitalach i poradniach. ABM zapowiada konkurs
Agencja Badań Medycznych uruchamia nowy konkurs. Fot. Shutterstock
 • Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs dla przedsiębiorstw
 • Tematem konkursu jest opracowanie innowacyjnych wyrobów medycznych opartych o sztuczną inteligencję do koordynowania diagnostyki i leczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i leczeniu szpitalnym
 • Wniosek należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

Nowy konkurs ABM

Jak podaje w komunikacie Agencja Badań Medycznych, celem konkursu jest "wsparcie rozwoju innowacyjnych wyrobów medycznych zawierających sztuczną inteligencję, wykorzystywanych do diagnostyki i leczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i leczeniu szpitalnym oraz nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczeń szpitalnych oraz podmiotami udzielającymi świadczeń ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej". ABM zapowiada, że cel ten zostanie zrealizowany poprzez:

 • udzielenie wsparcia finansowego przedsiębiorcom na opracowanie innowacyjnych wyrobów medycznych wykorzystujących sztuczną inteligencję do diagnostyki i leczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i leczeniu szpitalnym, w zakresie prowadzenia badań podstawowych, prac badawczo-rozwojowych, prac przemysłowych oraz wdrożenia i komercjalizacji innowacyjnych wyrobów;
 • umożliwienie nieodpłatnego korzystania w ramach licencji niewyłącznej z wypracowanego rozwiązania przez określony czas przez podmioty lecznicze udzielające świadczeń szpitalnych oraz podmioty lecznicze udzielające świadczeń ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej, które uczestniczyły w ramach konsorcjum w opracowaniu danego rozwiązania albo były podwykonawcami w projekcie realizowanym przez wnioskodawcę jednopodmiotowego, po uzyskaniu certyfikatu zgodności dla tego rozwiązania przez wnioskodawcę jednopodmiotowego/lidera konsorcjum.

30 mln złotych. Czas na zgłoszenie do 12 stycznia

Agencja informuje, że nabór wniosków w systemie trwa od 4 października 2022 r. od godziny 12 do 12 stycznia 2023 r. do godziny 12.00.59. Zgłoszenie następuje poprzez złożenie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dostępnego na stronie Agencji. ABM zachęca do kierowania pytań dotyczących konkursu na adres mailowy: komercyjne@abm.gov.pl. Środki finansowe przeznaczone na konkurs to 30 milionów złotych), z kolei maksymalna kwota dofinansowania:

 • na badanie niekliniczne: 3 mln zł, maksymalny czas trwania badania: 2 lata;
 • na badanie kliniczne: 10 mln zł, maksymalny czas trwania badania: 6 lat.

Agencja Badań Medycznych kieruje swój konkurs do przedsiębiorstw albo ich jednostek organizacyjnych:

 • posiadających osobowość prawną;
 • posiadających przynajmniej oddział lub zakład na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego minimum 2 lata przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;
 • prowadzących badania naukowe i prace rozwojowe

Agencja wymaga ponadto w ramach konkursu, by konsorcjantem (w przypadku utworzenia konsorcjum) lub podwykonawcą (w przypadku wnioskodawcy jednopodmiotowego) był:

 • co najmniej jeden podmiot leczniczy udzielający świadczeń ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz co najmniej jeden podmiot leczniczy udzielający świadczeń szpitalnych, które mają zawarte umowy z Oddziałem Wojewódzkim NFZ na realizację tych świadczeń lub
 • co najmniej jeden podmiot leczniczy udzielający świadczeń ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz świadczeń szpitalnych, który ma zawarte umowy z Oddziałem Wojewódzkim NFZ na realizację tych świadczeń.

Pozostałymi konsorcjantami w projekcie mogą być podmioty, o których mowa w art. 17 Ustawy.

Inne wymagania

Jak podaje ABM, wnioskodawca jednopodmiotowy/lider konsorcjum uprawniony do składania wniosków musi:

 • prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe;
 • prowadzić działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (posiadać przynajmniej oddział lub zakład);
 • być zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) minimum 2 lata przed złożeniem wniosku;
 • udokumentować posiadanie wkładu własnego w wymaganej wysokości i formie dla wnioskodawcy jednopodmiotowego/lidera konsorcjum oraz konsorcjantów;
 • ubiegać się o przyznanie pomocy publicznej w konkursie.

Nie ma ograniczeń dla przychodów netto w roku obrotowym.

Z kolei wnioskodawca rozumiany jako wnioskodawca jednopodmiotowy, lider konsorcjum lub konsorcjant może aplikować w konkursie w ramach więcej niż jednego wniosku. Przedmiot wniosku musi dotyczyć innego wyrobu medycznego zawierającego sztuczną inteligencję.

Zakres działań objętych konkursem

Zgodnie z komunikatem Agencji Badań Medycznych przedmiotem wniosku o dofinansowanie mogą być projekty znajdujące się na różnych fazach rozwoju: będące w fazie pomysłu oraz projekty wymagające przeprowadzenia tylko prac rozwojowych.

Dofinansowaniu podlegają badania podstawowe, badania przemysłowe i prace rozwojowe. Przedsiębiorstwa z sektora małych i średnich przedsiębiorstw mogą wnioskować o dofinansowanie na usługi doradcze.

Projekt musi spełnić efekt zachęty w rozumieniu rozporządzenia 651/2014 i nie może rozpocząć się przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jak podaje ABM, niezależnie od fazy, w której znajduje się projekt w momencie jego rozpoczęcia, wyniki jego realizacji muszą zostać skomercjalizowane. Efektem realizacji projektu powinna być produkcja wyrobu i jego wprowadzenie do obrotu. Koszty związane z procesem oceny zgodności nie mogą być finansowane przez Agencję, ponieważ wykraczają poza kategorie kosztów możliwych do finansowania przez ABM na podstawie przepisów o pomocy publicznej.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum